Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2014-12-22
M2014/2454/S
M2014/2972/S
(delvis)
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:15 Hållbara städer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Hållbara städer för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivnet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket80 000
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)80 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer samt för uppgifter enligt nedan.

Av medlen får högst 2 500 000 kronor användas

  • i Boverket för administration och eget arbete med anknytning till medlen, inklusive dokumentation, fortsatt drift av hemsida m.m. som tagits över från Delegationen för hållbara städer
  • för att följa, dokumentera och stödja projekt som fått statligt stöd, erbjuda projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida erfarenheter
  • för utvärdering av stödet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Marie Glanell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket