Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2014-12-18
U2014/7489/JÄM
U2014/7443/JÄM(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr.13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:60).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet88 639
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)88 639
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor7 000
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)0
Disponeras av Socialstyrelsen25 300
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)25 300
Disponeras av Arbetsmiljöverket15 000
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 600
ap.10Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet (ram)1 600

Villkor för anslag 3:1

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV

Från anslagsposten får högst användas

- 15 000 000 kronor för att vidarutveckla det arbete som initierades 2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket ska senast den 2 mars 2015 redovisa en plan till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) för hur arbetet ska utvecklas och genomföras under 2015. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2015, enligt uppdrag i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2015.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Från anslagsposten får högst användas

- 23 300 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet),

- 2 000 000 kronor till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. En slutredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten får högst användas

- 7 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för nya åtaganden. 

ap.10 Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet

Från anslagsposten får högst användas

- 1 600 000 kronor för kostnader avseende Delegation för jämställdhet i arbetslivet (dir. 2011:80) i enlighet med regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (A2011/3538/ARM). Delegationen ska bl.a. sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader. Uppdraget ska, med ändring enligt beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2014 (A2014/1639/ARM), redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2015.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av medlen ske i förväg och i nära anslutning till den slutliga användningen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition engångsvis utbetala högst

- 3 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att genomföra insatser för att utveckla ett nationellt kompetensteam för att samordna och stödja arbetet för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringens beslut den 3 april 2014 (U2014/2666/UC). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 12 februari 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 februari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 23 500 000 kronor till länsstyrelserna för att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Uppdragen förlängs till och med 2015. Länsstyrelsen i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska även lämna stöd till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Särskild prioritet ges till utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdragen. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdragen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 1,

- 30 000 000 kronor till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Uppdraget förlängs till och med 2015. Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 2,

- 6 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet,

- 2 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för att samordna och stödja länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringsbeslut den 25 april 2013 (U2013/2724/JÄM). Arbetet ska ske med utgångspunkt i den utvecklingssatsning som pågått under 2013-2014 för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 januari 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Länsstyrelsen i Gotlands län ska lämna en lägesrapport avseende uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2016,

- 3 500 000 kronor till Karolinska universitetssjukhuset avseende utvecklingsmedel för att motverka sexuellt våld i enlighet med regeringens beslut den 20 november 2014 (U2014/6482/JÄM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Projektet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2015,

- 250 000 kronor till Universitetskanslersämbetet avseende uppdrag att kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i vissa högskoleutbildningar. Myndigheten ska särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar och särredovisa detta. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 juni 2015. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 december 2015 i enlighet med Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för 2015,

- 6 700 000 kronor till Göteborgs universitet för uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter i enlighet med regeringens beslut den 18 december 2014 (U/7490/JÄM). Av medlen får högst 2 000 000 kronor användas för utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget löper till och med 2018. Göteborgs universitet ska lämna en lägesrapport senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2019 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

 

 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, och

den 26 oktober

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.20Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.1227 23927 239002016
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Henry Nyberg
Likalydande till

Socialstyrelsen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Arbetsmiljöverket
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet/FS/FSH/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC/UH
Kulturdepartementet/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM/DISK
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Karolinska universitetssjukhuset
länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs universitet
Universitetskanslersämbetet
Delegation för jämställdhet i arbetslivet