Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2014-12-18
A2014/4436/DISK
A2014/4407/SV (delvis)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Diskrimineringsombudsmannen ska verka för att fler individer som utsätts för diskriminering, bl.a. de som gör anmälningar till myndigheten, får möjlighet till upprättelse samt att handläggningen av ärendena är effektiv och rättssäker.

Diskrimineringsombudsmannen ska också öka förutsättningarna för att fler nyckelaktörer tar initiativ till åtgärder mot diskriminering och öka kunskapen i samhället om diskrimineringsfrågor.

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa på vilka sätt myndigheten har verkat för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse.

Myndigheten ska särskilt analysera och redovisa:

– förlikningar som myndigheten har ingått,

– ärenden som har förts till domstol,

– ärenden som har avslutats på annat sätt, och

– övriga insatser som har vidtagits.

Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Diskrimineringsombudsmannen redovisa hur myndigheten har samverkat med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av årsredovisningen.

Utgiftsprognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 20 januari

- 20 februari

- 5 maj

- 27 juli

- 26 oktober.

3

Uppdrag

Lokalisering av verksamhet

Regeringen beslutade den 5 juni 2013 om ett uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att förbereda en lokalisering av myndighetens verksamhet till Tensta/Rinkeby (A2013/2343/DISK). Regeringen beslutade den 19 december 2013 att Diskrimineringsombudsmannen ska slutföra lokaliseringen av sin verksamhet till Tensta/Rinkeby i enlighet med regeringsbeslutet A2013/2343/DISK senast den 1 oktober 2016 (A2013/4867/DISK).

Med ändring av ovan nämnda beslut ska Diskrimineringsombudsmannen i stället slutföra lokaliseringen av sin verksamhet till områden utanför Stockholms innerstad senast den 31 december 2016.

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2015, den 1 december 2015 och den 1 juni 2016.

Plan för jämställdhetsintegrering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. DO:s pågående arbete med antidiskrimineringsintegrering, dvs. att bredda jämställdhetsintegreringen till att omfatta fler diskrimineringsgrunder, fortsätter inom ramen för detta uppdrag. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat ska därefter ske årligen i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska lämna en redovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, samt beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen97 035
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)97 035
Disponeras av Kammarkollegiet630
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)630

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 9113 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-258 086
2015-02-258 086
2015-03-258 086
2015-04-258 086
2015-05-258 086
2015-06-258 086
2015-07-258 086
2015-08-258 086
2015-09-258 086
2015-10-258 086
2015-11-258 086
2015-12-258 089
Summa97 035
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/UC
Kulturdepartementet/KO
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statens kulturråd