Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 17

2014-12-18
N2014/5268/FIN
N2014/5296/KLS (delvis)
N2014/1678/FIN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:14

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 327
ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)8 327

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget ska ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ingenjörsvetenskapsakademien