Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-12-22
L2014/1170/JFS
L2014/1184/JFS
L2014/3064/EV
Sametinget
Box 90
98122 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 54).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska i återrapporteringen

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

- göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att nå målet för utgiftsområdet med hjälp av de redovisade indikatorerna.

- göra en samlad bedömning av hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk kultur, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för perioden 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari 

20 februari 

5 maj 

27 juli 

26 oktober 

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen

Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket fortsatt samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen. Sametinget ska redogöra hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för de tre föregående åren samt en bedömning om framtida utvecklingen för de samiska näringarna. Redovisningen ska innehålla uppgift om

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, samt

- utvecklingen av övriga näringar såsom duodji (slöjd) och turism.

Renbruksplaner

Sametinget ska i samverkan med Skogsstyrelsen och samebyarna fortsatt arbeta med upprättande och à jourhållning av renbruksplaner. I arbetet ingår även arbete med bl.a. kompetensutveckling, systemutveckling och verksamhetsutveckling.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap samt dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Nationella minoriteter

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för minoritetspolitikens fastställda mål med utpekade delområden.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län särskilt redovisa:

- hur medel från utgiftsområde 1, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta,

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning

Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 16 mars 2016.

Språk och kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv samt av samiska språkets användning och ställning i samhället, framför allt i de traditionellt samiska områdena.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17 samt medel ur Samefonden har använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel samt beviljade bidragsmedel. Redogörelsen ska vara könsuppdelad samt delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. Sametinget ska redovisa den samiska bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader samt fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17 har använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Av redovisningen ska bl.a framgå antalet samiskspråkiga produktioner, produktioner som turnerat och antal besökare samt beviljade bidragsmedel till Giron Sámi Teáhter. En jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Statsstödsrapportering

Sametinget ska, senast den 1 juni 2015, till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga 3 B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Förenkling

Sametinget ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag, särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Sametinget ska även göra en verksamhetsanpassad uppföljning av arbetet.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och förberedelse inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sametinget ska aktivt delta i arbetet med genomförande av Sveriges landsbygdsprogramunder under perioden 2007-2013. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) i förberedelser och genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Samiska språkcentrum

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrumen ska tillgodose samiska mäns och kvinnors – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi. 

Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap och utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Språkcentrumens arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser. Språkcentrum ska samråda med andra samiska institutioner och organisationer, däribland Sameskolstyrelsen och Samernas utbildningscentrum, för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Utvecklingsinsatser som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas.

Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1 använts, samt lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 15 mars 2016.

Hemsida om nationella minoriteter

Sametinget ska fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan minoritet.se. Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget har genomförts och hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 har använts för detta ändamål. Sametinget ska även redovisa hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med hemsidan.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 15 mars 2016.

Synliggörande av samisk mat och matkultur

Sametinget ska i samråd med Jordbruksverket fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Uppdraget finansieras från anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor och ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur. En slutredovisning för projektet Synliggörande av samisk mat och matkultur med en analys av hur samiskt näringsliv bidrar till värdeskapande på landsbygden ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2015.

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget ska i samverkan med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Institutionen för språk och folkminnen under 2015-2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Senast den 8 maj 2015 ska Jordbruksverket redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur det gemensamma arbetet kommer att läggas upp. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014 (dnr L2012/3178) ska Sametinget redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Effektiv intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 2 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 1 december 2015 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens ekonomi, kompetensförsörjning samt upphandlingsförfarande särskilt belysas.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget38 511
ap.1Sametinget (ram)37 011
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 2153 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 209
2015-02-253 209
2015-03-253 209
2015-04-253 209
2015-05-253 209
2015-06-253 209
2015-07-253 209
2015-08-253 209
2015-09-253 209
2015-10-253 209
2015-11-253 209
2015-12-253 212
Summa38 511
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Camilla Lehorst
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Miljödepartementet/NM
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Naturvårdsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret