Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:36

2014-12-22
U2014/5990, 6006, 7584/UH
U2014/7521/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63 och 2:65
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet och 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. antal helårsprestationer,

4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2.65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 929 890
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 646 549
ap.1.1Grundutbildning (ram)823 648
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)822 901
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)76 394
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)594 478
ap.3.1Grundutbildning (ram)499 014
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)95 464
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)9 726
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)92 268
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)3 421
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 389
ap.8Ericastiftelsen (ram)7 005
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)4 887
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)64 268
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)59 677
ap.13Beckmans skola AB (ram)29 003
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)326 427
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)4 398

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 823 648 000 kronor i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilda åtaganden

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 6 237 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning och 3 766 000 kronor för spetsutbildning i entreprenörskap.

ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 822 901 000 kronor i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala 76 394 000 kronor i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 499 014 000 kronor i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 95 464 000 kronor i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala 9 726 000 kronor i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tillldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal Högskola AB utbetala 92 268 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 267 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter och dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter. I bidraget ingår medel för att utöka specialistsjuksköterskeutbildningen med 6 helårsstudenter.

I bidraget ingår 7 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola utbetala 3 421 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala 11 389 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala 7 005 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala 4 887 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala 64 268 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. I bidraget ingår medel för att utöka specialistsjuksköterskeutbildningen med 6 helårsstudenter.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala 59 677 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå. I bidraget ingår medel för att utöka barnmorskeutbildningen med 11 helårsstudenter och specialistsjuksköterskeutbildningen med 6 helårsstudenter.

I medlen ingår 5 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala 29 003 000 kronor i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala 4 398 000 kronor i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldela Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet63 966
ap.70Kvalitetsbaserad resursfördelning till enskilda utb. anordn. (ram)63 966

Villkor för anslag 2:65

ap.70 Kvalitetsbaserad resursfördelning till enskilda utb. anordn.

Medlen på anslagsposten avser kvalitetsbaserad resursfördelning. Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala 52 671 000 kronor i tolftedelar. Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala 5 768 000 kronor i tolftedelar. Kammarkollegiet ska under januari utbetala 212 000 kronor till Ersta Sköndal högskola.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Inget0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.1420 6913 %0
ap.1503 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.7003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, ESA
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Sveriges förenade studentkårer