Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2014-12-22
Ku2014/347, 379, 2011/KO
Ku2014/2121/RFS (delvis)
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens musikverk
Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens musikverk och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndig-
heten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Publik och tillgänglighet

Statens musikverk ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Prognoser 2015–2019

Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 5 maj
  • 26 oktober

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2015 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Ombyggnad av Musik- och teatermuseet

Statens musikverk ska redovisa hur arbetet med ombyggnationen av Musik- och teatermuseet/Scenkonstmuseet fortlöper och göra en bedömning av verksamhetens intäkter och kostnader. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2015.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverk ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur- departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Regionalt utfall

Statens musikverk ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.  

Musikplattformen

Statens musikverk ska återrapportera hur Musikplattformens bidragsgivning till samarbetsprojekt främjar ett varierat musikaliskt utbud av hög kvalitet i hela landet. Vidare bör framgå hur Musikplattformens arbete bidrar till ökat internationellt och interkulturellt utbyte och hur verksamheten förhåller sig till andra statliga aktörers bidragsgivning.

Vård av kulturarv

Statens musikverk ska återrapportera hur myndigheten strategiskt arbetar för att vårda, dokumentera och tillgängliggöra sina samlingar.

3

Uppdrag

Utvecklingsarbete för jämställdhetsarbete

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (dnr Ku2013/1850/KO) ska Statens musikverk redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3).

Av planen ska väntade resultat framgå samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhets-
integrering. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Statens musikverk ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk110 516
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)110 516

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. Statens musikverk får inom ramen för ändamålen med bidragsgivningen även initiera samarbetsprojekt. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 3153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-257 131
2015-02-257 128
2015-03-257 128
2015-04-2522 103
2015-05-257 128
2015-06-267 128
2015-07-257 128
2015-08-257 128
2015-09-257 128
2015-10-2517 130
2015-11-257 128
2015-12-257 128
Summa110 516
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Sofi Knutas
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EKOL
Utbildningsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun