Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80015/UD/FIM (delvis)
UF2014/80418/UD/FIM
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66, prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utvecklingssamarbete

Kommerskollegiums handelsrelaterade utvecklingssamarbete ska vara resultatorienterat, styras av låg- och medelinkomstländernas efterfrågan samt vara kostnadseffektivt.

1.2 Tullsuspensionsärenden

Kommerskollegium ska redovisa antalet under året handlagda tullsuspensionsärenden.

1.3 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

 


20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

3

Uppdrag

3.1 Handelns utveckling

Kommerskollegium ska fortsätta med sin uppgift att bevaka och analysera utvecklingen av handeln, både på EU:s inre marknad och globalt.

Under året ska kollegiet speciellt följa och analysera utvecklingen inom globala värdekedjor. Kollegiet ska även bistå Regeringskansliet med analysstöd inom områdena elektronisk handel och dataflöden. Nya handelsmönster där varor och tjänster alltmer integreras och påverkar handeln ska belysas.

3.2 Det multilaterala systemets framtid

Kommerskollegium ska under året bistå Regeringskansliet vid framtagande av svensk position gällande arbetsprogrammet för Doharundan. Uppföljningen av beslut från ministermötet i Bali 2013 ska även analyseras.

Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med analys och underlag i de nyligen inledda plurilaterala förhandlingarna om miljövaror och tjänster.

3.3 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kommerskollegium ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal. Kollegiet ska systematiskt och samlat informera om hur svenska företag kan dra nytta av nya frihandelsavtal. Förhandlingarna med USA inom ramen för TTIP ska ges särskild prioritet under året.

Kollegiet ska även analysera och ta fram underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med investeringsfrågor, framtida EU-avtal på investeringsområdet (inklusive skydd och marknadstillträde) samt eventuella bilaterala investeringsavtal.

3.4 Gränssnittet mellan varor och tjänster

Kommerskollegium ska fortsätta att bevaka den sedan tidigare identifierade trenden mot "tjänstefiering" samt analysera vilka följder den kan komma att medföra på den inre marknaden.

Som ett led i det svenska påverkansarbetet gentemot den Europeiska kommissionen ska kollegiet utreda och analysera konsekvenserna av den ökade integrationen mellan varor och tjänster med ett speciellt fokus på de utmaningar som kan uppstå ur ett regleringsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 5 juni 2015.

3.5 Befintlig uppdelning av friheter på den inre marknaden

Med anledning av att den inre marknadens traditionella uppdelning i fyra friheter i många hänseenden inte avspeglar dagens verklighet för företag ska Kommerskollegium utreda om uppdelningen fortfarande är relevant samt om det finns alternativa förklaringsmodeller som bättre beskriver den nuvarande situationen.

I och med att både principer och tekniska regler kan skilja sig åt vid tillämpningen av friheterna finns en risk för att harmonisering inom ett visst område inte får önskad effekt i de fall närliggande aspekter inom en annan frihet inte har adresserats eller ifall olika principer och tillämpningar krockar med varandra.

Under uppdragets genomförande ska kollegiet särskilt beakta att rätten att erbjuda tjänster i en annan medlemsstat och rätten att etablera sig i en annan medlemsstat är två väsentligt olika delar av den fria rörligheten för tjänster.

En första redovisning med förslag till fortsatt arbete ska göras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 16 oktober 2015.

3.6 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Kommerskollegium ska yttra sig, utan särskild beställning, i enskilda ärenden om handelspolitiska skyddsåtgärder samt särskilt i arbetet med att modernisera EU:s skyddsinstrument och bistå Regeringskansliet i möten om dessa frågor.

3.7 Regeringens exportstrategi

Kommerskollegium ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium83 553
ap.1Kommerskollegium (ram)83 553

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 5 050 000 kronor, varav
4 650 000 kronor avser Tillväxtverket och 400 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 5 050 000 kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium5 000
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Medlen ska användas för att bedriva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden.

Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 5073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 855
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-257 380
2015-02-257 380
2015-03-257 380
2015-04-257 380
2015-05-257 380
2015-06-257 380
2015-07-257 380
2015-08-257 380
2015-09-257 380
2015-10-257 380
2015-11-257 380
2015-12-257 373
Summa88 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Jonas Wester
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, EKO, IH, PLAN, USTYR, RS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, ENT, MK, RT, IS, KLS
Landsbygdsdepartementet, LB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd