Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Alkoholsortimentsnämnden
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Alkoholsortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkoholsortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Alkoholsortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Alkoholsortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet234
ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK (ram)234

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
6:1 Alkoholsortimentsnämnden
ap.273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2520
2015-02-2520
2015-03-2520
2015-04-2520
2015-05-2520
2015-06-2520
2015-07-2520
2015-08-2520
2015-09-2520
2015-10-2520
2015-11-2520
2015-12-2514
Summa234
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.2Alkoholsortimentsnämnden - del till KAMK
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Andreas Johansson
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Systembolaget AB