Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2014-12-18
N2014/5261/ENT
N2014/5296/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet109 824
ap.1Turistfrämjande (ram)109 824

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB kvartalsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.13 295Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Marika Kurlberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, RT, IS och FIN
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svensk Turism AB
V.S. VisitSweden AB