Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2014-12-22
L2014/3112/EV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:16 och 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 och anslaget 1:17 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 910
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)5 910

Villkor för anslag 1:16

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

2. Av anslaget får 2 910 000 kronor användas till åtgärder för regeringens arbete med strategi, kommunikation och utvärdering. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 913
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)42 913

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får användas för utgifter för medlemskapsavgifter i internationella organisationer inom utgiftsområdets ansvar. Anslaget får även användas för internationella skogsfrågor samt för andra bidrag relaterade till utgiftsområdets internationella arbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 287Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Agneta Rongione
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret