Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2014-12-18
N2014/5256/FIN
N2014/5296/KLS (delvis)
N2014/4460/FIN m.fl.
Se bilaga 1
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

 • På vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat för valen som har gjorts,
 • Insatser till följd av de förstärkningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap,
 • Myndighetens samlade insatser för små och medelstora företag (SMF:s). Redovisningen ska omfatta hur insatserna utformats, hur myndigheten tar hänsyn till relevans och kvalitet, hur myndigheten förbättrar sina insatser för SMF:s, inklusive SMF:s internationalisering. Vinnova ska bedöma de faktiska resultaten av detta arbete.

 • Vilka metoder som använts för att särskilt nå unga kvinnor och män och kvinnor och män med utländsk bakgrund samt resultatet av detta arbete.

Strategi och analys

Vinnova ska redogöra för myndighetens interna strategiarbete och hur detta påverkar Vinnovas verksamhet samt prioriteringar på kort och lång sikt.

EU- och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa

 • Hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar, inklusive synergier mellan EU-program och myndighetens program.
 • Arbetet med EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Redovisningen ska omfatta Vinnovas roll som nationellt ansvarig för information och rådgivning, inklusive samverkan med berörda myndigheter samt redogörelse för det svenska deltagandet i ramprogrammet.
 • Hur myndigheten arbetat för att öka deltagandet från aktörsgrupper som varit underrepresenterade i tidigare ramprogram, som näringsliv (inklusive små och medelstora företag), kommuner och landsting, myndigheter samt civilsamhället. Redovisningen ska även inkludera hur myndigheten har utvecklat arbetet med intermediärer för spridning av information och för rådgivning om Horisont 2020.

 • Hur myndigheten arbetat med frågor som gäller implementeringen av det Europeiska forskningsområdet.

 • Hur myndigheten har arbetat med samordningsfunktionen för europeiska partnerskapsprogram, samt hur de medel som avsatts för deltagande har fördelats.

 • Och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Övriga återrapporteringskrav

Vinnova ska presentera all individbaserad statistik uppdelad på kön. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras.

Vinnova ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas  

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli och 

den 26 oktober 2015.

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation, redovisa resultaten av insatserna. Av redovisningen ska det exempelvis framgå hur inflöde av idéer, pågående projekt samt utflöde av företag sammantaget utvecklas kopplat till de inkubatorer som mottar stöd inom ramen för Vinnovas insatser. Vidare ska Vinnova, där så är möjligt, redovisa utvecklingen i företag som sitter i eller har suttit i inkubatorer med stöd från Vinnova.

2

Organisationsstyrning

1. Vinnovas verksamhet ska regelbundet bli föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska återrapportera resultatet. Verksamheten i sin helhet ska om möjligt ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. Vinnova ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskapsrådet inom området hälsa, vård och omsorg.

3. Vinnova ska bistå Regeringskansliet i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

4. Vinnova ska bidra i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, med fokus på insatser inom det tematiska området "Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation". Myndigheten ska också bidra i Tillväxtverkets arbete avseende processtödet utifrån sin roll i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet.

5. Vinnova ska inför och under Sveriges ordförandeskap i EUREKA, från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016, ansvara för den strategiska planeringen och det praktiska genomförandet av ordförandeskapet. Ett sekretariat för ordförandeskapet ska finnas vid myndigheten.

6. Vinnova ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

1. Vinnova ska i nära dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. En av dessa ska omfatta insatser för små- och medelstora företag. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Analyserna ska omfatta resultat, och där så är möjligt effekter, av stödet från myndigheten. Analysen ska innefatta en bedömning av hur insatsformer och bedömningskriterier har påverkat utfallet av insatserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 mars 2016.

2. Vinnova ska etablera och utveckla samverkan med Tillväxtverket i genomförandet av ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020), EU:s konkurrenskraftsprogram för och små och medelstora företag (COSME) samt regionalfondsprogrammen inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. I syfte att tillvarata synergier ska myndigheterna, utifrån sina respektive ansvarsområden, etablera ändamålsenliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att möjligheter till synergier mellan programmen identifieras och tas till vara. En delrapport omfattande en gemensam plan för genomförandet ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 maj 2015. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 december 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3. Vinnova ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföra under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

4. Vinnova ska, efter samråd med berörda universitet och högskolor och dess innovationskontor, genomföra en utvärdering med syfte att bedöma innovationskontorens prestation utifrån deras uppdrag som framgår av regleringsbrev avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor, ap.20, inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utvärderingen ska ta hänsyn till den återrapportering som sker av innovationskontoren i lärosätenas årsredovisningar. För de lärosäten som har fått i uppdrag att stödja högskolor bör en särskild bedömning göras av hur väl de uppfyller det uppdraget. Utvärderingen ska ligga till grund för regeringens fördelning av medel till innovationskontoren åren 2016–2019 baserat på prestation. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

5. Vinnova ska tillsammans med Patent- och registreringsverket genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 mars 2016.

 

PÅGÅENDE UPPDRAG

Pågående uppdrag givna i regleringsbrevet för 2013 (dnr N2013/1162/FIN)

För ytterligare detaljer om uppdragen 1–7 nedan hänvisas till regleringsbrevet 2013 där de återges i sin helhet samt till proposition Forskning och innovation (prop. 2012/13:30). Uppdragen ska delredovisas i årsredovisningen om inget annat anges.

1. Vinnova ska genomföra en satsning inom områdena gruv-, mineral- och stålforskning som omfattar 50 miljoner kronor under 2015.

2. Vinnova ska i samråd med Vetenskapsrådet fördela medel för forskning som är av hög vetenskaplig kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola samt näringsliv och offentlig sektor. 

3. Vinnova ska öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden AB samt genomföra andra investeringar och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar, för minst 50 miljoner kronor 2015.

4. Vinnova ska genomföra satsningar på tjänsteforskning i syfte att skapa en svensk tjänsteforskning med internationellt hög vetenskaplig kvalitet som kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och till förnyelse av offentlig sektor.

5. Vinnova ska utlysa program för strategiska innovationsområden. För uppdraget har avsatts 225 miljoner kronor 2015.

6. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. Vinnova ska genomföra en utlysning och i konkurrens mellan lärosäten fördela medel till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning. För uppdraget har avsatts 60 miljoner kronor för 2015.

7. Vinnova ska, i samråd med Vetenskapsrådet, stödja universitets och högskolors strategiska arbete när det gäller samverkan med det omgivande samhället och verka för att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta.

8. Vinnova ska tillsammans med Tillväxtverket under 2013–2014 utveckla och genomföra en fortsättning av programmet Ungas Innovationskraft. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2015 i enlighet med rapporteringskraven i regeringens beslut om uppdrag till Tillväxtverket m.fl. avseende insatser för unga innovatörer (dnr N2010/3256/ENT).

Pågående uppdrag givna i regleringsbrevet för 2014 (dnr N2013/5699/FIN)

1. Vinnova ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivning av forskningen. Vinnova ska informera de sökande om att uppgifter kan komma att publiceras.

2. Vinnova ska i nära dialog med Tillväxtanalys genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 mars 2015.

3. Vinnova ska tillsammans med Patent- och registreringsverket genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redivisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2015.

4. Vinnova ska genomföra insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet. Vinnova ska därmed samverka med och bistå offentliga aktörer som vill ha stöd i sin behovsinventering eller analys av vilka delar i verksamheten där det kan finnas behov av innovation. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Pågående uppdrag givna i särskild ordning redovisas i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem220 176
ap.1Verket för innovationssystem (ram)220 176

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 448 966
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 448 966

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för bidrag för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

För strategisk forskning i enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst:

 • 20 miljoner kronor inom produktionsteknik,
 • 80 miljoner kronor inom transportområdet,
 • 20 miljoner kronor inom flygområdet, samt
 • 20 miljoner kronor inom säkerhet och krisberedskap.

I enlighet med propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) ska Vinnova använda minst:

 • 100 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet,
 • 225 miljoner kronor för utmaningsinriktade strategiska innovationsområden,
 • 50 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB, samt andra investeringar i och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar,
 • 50 miljoner kronor för gruv-, mineral- och stålforskning, samt
 • 60 miljoner kronor för insatser kopplat till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Tillväxtanalys. Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Vinnova och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Vinnovas verksamhet och mål samt bidra till att utveckla det svenska innovationssystemet. Uppdragen ska rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.16 6053 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.173 4693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 100 0001 300 000600 000200 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriande åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2518 348
2015-02-2518 348
2015-03-2518 348
2015-04-2518 348
2015-05-2518 348
2015-06-2518 348
2015-07-2518 348
2015-08-2518 348
2015-09-2518 348
2015-10-2518 348
2015-11-2518 348
2015-12-2518 348
Summa220 176
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Åhs
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och UH
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/MM
Näringsdepartementet/ AS, E, ENT, KLS, RT, ITP, MK och TE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
länsstyrelserna
Gotlands kommun
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Skåne läns landsting
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Konkurrensverket
Trafikverket
Trafikanalys
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Statens energimyndighet
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
samverkansorganen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 5, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

N2014/5256/FIN
N2014/5296/KLS (delvis)
N2014/4460/FIN
N2014/1114/FIN
N2014/898/FIN