Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2014-12-22
Ku2014/2121/RFS (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
12117 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillgängliga mediers verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Medierna spelar en viktig roll i vår demokrati. Regeringens mediepolitiska ambition för mandatperioden är att skapa förutsättningar för ett medielandskap präglat av kvalitet, mångfald och oberoende.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för tillgängliga medier definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Sponsring

Myndigheten för tillgängliga medier ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

Prognoser 2015-2019

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 5 maj
  • 26 oktober

3

Uppdrag

Regionalt utfall

Myndigheten för tillgängliga medier ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet, enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Tidningen 8 SIDOR

Myndigheten för tillgängliga medier ska ansvara för utgivning av tidningen 8 SIDOR. Tidningen ska vara en oberoende nyhetstidning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2015. Redovisningen ska särskilt fokusera på tidningens oberoende och dess spridning till den av kunskapscentret identifierade målgruppen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier117 689
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)117 689
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.2Avvecklingskostnader Centrum för lättläst (ram)500

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

1. Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

2. Av anslaget får 5 000 000 kronor användas för taltidningsverksamhet.

ap.2 Avvecklingskostnader Centrum för lättläst

Medlen betalas ut efter särskilt beslut av regeringen.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier49 156
ap.1Stöd till taltidningar (ram)49 156

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelserna om statligt stöd till taltidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 1 200 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

5. Anslaget får även användas för utgifter för införandet av ett nytt taltidningssystem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 5463 %0
ap.20Inget0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.11 802Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-259 807
2015-02-259 807
2015-03-259 807
2015-04-259 807
2015-05-259 807
2015-06-259 807
2015-07-259 807
2015-08-259 807
2015-09-259 807
2015-10-259 807
2015-11-259 807
2015-12-259 812
Summa117 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christoffer Lärkner
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UH
Socialdepartementet/FST
RK EKOL
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens kulturråd
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Synskadades Riksförbund