Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2014-12-22
M2014/2972/S (delvis)
M2014/2643/Kl
M2014/1932/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
60176 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Metoden för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas. Metoden för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

 

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska senast den 30 september 2015 redovisa till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamheten.

2. SMHI ska redovisa vilka kommunikationsinsatser som har genomförts inför FN:s ramkonvention om klimatförändringars tjugoförsta partsmöte COP 21 för att öka kunskapen och skapa dialog i samhället om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser och behov av anpassning till ett förändrat klimat, med särskilt fokus på målgrupper och vidarekommunikatörer med särskilt kunskapsbehov.

3. SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I redovisningen ska särskilt ingå: 

 - vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning

 - redovisning av arbetet med länsvisa klimatanalyser, riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer samt utveckling av prognos- och varningssystem

 - hur samverkan har skett med andra berörda myndigheter samt länsstyrelser och kommuner. 

4. SMHI ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

5. SMHI ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- den 20 januari

- den 20 februari 

- den 5 maj

- den 27 juli

- den 26 oktober 2015. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut219 104
ap.1SMHI (ram)219 104

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 5733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2518 259
2015-02-2518 259
2015-03-2518 259
2015-04-2518 259
2015-05-2518 259
2015-06-2518 259
2015-07-2518 259
2015-08-2518 259
2015-09-2518 259
2015-10-2518 259
2015-11-2518 259
2015-12-2518 255
Summa219 104
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet1 236-50067 00066 0001 0001 736
Affärsverksamhet6 054-1 60088 00088 00004 454
Tjänsteexport-2 264054 00053 0001 000-1 264
Summa5 026-2 100209 000207 0002 0004 926
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:13, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

M2014/2972/S (delvis)
M2014/2643/Kl
M2014/1932/Kl
M2014/1199/Kl
M2014/969/Kl
M2014/627/Kl
M2014/559/Kl
M2014/546/Kl
M2014/367/Kl