Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2014-12-22
A2014/4479/ARM
A2014/4486/SV (delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
11279 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 14, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 20 januari 2015

- 20 februari 2015

- 5 maj 2015

- 27 juli 2015

- 26 oktober 2015.

3

Uppdrag

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 11 maj 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet
- Antal anmälda arbetsolyckor
- Antal anmälda arbetssjukdomar
- Anställda och ohälsa, upplevda besvär.

Återrapportering regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 11 maj 2016 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2015.

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

 1. Antal regionala skyddsombud
 2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
 3. Antal besökta arbetsställen
 4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
 5. Rådgivning per telefon och e-post
 6. Utbildning internt
 7. Utbildning externt
 8. Utbildningskostnad
 9. Totalkostnad och bidrag.

Förvaltning av registret för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) innehållande:
- Antal anmälda utstationerade arbetstagare
- Antal utländska företag som gjort anmälningar till registret
- I vilka länder arbetsgivarna har sitt säte eller hemvist
- Antal anmälda utstationeringar
- Beträffande vilka branscher eller tjänster utstationeringar har anmälts
- Översiktlig beskrivning av den geografiska fördelningen i Sverige
- Antal inspektioner som genomförts avseende anmälningar till registret av kontaktperson och utstationering av arbetstagare
- En analys av resultatet från utförda inspektioner avseende utstationering.

Särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerade sektorer

Arbetsmiljöverket ska under 2015 vidareutveckla det arbete som initierades 2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Erfarenheterna från det tidigare uppdraget är väsentliga att omhänderta inför utformningen av den fortsatta satsningen. Insatserna ska i första hand riktas till kvinnodominerade sektorer men ska användas för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda inom dessa sektorer, både kvinnor och män.

Arbetsmiljöverket ska senast den 2 mars 2015 redovisa en plan till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) för hur arbetet ska utvecklas och genomföras under 2015. Planen ska så långt som möjligt innehålla såväl konkreta insatser som målsättning för insatserna.

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2015 redovisa genomförda insatser, utvärdering av resultat i form av effekter och en beskrivning av hur erfarenheterna från satsningen kommer användas för att utveckla Arbetsmiljöverkets verksamhet.

För uppdraget får Arbetsmiljöverket disponera högst 15 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2.

Kontaktpunkt i forum för odeklarerat arbete

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att vara kontaktpunkt och Sveriges representant i forumet på EU-nivå för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete.

I uppdraget ingår att delta på forumets möten och på nationell nivå samordna arbetet med relevanta myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket. Vid genomförandet av uppdraget ska Arbetsmiljöverket dessutom samverka med arbetsmarknadens parter.

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en återrapportering till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) avseende forumets löpande verksamhet och vidtagna åtgärder (såväl på nationell nivå som på EU-nivå) samt en bedömning av rollen som kontaktpunkt.

Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att under perioden 2015–2018 förstärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Verket ska som en del av uppdraget samverka med relevanta myndigheter, bland annat Skatteverket, Konkurrensverket (samt den myndighet som i Konkurrensverkets ställe kommer att ansvara för att ge upphandlingsstöd), Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Arbetsmiljöverket ska senast den 2 april 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en handlingsplan. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2015–2018.

Rapportering av händelser där utländsk arbetskraft förolyckats eller allvarligt skadats

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en samlad analys till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller allvarligt skadats.

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 ska Arbetsmiljöverket redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som kan finnas. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en separat avrapportering i samband med årsredovisningen för 2017 och då beskriva resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av utvecklingen när det gäller den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Arbetet med den närmare utformningen av funktionen bör fortsätta för att successivt ge genomslag i myndighetens kunskapsförmedlande verksamhet. Som en del i detta arbete bör myndigheten fortsätta sitt arbete med att utveckla former för tillgängligheten och nyttiggörandet av den kunskap som redan finns eller under året tas fram av myndigheten i form av kunskapssammanställningar och statistik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket625 703
ap.1Förvaltningskostnader (ram)524 116
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)101 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.115 72325 0000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 400

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)59 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 422
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2543 676
2015-02-2543 676
2015-03-2543 676
2015-04-2543 676
2015-05-2543 676
2015-06-2543 676
2015-07-2543 676
2015-08-2543 676
2015-09-2543 676
2015-10-2543 676
2015-11-2543 676
2015-12-2543 680
Summa524 116
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet186010 00010 0000186
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Hannes Kantelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/ENT1
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Konkurrensverket
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Rikspolisstyrelsen
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)