Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
V 6

2014-12-18
N2014/5292/E
N2014/1107/E
N2014/5298/E (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Statens energimyndighets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 21, bet. 2014/15:NU3, rskr. 2014/15:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Särskilt om prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

– den 20 januari

– den 20 februari

– den 5 maj

– den 27 juli

– den 26 oktober

Energiforskning och innovation

Statens energimyndighet ska årligen fr.o.m. 2016 redovisa underlag i enlighet med återrapporteringskraven för energiforskning och innovation i regleringsbrevet för 2014, samt övrig relevant information, i samband med myndighetens årsredovisning.

Regionala klimat- och energistrategier

Baserat på den rapportering av arbetet med regionala klimat- och energistrategier som länsstyrelserna enligt sitt regleringsbrev för 2014 gör till Statens energimyndighet den 31 januari 2015 ska myndigheten redovisa en sammanställning och bedömning av arbetet i respektive länsstyrelse. Underlaget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2015.

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

  

1. Underlag och informationsinsatser för investeringar i solenergi

Statens energimyndighet ska följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen ska avse installerad effekt för solceller och installerade kvadratmeter för solvärme samt kostnader för kapital, installation och drift. Kostnader ska dessutom prognosticeras framåt. Rekommendationer om eventuell framtida stödandel i investeringsstödet ska framgå av redovisningen, liksom även antalet hushåll som har tagit del av bidraget. Myndigheten ska även genomföra en informationsinsats i syfte att främja utvecklingen av mikroproduktion av el från förnybara energikällor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 oktober 2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Statens energimyndighet redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

2. Utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Statens energimyndighet och Boverket ska tillsammans utarbeta ett förslag till utvecklad och framåtblickande nationell strategi för energieffektiviserande renovering av det nationella beståndet av bostadshus och kommersiella byggnader, både offentliga och privata. Förslaget ska bygga vidare på den nationella strategi som regeringen antog i april 2014 och omfatta de delar som krävs enligt  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EU och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet). Myndigheterna ska analysera konsekvenser av olika styrmedel, inklusive styrmedel som ökar renoveringstakten, samt andra frågor av betydelse för att det nationella byggnadsbeståndet ska kunna energieffektiviseras på ett kostnadseffektivt sätt, t.ex. tillgång till kvalificerad personal. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 december 2015.

3. Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Statens energimyndighet ska lämna förslag till utformning och inriktning på den kommunala energi- och klimatrådgivningen fortsatta arbete i syfte att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. I myndighetens arbete ska hänsyn tas till tillämpliga EU-direktiv samt slutsatser från relevanta externa och interna utvärderingar beaktas. En slutrapport med konkreta förslag till revidering av förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2015.

4. Utvärdering av systemet för hållbarhetskriterier

Statens energimyndighet ska utreda hur systemet med hållbarhetskritier för biodrivmedel och flytande biobränslen fungerar i praktiken och föreslå förbättringar utifrån de erfarenheter som vunnits sedan regelverket trädde ikraft. Särskild vikt ska läggas vid tillsynsmyndighetens roll och sanktionsmöjligheter, samordningen med andra regelverk, miljöeffekter samt kostnaden och regelbördan för rapporteringsskyldiga. Statens energimyndighet ska i de delar som är relevanta för uppdraget föra en dialog med Skatteverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 december 2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Statens energimyndighet redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

5. Vidareutveckling av Vindbrukskollen

Statens energimyndighet ska i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna analysera förutsättningarna för att göra Vindbrukskollens e-tjänst obligatorisk att använda i anmälnings-, samråds- och tillståndsärenden enligt 6 och 9 kap. miljöbalken, vid ansökan om förhandsbesked för bygglov eller vid ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk. I uppdraget ingår också att analysera förutsättningarna för att länsstyrelser och kommuner ska uppdatera Vindbrukskollen med uppgifter om ärendena och deras status. I analysen ska kostnader för de olika berörda aktörerna samt förväntad nytta för dessa och för samhället belysas så långt som möjligt. I det fall myndigheten finner det lämpligt ska förslag på ändrat regelverk tas fram. I uppdraget ingår också samordning med andra berörda myndigheter samt att identifiera behov av samordning med relevanta initiativ inom elcertifikatsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2015.

