Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
IV:5

2014-12-18
Ju2014/7714/KO
Ju2014/7754/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 374
ap.3Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem (ram)3 374

Villkor för anslag 2:6

ap.3 Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem

Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter samt till informationsarbete om märkning.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige Aktiebolag, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 3 374 000 kronor med början i januari 2015.

Övriga villkor

Miljömärkning Sverige Aktiebolag ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts för att främja användningen av EU:s miljömärkningssystem EU Ecolabel i Sverige och hur bolaget arbetar med eventuella intressekonflikter mellan det nordiska miljömärkningssystemet Svanen och EU Ecolabel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.1ram
ap.2ram
På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/IR
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/MM och KE
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagens civilutskott
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige Aktiebolag