Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 19

2014-12-18
N2014/5270/KLS
N2014/5296/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:20

Avgifter till vissa internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet17 780
ap.2Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet (ram)17 780

Villkor för anslag 1:20

ap.2 Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet

Utbetalning av avgifter för 2015 får ske mot verifikat till följande organisationer:

– Internationella byrån för mått och vikt (BIPM),
– Internationella organisationen för legal metrologi (OIML),
– Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO),
– Internationella bly- och zinkstudiegruppen (ILZSG),
– Internationella nickelstudiegruppen (INSG),
– Internationella kopparstudiegruppen (ICSG),
– EUREKA,
– COST (European Cooperation on Scientific and Technical Research),
– Hallmarking Convention (Efta/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme),
– United Nations Conference on Trade and Development (Unctad)
Trust Fund on Iron Ore information samt,
– United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

När det gäller avgiften till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) ska 75 procent finansieras av anslag 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv och 25 procent av anslag 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Jonas Vinelund
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/KRIM och L3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi och lön
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket