Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:18

2014-12-18
UF2014/79271/UD/PLAN (delvis)
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80438/UD/EC
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:11 (utg.omr. 05), 1:1 och 1:6 (utg.omr. 07)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 (utg.omr. 5) och anslaget 1:1 (utg.omr. 7) för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/2015:45, prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)30 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund efter att Swedfund har fattat beslut om stöd. Eventuella outnyttjade medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfunds administrationskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)4 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i nära anslutning till Östersjöområdet bl.a. insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 20015020002017
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IH, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet budgetavdelningen
Näringsdepartementet ENT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Swedfund Internationell AB
Sveriges export- och investeringsråd