Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2014-12-04
A2014/4275/IU
A2014/4274/SV
Statens skolverk
106 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110, prop. 2013/14:99 utg.omr. 13, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316, prop. 2014/15:2 utg.omr. 13, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:38).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk120 000
ap.7Sfi-bonus (ram)120 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.1Utökat tolkregister (ram)500
Disponeras av Boverket102 500
ap.3Urbant utvecklingsarbete (ram)2 500
ap.6Urbant prestationsbidrag (ram)100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län21 225
ap.4Flyktingguider och kontaktfamiljer (ram)21 000
ap.10Information medborgarskapsceremonier (ram)225
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län5 000
ap.9Informationsportal (ram)5 000
Disponeras av regeringen5 000
ap.5Validering (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Utökat tolkregister

Anslagsposten får användas för drift av ett utökat tolkregister enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2010/2215/IU).

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.3 Urbant utvecklingsarbete

Anslagsposten får användas för utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning om urbant utvecklingsarbete.

Av anslagna medel får högst 500 000 kronor användas för Boverkets administrativa kostnader för verksamheten.

ap.4 Flyktingguider och kontaktfamiljer

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.5 Validering

Anslagsposten får användas till insatser som syftar till att möjliggöra tidig validering av nyanländas kompetens.

ap.6 Urbant prestationsbidrag

Boverket får använda 100 000 000 kronor till prestationsbaserade bidrag till kommuner som har stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet enligt regeringsbeslut den 12 januari 2012 (A2012/174/IU) och den 5 december 2013 (A2013/4640/IU).

Av anslagna medel får Boverket använda högst 1 000 000 kronor för uppföljning av det prestationsbaserade bidraget till kommuner.

ap.7 Sfi-bonus

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.

Av anslagna medel får högst 600 000 kronor användas för Statens skolverks administrativa kostnader för sfi-bonus.

ap.9 Informationsportal

Anslagsposten får användas för utveckling av webbportalen informationsverige.se med information till nyanlända bostadssökande inklusive information från civila samhällets organisationer till nyanlända.

ap.10 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten för användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.505 0000
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.8ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Statens skolverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:1 Integrationsåtgärder
ap.70
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/PBB
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ K
Finansdepartementet/MSS
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UC
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Boverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor