Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2014-12-22
M2014/2957/S
M2014/2972/S
(delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/2015:FöU1, rskr. 2014/15:64, prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 20 januari

- den 20 februari

- den 5 maj

- den 27 juli

- den 26 oktober 2015.

Miljöteknik/miljöinnovationer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Könsuppdelad statistik

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 9 oktober 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Översyn av föreskrifter för kärnkraftsreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska se över föreskrifter för kärnkraftsreaktorer och vid behov revidera innehåll och omfattning så att kraven blir ändamålsenliga och så att alla de driftskeden som kan bli aktuella för en kärnkraftsreaktor regleras. I arbetet ska myndigheten ta hänsyn till nya internationella säkerhetskrav samt säkerställa att relevanta internationella säkerhetsstandarder och erfarenheter från händelser och olyckor återspeglas i kraven. Myndigheten ska även ta till vara erfarenheter och kunskaper som erhållits via arbete med ny kärnkraft. Arbetsläget ska redovisas senast den 30 oktober 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa arbetsläget för de säkerhetsförbättringar som omfattas av åtgärdsplaner för genomförandet av föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer och den svenska handlingsplanen som upprättades i december 2012 till följd av EU:s stresstester av kärnkraftsreaktorerna. Arbetsläget ska redovisas senast den 30 oktober 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Solbeteende

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att ändra människors solningsbeteende och underlätta möjligheterna till rätt beteende i syfte att på sikt minska antalet hudcancerfall. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för åtgärder under perioden 2016–2018. Planen ska avse dels åtgärder inom nuvarande ekonomisk ram, dels förslag på åtgärder med en ökad ekonomisk ram. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland och Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Grannlandssamarbete med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) och avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Verksamheten ska avse nordvästra Ryssland och Sveriges närområde förutom verksamhet avseende nukleär icke-spridning som får avse hela Ryssland.

Samarbetet ska syfta till att bidra till att skapa en höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige och ge stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning och så långt möjligt samfinansieras med Ryssland. Samarbetet ska syfta till att bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska koordinera sin verksamhet med det arbete som internationella organisationer och andra länder har med Ryssland på strålsäkerhetsområdet och verka för att Ryssland integreras i olika regionala och internationella ramverk för strålsäkerhet och miljö och bidrar till dess måluppfyllelse.

Den genomförda verksamheten ska sammanfattas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2015. Senast den 30 april 2015 ska Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt en analys av behoven avseende olika insatsområden.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet).

Under 2013 genomfördes en extern utredning av Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet i Ryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien. I utredningen framkom ett flertal rekommendationer från utredaren för att förbättra verksamhetens genomförande. Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur dessa rekommendationer har beaktats i syfte att förbättra genomförandet av verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 1 mars 2015.

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten får medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapportering.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Informationssäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten362 131
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)294 131
ap.2Forskning (ram)68 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2015. 

Från anslagsposten får högst 100 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.18 8243 %0
ap.22 0403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.255 00030 00020 0005 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2015 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2016–2020 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellerna ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2530 178
2015-02-2530 178
2015-03-2530 178
2015-04-2530 178
2015-05-2530 178
2015-06-2530 178
2015-07-2530 178
2015-08-2530 178
2015-09-2530 178
2015-10-2530 178
2015-11-2530 178
2015-12-2530 173
Summa362 131
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Utbildning169301 1001 1000199
Riksmätplats-3 588-8007001 500-800-5 188
Radonlab.-848-300400600-200-1 348
Summa-4 267-1 0702 2003 200-1 000-6 337
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-999-50025 00024 0001 000-499
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet2551201 81226 000284 000258 00026 000253 812
Icke kärnteknisk verksamhet2511-27 200027 30027 3000-27 200
Summa174 61226 000311 300285 30026 000226 612
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Conny Hägg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, enheten för folkhäsla och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet