Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:38

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/6564, 6579, 6852, 7586/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet510 963
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 712
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 167
ap.3Tolkutbildning (ram)7 063
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 557
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 482
ap.6Vissa stipendier (ram)896
ap.8Stöd för studentinflytande (ram)31 269
ap.10Forskningsmedel (ram)11 320
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 070
ap.15Integrationssatsningar (ram)100 047
ap.16Stimulansmedel sammanslagningar (ram)38 000
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)65 100
ap.19Validering yrkeslärare (ram)11 363
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)98 482
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)51 477
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)41 023
ap.24Forskarskolor för lärare (ram)5 000
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)14 900
ap.49Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning (ram)5 035

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av 2 712 000 kronor före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2015.

Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2016 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2015.

Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

 

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 226 575 kronor per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 31 helårsstudenter 2015.

Stockholms universitet ska senast den 4 mars och den 4 november 2015 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet helårsstudenter vid utbildningen. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till Stockholms universitet för genomförandet av utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen de kommande tre åren.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala totalt 8 557 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2015.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala totalt 4 482 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2015.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 896 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2015.

De två utbytesprogrammen bör tilldelas cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 85 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 52 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

ap.8 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2012/13 och antalet doktorander hösten 2013 omräknat till helårsekvivalenter 2013. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2015.

 


tusen kronor
Uppsala universitet2 790
Lunds universitet3 121
Göteborgs universitet2 752
Stockholms universitet3 237
Umeå universitet1 788
Linköpings universitet1 941
Karolinska institutet834
Kungl. Tekniska högskolan1 418
Luleå tekniska universitet915
Karlstads universitet867
Mittuniversitetet772
Örebro universitet951
Linnéuniversitetet1 529
Sveriges lantbruksuniversitet453
Blekinge tekniska högskola358
Malmö högskola1 332
Mälardalens högskola813
Stockholms konstnärliga högskola50
Försvarshögskolan48
Gymnastik- och idrottshögskolan78
Högskolan Dalarna617
Högskolan Kristianstad541
Högskolan Väst523
Högskolan i Borås602
Högskolan i Gävle638
Högskolan i Halmstad541
Högskolan i Skövde427
Konstfack66
Kungl. Konsthögskolan21
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm63
Södertörns högskola686
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola166
Handelshögskolan i Stockholm194
Johannelunds teologiska högskola12
Newmaninstitutet10
Röda Korsets högskola47
Sophiahemmet högskola48
Stockholms Musikpedagogiska Institut10
Totalt31 269

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2015 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Stödet utbetalas med hänvisning till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, särskilt artikel 28. Användningen av medlen och stödberättigade kostnader ska baseras på  artikel 28 och idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 500 000 kronor som ett bidrag till Uppsala universitet senast den 30 januari 2015 respektive 30 augusti 2015, dvs. totalt 5 000 000 kronor. Medlen avser att täcka investeringar och driftkostnader för FREIA-laboratoriet. Verksamheten vid laboratoriet avser aktiviteter för utveckling och testarbete av acceleratorteknik för ESS. Medel som inte förbrukats ska återbetalas senast den 30 januari 2016. Användningen av medlen ska redovisas i universitets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska kvartalsvis sammanlagt utbetala 10 070 000 kronor till stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2016 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140, ska 71 497 kr återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,
2. antal helårsstudenter, och
3. efterfrågan på högskolans utbildningar.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa:

a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Regeringen avser att återkomma när det gäller utbyggnad av kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk utbildning.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till högst 15 helårsstudenter per universitet under 2015. Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 60 709 kronor per helårsstudent.

Universiteten ska senast den 4 november 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med underlag i fråga om antalet helårsstudenter 2015 uppdelat på antagningstermin vid respektive universitet. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive universitet. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till universiteten för genomförandet av utbildningarna.

Regeringen avser att återkomma i vissa frågor när det gäller kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 400 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universiteten och högskolorna rätt till en ersättning med 92 258 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid universiteten och högskolorna. Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2015 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande universitet och högskolor ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 65 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 244 675 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 135 899 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 355 000 kronor per helårsstudent på tandläkarutbildningen.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2015 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och universitet uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2015.

ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar

1. Kammarkollegiet ska i tolftedelar utbetala sammanlagt 13 000 000 kronor till Stockholms konstnärliga högskola för uppbyggnad av den nya högskolan. Stockholms konstnärliga högskola ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2015.

2. Kammarkollegiet ska i tolftedelar utbetala sammanlagt 25 000 000 kronor till Uppsala universitet. Medlen ska användas för kostnader som uppstår med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland med syfte att verksamheten efter samgåendet ska kunna bedrivas med ökad kvalitet. Stockholms konstnärliga högskola ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2015.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

1. Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola (U2011/3713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november varje år komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar lärosätena en ersättning med 79 452 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 116 800 kronor,
 • Stockholms universitet 3 708 000 kronor,
 • Umeå universitet 1 616 600 kronor,
 • Linköpings universitet 362 400 kronor,
 • Karlstads universitet 813 400 kronor,
 • Malmö högskola 1 018 400 kronor,
 • Högskolan Dalarna 698 600 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 665 800 kronor.

Totalt 10 000 000 kronor

ap.19 Validering yrkeslärare

Medlen under anslagsposten ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

Malmö högskola ska enligt regeringens uppdrag bl.a. samordna bedömningen vid de lärosäten som har examenstillstånd för yrkeslärarexamen (U2011/6861/UH). Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsuppdrag senast den 6 november 2015 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet genomförda bedömningar vid respektive lärosäte med examenstillstånd. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje lärosäte.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala 500 000 kronor till Malmö högskola för lärosätets samordningsarbete under 2015.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 31 mars för perioden den 1 januari – den 30 juni. Medel för andra halvåret 2015 kommer att utbetalas efter särskilt beslut av regeringen.


Medel att utbetala för perioden 1 januari-30 juni 2015

Uppsala universitet**

5 421 000

Lunds universitet**

5 421 000

Göteborgs universitet

2 552 000

Stockholms universitet

2 552 000

Umeå universitet

3 098 000

Linköpings universitet

4 553 000

Karolinska institutet

3 873 000

Kungl. Tekniska högskolan**

5 421 000

Luleå tekniska universitet

2 552 000

Sveriges lantbruksuniversitet

2 552 000

Chalmers tekniska högskola**

6 970 000

Mittuniversitetet*

3 873 000

Totalt

48 835 000

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet

** Lärosätena erhåller medel för att stödja högskolor.

Medlen ska användas av lärosätena för att bedriva verksamhet vid innovationskontoren. Innovationskontoren ska verka för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och ska rikta sig till forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och samverkan av olika slag. Samordning av kompetens mellan innovationskontoren är central och innovationskontoren kan bygga upp expertkompetens inom ett eller flera områden som andra innovationskontor kan nyttja.

Respektive lärosäte som får del av medel för ett innovationskontor ska i sin årsredovisning för 2015 redovisa inriktning av verksamheten och mål med denna samt om expert- eller specialistkompetens har byggts upp. Lärosäten som har erhållit medel för att stödja högskolor bör ange vilka högskolor man stödjer och med vilka tjänster. Om ett lärosäte inte har erhållit medel för att stödja högskolor men ändå har påbörjat ett sådant samarbete bör även detta framgå.

Av årsredovisningen ska också framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för innovationskontoret har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Av årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

 • antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning från forskare resp. studenter samt hur en idé definieras och avgränsas,
 • antal idéer som går vidare till s.k. verifiering från forskare respektive student, samt hur verifiering definieras och avgränsas och
 • antal idéer som har gått vidare till inkubatorer.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 150 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor för verksamhetsåret 2015. Medlen ska utbetalas kvartalsvis. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen har använts.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2016.

4. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 200 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2016.

5. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2015. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen har använts.

6. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser verksamhetskostnader för Universitets- och högskolerådets uppdrag att ansvara för den svenska samordningen av det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser samt utgöra kontaktpunkt i förhållande till det brasilianska federala organet för stöd och utvärdering av högre utbildning (CAPES) och rådet för vetenskaplig och teknisk utveckling (CNPq)  (U2012/5005/UH) under 2015. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2015 redovisa hur medlen har använts.

7. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 1 mars 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2016.

8. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2015. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2016.

9. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 3 300 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för utveckling under 2015 av formerna för validering av legitimerade lärares yrkeserfarenheter. Arbetet ska genomföras i samråd med andra lärosäten med erfarenheter inom området och Statens skolverk. Stockholms universitet ska löpande redovisa arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

10. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 300 000 kronor till OECD för insatser inom högskoleområdet.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har den 9 januari 2014 beslutat förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning. Enligt förordningen beslutar Universitets- och högskolerådet (UHR) om vilka universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som får delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Vidare ska UHR enligt förordningen genast underrätta Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om ett sådant beslut. När beslut har fattats om vilka lärosäten som ska ingå i försöksverksamheten avser regeringen att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte. Inom ramen för de medel som avses betalas ut utgår ersättning med minst 3 500 kronor per student som deltar i de utbildningar som omfattas av en högskolas deltagande i försöksverksamheten.

Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala medel som ersättning för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning under 2015 enligt nedanstående uppräkning:

 • Chalmers tekniska högskola 140 000 kronor
 • Högskolan Dalarna 3 097 500 kronor
 • Göteborgs universitet 4 900 000 kronor
 • Högskolan i Halmstad 1 862 000 kronor
 • Högskolan i Jönköping 1 872 500 kronor
 • Karlstads universitet 980 000 kronor
 • Linköpings universitet 1 323 000 kronor
 • Linnéuniversitetet 1 382 500 kronor
 • Luleå tekniska universitet 1 872 500 kronor
 • Malmö högskola 5 530 000 kronor
 • Mittuniversitetet 3 097 500 kronor
 • Mälardalens högskola 4 753 000 kronor
 • Södertörns högskola 1 925 000 kronor
 • Umeå universitet 3 360 000 kronor
 • Örebro universitet 3 027 500 kronor

Totalt 39 123 000 kronor

Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 1 900 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

ap.24 Forskarskolor för lärare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (U2011/1201/F). Utbildningen ska genomföras enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. 

Medel från anslagsposten får användas till statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. I förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare finns bestämmelser om statsbidrag för sådan utbildning.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 4 500 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska utbetalas engångsvis.  För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2015 ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2016.

Karlstad Universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 90 630 kronor per helårsstudent. Lärosätena ska den 6 november 2015 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2015 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 4 000 000 kr till Göteborgs universitet för arbetet under 2015 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet ”Brobyggaren”. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2015 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari utbetala 500 000 kr till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2015 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet ”Ämnesdidaktisk KPU”. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2015 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten. Vidare kommer försöksverksamheterna att utvärderas.

ap.49 Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har enligt regeringsuppdrag (U2014/2222/UH) i uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Kammarkollegiet ska under januari 2015 utbetala 700 000 kronor till UHR för arbetet med att samordna, vidta åtgärder och följa upp genomförandet av försöksverksamheten under 2015.

Enligt vad som följer av regeringsuppdraget har UHR beslutat att Linnéuniversitetet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska få delta i försöksverksamheten. Kammarkollegiet ska därför för 2015 utbetala 2 167 000 kronor till Linnéuniversitetet och 2 167 000 kronor till Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Utbetalningen ska ske under januari 2015. Medlen ska användas för planeringen och genomförandet av försöksverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1503 %0
ap.1603 %0
ap.180Inget0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2124 9543 %0
ap.2203 %0
ap.240Allt0
ap.2903 %0
ap.490Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.282:64 ap.49100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.28ram
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FIM
Socialdepartementet, ESA
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, RT
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kungl. biblioteket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Sverige-Amerika Stiftelsen
Svenska Studenthemmet i Paris
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden