Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:3

2014-12-18
S2014/8969/SFÖ
Statens servicecenter
FE 15 2
80127 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens servicecenter

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Anslutningstakt - mål

Statens servicecenter ska verka för att 50 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år 2017. 

Anslutningstakt - återrapportering

Statens servicecenter ska redovisa en bedömning av kundanslutningstakten totalt samt uppdelat per tjänsteområde för åren 2015–2017, mätt i antalet anställda och antal myndigheter. Bedömningen ska redovisas i årsredovisningen och i delårsrapporten.

 

Kostnader och intäkter

Statens servicecenter ska redovisa en prognos för verksamhetens kostnader och intäkter för åren 2015–2030. Statens servicecenter ska redogöra för hur prognosen förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans år 2030 och att under 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat. Statens servicecenter ska vidare redogöra för eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat. Redovisningen ska lämnas i delårsrapporten och i årsredovisningen.    

 

Nyckeltalsuppföljning

Statens servicecenter ska redovisa mått på kostnadseffektivitet i utförda tjänster genom nyckeltalen antal lönespecifikationer per anställd och antal leverantörsfakturor per anställd samt analysera och kommentera dessa. Statens servicecenter ska vidare genom utvecklade nyckeltal redovisa mått på kvalitet och service i utförda tjänster, som kan ligga till grund för jämförelse över tid. 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med kundmyndigheter

Statens servicecenter ska redovisa hur samverkan med kundmyndigheterna genomförts under året och resultatet av samverkan.

Statens servicecenter ska vidare redovisa resultatet av den kundundersökning som genomförts under året.

3

Uppdrag

Anslutningsplan

Statens servicecenter ska efter hörande av berörda myndigheter utarbeta och till regeringen redovisa en plan för anslutningen av myndigheter under regeringen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster. Statens servicecenter ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 mars redovisa en plan för åren 2015 och 2016 och senast den 1 september redovisa en tentativ plan för åren 2017–2019.

 

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-142 781-32 757274 600292 000-17 400-192 938
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter ska ha sin ekonomi i balans senast år 2030.

Statens servicecenter ska senast under år 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat.  

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karin Edin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/ESA, SAM
Finansdepartementet/BA, MSS, SSA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/RFS
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Ekonomistyrningsverket
Riksgälden