6. Åtgärder för energieffektivisering

Mot bakgrund av bestämmelser i artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet ska Statens energimyndighet utreda behovet av att införa ett kvotpliktsystem för energieffektivitet (s.k. vita certifikat) och de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta styrmedel. Uppdraget ska innehålla en uppdatering av kunskapsläget kring vita certifikat, inklusive erfarenheter från andra länder. Det ska också innehålla förslag om hur styrning kan ske mot mer långsiktiga investeringar och ett koncept om hur administrations- och verifieringskostnader kan hållas låga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 17 april 2015.

7. Underlag för strategisk prioritering inom området energiforskning och innovation

Statens energimyndighet ska redovisa underlag för den strategiska prioriteringen under 2017–2020 genom projektet FOKUS IV till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 14 december 2015.

8. Analyser av innovationssystem

Statens energimyndighet ska vidareutveckla användingen av analyser av innovationssystem inom energiområdet, med utgångspunkt i det arbete som genomförts 2013–2014, i syfte att bidra till den strategiska prioriteringen och ett mer träffsäkert genomförande när det gäller forskning, innovation och kommersialisering på energiområdet. Inom ramen för uppdraget ska också analyser genomföras i syfte att kartlägga, analysera och diagnostisera innovationssystem för att identifiera systemets styrkor och svagheter, t.ex. olika drivkrafter eller hinder för utveckling och kommersialisering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 december 2015.

9. Utvärdering av risken för avbrott i fjärrvärmeleveranser

Statens energimyndighet ska utvärdera fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning och förmåga att hantera betydande förändringar i omgivningen som påverkar företagens ekonomiska ställning. Myndigheten ska också analysera fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och åtgärda avbrott i fjärrvärmeleveransen. Analyserna inkluderar även en bedömning av om eventuellt identifierade problem föranleder en fördjupad utredning i syfte att införa ny lagstiftning. Uppdraget ska efter dialog med Energimarknadsinspektionen redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 december 2015.

10. Nationellt regionalfondsprogram

Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, med fokus på insatser inom det tematiska området "stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer". Myndigheten ska i samverkan med Tillväxtverket arbeta med processtödet, utifrån sin roll i det Nationella regionalfondsprogrammet.

11. Informationssäkerhet

Statens energimyndighet ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndigheten ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

12. New Climate Economy

Statens energimyndighet ska bidra till det internationella forsknings- och utvecklingssamarbetet ”New Climate Economy".

13. Uppgifter om företagsstöd

För att säkerställa framtida förutsättningar för effektutvärderingar ska Statens energimyndighet noggrant dokumentera och samla in uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) mikrodatabas för statlig företagsstöd (MISS) som möjliggör utvärderingar av åtgärder och dess effekter. Med detta avses data som gör det möjligt att med exakthet svara på de utvärderingsmässigt mest relevanta vem, vad och när-frågorna. Detta kräver bland annat identifiering av yttersta stödmottagare genom uppgift om företagets organisationsnummer. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskydligheter som följer av EU-rätten regleras särskilt. Utöver detta ska uppgifterna även omfatta annat stöd om detta lämnas med offentliga medel till näringsverksamhet eller högskolor och forskningsinstitut. Data ska inrapporteras till Tillväxtanalys.

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet ska, med bistånd av berörda myndigheter, förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se som nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Statens energimyndighet ansvarar för det tekniska systemet, huvudredaktörskapet samt faktaunderlaget inom sitt verksamhetsområde. De berörda myndigheterna ska bistå i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen. De berörda myndigheterna är Boverket, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Affärsverket
svenska kraftnät, Försvarsmakten, länsstyrelserna, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ökad samexistens mellan försvarets tekniska system och vindkraft

Statens energimyndighet ska redovisa genomförda och pågående insatser som myndigheten medverkar i eller finansierar för att öka samexistensen mellan försvarets tekniska system och vindkraftverken. Myndigheten ska också analysera möjliga områden för framtida insatser. Erfarenheterna från det regionala samarbete som skett på Gotland för att öka möjligheterna för samexistens mellan väderradar och vindkraft bör tas tillvara. Statens energimyndighet ska redovisa vilka framsteg som tas inom detta område. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 augusti 2015.

Regionala klimat- och energistrategier

Statens energimyndighet ska bistå länsstyrelserna i arbetet med regionala klimat- och energistrategier. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2015 i samråd med Naturvårdsverket redovisa en analys avseende utveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier under perioden 2010–2014. Rapporten ska ge en bild av ambitionsnivåer och hur arbetet utvecklats och vilka konkreta resultat som uppnåtts i respektive län.

Certifieringssystemet för installatörer av småskaliga anläggningar för förnybar energi

Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genomföra de informationsinsatser som krävs för att uppfylla artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera informationsinsatsernas effekter samt vid behov föreslå kompletterande åtgärder om uppföljningen visar att det finns risk för att kraven i direktivet inte kommer att uppfyllas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016.

Strategiska innovationsområden

Statens energimyndighet ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle och andra aktörer. För uppdraget har avsatts 30 miljoner kronor 2015. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen. För en fullständig uppdragsbeskrivning, se regeringens beslut om regleringsbrev för Statens energimyndighet avseende 2014 (dnr N2014/4524/E)

It för en grönare förvaltning

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2009/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 38421. Underlagen har rapporterats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 28 november 2014 och ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 23 februari 2015 respektive den 15 juni 2015. Rapporten den 23 februari 2015 ska komplettera den tidigare och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2014. Rapporten den 15 juni 2015 ska innehålla en utvärdering om överkompensation förekommit för första delen av 2015. Båda rapporterna 2015 ska innehålla en bedömning av om överkompensation för 2015 föreligger och om så är fallet även en bedömning av överkompensationens storlek. Samtliga rapporter ska innehålla en bedömning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden. Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 38420. Underlaget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 27 mars 2015 och utvärdera om överkompensation förelåg 2014. Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA35586. Underlaget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 4 maj 2015 och utvärdera om överkompensation förelåg 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet274 028
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)274 028

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets verksamhetskostnader.

Anslagsposten ska finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program, och
 4. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet225 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)185 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)40 000
Disponeras av Boverket16 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)16 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Konkurrensverket1 000
ap.5Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för: 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter samt utveckling av metoder, mät- och provningsstandarder, verktyg och system,
 4. provning av el- eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 6. finansiering av EU-projekt och insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv,
 7. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet.
 8. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
 9. kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten,
 10. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och energihushållning,
 11. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning, samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 12. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, effektiv resursanvändning och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, små och medelstora företag, barn och ungdomar samt insatser som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå, samt
 13. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

Demonstrationsprojekt under punkten 2 ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Boverket får för sin medverkan i främjandeåtgärderna ta del av medel. Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, samt genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

ap.5 Energikrav i offentlig upphandling

Anslaget får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 189 536
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 144 536
Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser1 500
ap.3Utvärdering av energiforskning (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet1 500
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)1 500

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också disponeras för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten finansierar kostnader för uppföljning och utvärdering av energiforskningsverksamheten. Medlen disponeras av Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet.

ap.3 Utvärdering av energiforskning

Anslagsposten finansierar kostnader för utvärdering av Energimyndighetens energiforskning. Medel får användas först efter beslut av regeringen.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2005/06:127, prop. 2008/09:1, prop. 2009/10:1, prop. 2010/11:1, prop. 2011/12:1 och prop. 2012/13:21. Åtaganden som gjorts inom ramen för tidigare anslagsposterna 2, 3, 4, 5 och 9 får belasta anslagsposten.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Statens energimyndighet ska avsätta minst 2 000 000 kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Statens energimyndighet och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Statens energimyndighets verksamhet och mål och rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet. 

Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Statens energimyndighets finansiering av en nationell testarena, Test Site Sweden, som genomförs med utgångspunkt i strategiprogrammet för fordonsindustrin.

30 000 000 kronor ska avsättas för arbete med strategiska innovationsområden.

5 500 000 kronor ska avsättas för stöd till The Global Commission on the Economy and Climate och projektet New Climate Economy.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

1:6

Planeringsstöd för vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:8

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet140 000
ap.4Stöd till solceller och biogas (ram)140 000

Villkor för anslag 1:8

ap.4 Stöd till solceller och biogas

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten. Av anslagets tillgängliga medel 2015 bör minst 50 000 000 kronor användas till solcellsstöd.

Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet. Inom denna ram får medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet. 

1:10

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet18 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)18 328
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

1:11

Laddinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet75 000
ap.1Stöd till installation av laddinfrastruktur (ram)75 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Stöd till installation av laddinfrastruktur

Anslaget får användas till att finansiera stöd till installation av laddinfrastruktur samt de administrativa utgifterna som detta medför för berörda myndigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.18 2213 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.111 250Inget0
ap.250Inget0
ap.30Inget0
ap.4800Inget0
ap.550Inget0
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1300Inget0
1:4 Energiforskning
ap.12 2503 %0
ap.203 %0
ap.30Inget0
ap.1157 3773 %0
1:6 Planeringsstöd för vindkraft
ap.10Inget0
1:8 Energiteknik
ap.44 200Inget0
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.390Inget0
1:11 Laddinfrastruktur
ap.12 250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.1240 000140 000100 00002018
ap.3144 00030 00030 00084 0002018
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.17 5002 5002 5002 5002018
1:4 Energiforskning
ap.18 0008 000002018
ap.113 492 0001 232 0001 260 0001 000 0002018
1:8 Energiteknik
ap.4140 000140 000002016
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.230 00019 00011 00002017
1:11 Laddinfrastruktur
ap.1150 00075 00050 00025 0002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)28 700
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)26 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2522 836
2015-02-2522 836
2015-03-2522 836
2015-04-2522 836
2015-05-2522 836
2015-06-2522 836
2015-07-2522 836
2015-08-2522 836
2015-09-2522 836
2015-10-2522 836
2015-11-2522 836
2015-12-2522 832
Summa274 028
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter-217-101385-82-400
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)-5 505-28010500-490-6 275
Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)0050050000
Disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet-1 726-7307 0007 0000-2 456
Elcertifikat16 182-1 6059 0006 5252 47517 052
Ursprungsgarantier-1 271-9957 0004 8502 150-116
Summa7 463-3 71123 51319 4604 0537 805
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet52101 0001 0000521
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)

Statens energimyndighet får disponera de intäkter myndigheten tar ut med stöd i 4 och 5 §§ förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter och däck, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Avgiften ska täcka myndighetens kostnader för tillsynsprovning i de fall produkten inte uppfyller ställda krav.

Disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Avgiften ska finansiera den del av verksamheten vid myndigheten som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

Administration 

Statens energimyndighet får disponera intäkter från administrativa tjänster på uppdrag från andra myndigheter.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Kvotplikts- och förseningsavgifter255203005 00005 0005 300
Lagrings- och förseningsavgifter281101 0003 00003 0004 000
Kostnads- nyttoanalyser2552005705757
Summa01 3008 05708 0579 357
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kvotplikts- och förseningsavgifter

Kvotplikts- och förseningsavgifter enligt 6 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat redovisas mot inkomsttitel 2552 508 Kvotplikts- och förseningsavgifter.

Lagrings- och förseningsavgifter

Lagringsavgifter som Statens energimyndighet tagit ut med stöd av lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol samt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2811004 Statens energimyndighet.

Kostnads- nyttoanalyser

Avgifter som tas ut med stöd i 6 § förordningen (2014:349) om vissa kostnads- nyttoanalyser på energiområdet redovisas mot inkomsttitel 2552.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 33 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, 8 kap. 5 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja, 16 § fjärrvärmelagen (2008:263), 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, 7 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning, 5 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat samt sanktionsavgifter enligt 6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

3. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Åsa Leander
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Samtliga länsstyrelser
Boverket
Lantmäteriet
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Konkurrensverket
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksantikvarieämbetet
Arbetsmiljöverket