Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2014-12-22
U2014/4732/S
U2014/7521/SAM(delvis)
U2014/7532/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamheter och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

  • redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, eventuell förändring av utbetalningar jämfört med tidigare år och en analys av förändringen samt i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret,
  • lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som myndigheten ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatserna för att säkerställa att statsbidraget används enligt regelverket redovisas,
  • redovisa den verksamhet som bedrivits inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd och kostnaderna för verksamheten,
  • redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att fler elever ska nå kunskapskraven i specialskolan,
  • redovisa kostnadsutvecklingen för specialskolan per elev och per skolenhet samt vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att sänka kostnaderna, och
  • redovisa myndighetens arbete med råd och stödinsatser riktade mot enskilda barns och elevers lärmiljö.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, och

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten ska redovisa hur den har samverkat med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) samt andra myndigheter och organisationer. Myndigheten ska särskilt redovisa hur den har samverkat med Skolverket och Skolforskningsinstitutet när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning enligt 3 § 3 förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

3

Uppdrag

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). Uppdraget ska årligen redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars under perioden 2012–2015. En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för delaktighet senast den 15 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten693 182
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)693 182

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

Av medlen ska 250 000 kr användas för att främja skolors arbete med läxhjälp.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten209 700
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)70 000
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)139 700
Disponeras av Kammarkollegiet32 367
ap.4Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar (ram)32 367
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet4 600
ap.6Särskilda insatser utbildningsområdet - Regeringskansliets disposition (ram)4 600

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Myndigheten får belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Medel får användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionsnedsättning.

ap.4 Satsning för elever med vissa funktionsnedsättningar

Medel under anslagsposten disponeras efter beslut av regeringen.

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U2013:02) får fördela högst 32 367 000 kronor enligt förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar. Medel utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet senast den 2 november 2015, enligt beslut fattat av den nationella samordnaren. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. Redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

ap.6 Särskilda insatser utbildningsområdet - Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U2013:02).

1:11

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten19 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)19 525

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

1:15

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten154 910
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)154 910

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor. Av anslagsbeloppet får högst 5 000 000 kronor användas för analyser av och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och utvecklingsprojekt.

Av anslagsbeloppet får vidare högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2015, med 40 procent under augusti 2015 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.120 7883 %0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.12 100Inget0
ap.34 191Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
1:11 Bidrag till vissa studier
ap.1586Inget0
1:15 Särskilt utbildningsstöd
ap.14 647Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.134 00034 000002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)42 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)68 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2557 765
2015-02-2557 765
2015-03-2557 765
2015-04-2557 765
2015-05-2557 765
2015-06-2557 765
2015-07-2557 765
2015-08-2557 765
2015-09-2557 765
2015-10-2557 765
2015-11-2557 765
2015-12-2557 767
Summa693 182
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och tillförs anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten, ap. 1. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen, och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där intäkterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Victoria Nüth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänser
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Stockholms universitet
Centrala studiestödsnämnden
Överklagandenämnden för studiestöd
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund
Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)