Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2014-12-18
N2014/5275/FIN
N2014/5296/KLS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet615 907
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)615 907

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden AB halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
ap.118 477Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Per Tervahauta
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Landsbygdsdepartementet/ELT
Finansdepartementet, BA och KSÄ
Försvarsdepartementet/MIL
Miljödepartementet/Ma
Utbildningsdepartementet/F och UH
Näringsdepartementet/KLS och RS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden AB