Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 6

2014-12-18
A2014/4438/DISK
A2014/1080/DISK
A2014/3779/DISK m.fl.
Se bilaga 1
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter och anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 000
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet567
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)567
Disponeras av Sametinget26 690
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)17 290
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län69 760
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)61 860
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av medlen under anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

 • 1 450 000 kronor för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
 • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
 • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Länsstyrelsen ska i fråga om de två sista punkterna i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen använts under 2015.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av integrerad samisk undervisning i grundskolan enligt 12 kap. 13–14 §§ skolförordningen (2011:185).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av medlen under anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdet, med

 • 400 000 kronor för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket,
 • 200 000 kronor för stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som är verksamma inom det minoritetspolitiska området och som företräder samer.  

Sametinget ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen används under 2015.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Av medlen från anslagsposten ska

 • minst 1 500 000 kronor finansiera utveckling av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket, och
 • minst 4 500 000 kronor finansiera arbets- och informationsinsatser relaterade till att främja och stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska språket.

Sametinget ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen har använts sammantaget under 2015.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av en hemsida för att framförallt sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med hemsidan ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av särskilda åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 570
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)12 570
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län2 230
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)2 230
Disponeras av Statens skolverk1 000
ap.3Utbildningsåtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)1 000
Disponeras av Arbetsförmedlingen700
ap.4Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)700

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av samordning m.m. rörande romers rättigheter och livsvillkor. Av anslagsposten ska

 • 500 000 kronor användas för en extern utvärdering av en pilotverksamhet för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1193/DISK, och
 • 230 000 kronor användas för att finansiera ett nationellt nätverk för kommuner för arbete med romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/3653/DISK.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av utvecklingsarbete avseende romers rättigheter och livsvillkor. Av anslagsposten ska

 • 500 000 kronor användas för bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting för finansiering av projektet Utvecklingsarbete kring samrådsformer för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1965/DISK. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting senast den
  1 december 2015, 
 • 3 500 000 kronor användas för bidrag till Göteborgs kommun, Helsingborgs kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun och Malmö kommun för att bygga upp en struktur eller motsvarande långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framför allt områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg, i enlighet med regeringsbeslut A2012/1385/DISK. Bidraget till varje kommun ska vara 700 000 kronor och utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition från respektive kommun senast den 1 december 2015, 
 • 462 000 kronor användas för bidrag till Helsingborgs kommun och Linköpings kommun för utbildning av brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola, i enlighet med regeringsbeslut A2012/2885/DISK. Bidrag ska vara

-         202 000 kronor till Helsingborgs kommun

-         260 000 kronor till Linköpings kommun

Bidragen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från respektive kommun senast den 1 december 2015. I den rapport med åtgärder m.m. som kommunerna årligen under 2013–2016 ska redovisa till Länsstyrelsen i Stockholms län, ska det 2016 även ingå en redovisning av bidraget för brobyggare,

 • 2 385 000 kronor användas för bidrag till Eskilstuna kommun, Göteborgs kommun, Helsingborgs kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun, Malmö kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun för utbildning av brobyggare inom social omsorg och hälsa, i enlighet med regeringsbeslut A2014/1534/DISK respektive A2014/2490/DISK. Bidrag ska vara

-         600 000 kronor till Eskilstuna kommun

-         222 000 kronor till Göteborgs kommun

-         71 000 kronor till Helsingborgs kommun

-         195 000 kronor till Linköpings kommun

-         188 000 kronor till Luleå kommun

-         384 000 kronor till Malmö kommun

-         529 000 kronor till Stockholms kommun

-         196 000 kronor till Uppsala kommun

Bidragen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från respektive kommun senast den 1 december 2015. Kommunerna ska senast den 15 februari 2015 respektive den 15 februari 2016 redovisa bidraget till Socialstyrelsen. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur brobyggarverksamheten har genomförts, dess resultat och eventuella utmaningar. I rapporten 2016 ska även en ekonomisk redovisning av bidraget inkluderas,

 • 2 600 000 kronor användas av Socialstyrelsen för att ta fram och tillgängliggöra lämplig uppdragsutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården, samt ta fram och sprida utbildningsmaterial riktat till personal inom socialtjänsten, i enlighet med regeringsbeslut A2014/1285/DISK. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från Socialstyrelsen senast den 1 december 2015. Socialstyrelsen ska senast den 15 mars 2015 respektive den 15 mars 2016 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Socialdepartementet),

 • 1 500 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare eller brobyggare, i enlighet med regeringsbeslut A2014/2556/DISK. Högst 150 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast den 1 december 2015. Myndigheten ska redovisa uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016,
 • 800 000 kronor användas av Forum för levande historia för att finansiera anställning av pedagoger med romsk språk- och kulturkompetens för medverkan i utställningen ”Vi är romer - möt människorna bakom myten”, i enlighet med regeringsbeslut A2014/164/DISK. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från Forum för levande historia senast den
  1 augusti 2015. Forum för levande historia ska redovisa hur medlen har använts till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2015.

 • 735 000 kronor användas av Folkhälsomyndigheten för att utföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa, i enlighet med regeringsbeslut A2013/3194/DISK. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från Folkhälsomyndigheten senast den 1 oktober 2015. Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 oktober 2015 slutredovisa uppdraget i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet),
 • Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.3 Utbildningsåtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av tillgängliggörande av lämplig utbildning för att utbilda brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola i de kommuner som ingår i pilotverksamheten och övriga åtgärder som framgår av regeringsbeslut A2012/1387/DISK.

ap.4 Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av medverkan i en pilotverksamhet för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1386/DISK.

 

 

 

 

Utgiftsprognoser 

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2015–2019 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

20 februari

5 maj

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Claes Elmgren
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Landsbygdsdepartementet/JFS
Kulturdepartementet/KA
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sametinget
Sameskolstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Socialstyrelsen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Forum för levande historia
Eskilstuna kommun
Göteborgs kommun
Helsingborgs kommun
Linköpings kommun
Luleå kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
Uppsala kommun

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 6, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

A2014/4438/DISK
A2014/1080/DISK
A2014/3779/DISK
A2014/4138/DISK
A2014/4406/SV