Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2014-12-22
Ku2014/943/KO
Ku2014/2121/RFS(delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Konstnärsnämnden ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet. Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Av redovisningen ska följande framgå:

  • Bidragsgivningen fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.
  • Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
    verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden.
  • Resultatet av arbetet med bevakning och analys av konstnärernas ekonomiska och sociala situation. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Prognoser 2015–2019

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 5 maj
  • 26 oktober

Vid det sista tillfället ska summan av utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Sponsringsintäkter

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Konstnärsnämnden ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Konstnärsnämnden ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur-
departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som hanterar frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna en slutlig redovisning för arbetet med att utveckla en verksamhet för internationllt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnden ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhets- integrering 2013–2014 (dnr Ku2013/1850/KO) ska Konstnärsnämnden redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:13). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Konstnärsnämnden ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Konstnärsnämnden ska ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet kan utformas. Uppdraget ska ske i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer som har kunskap om litteraturområdet och de litterära upphovsmännens situation.

Konstnärsnämnden ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden24 877
ap.1Konstnärsnämnden (ram)20 877
ap.2Kommittén Kulturbryggan (ram)4 000

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Kommittén Kulturbryggan

Konstnärsnämnden ska betala ut medel avseende lön, arvoden och vissa administrativa kostnader för kommittén Kulturbryggan (Ku 2010:04) till Regeringskansliet efter faktura. Medlen betalas ut varje månad i efter- skott till och med september 2015.

Medel för Kulturbryggans bidragsgivning framgår av regleringsbrevet för Kammarkollegiet 2015.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden136 424
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)76 368
ap.4Långtidsstipendier (ram)14 819
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans, litteratur och film (ram)39 021
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)6 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2015 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 111, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans, litteratur och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för internationellt kulturutbyte inom musikområdet.

Av anslagsposten ska minst 1 000 000 kronor användas för inter- nationellt kulturutbyte inom litteraturområdet.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats medel av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informations-
verksamhet inom de internationella utbytesverksamheterna. 

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. 

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt utbyte.

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

För 2015 uppgår statlig ålderspensionsavgift till 0 kronor eftersom regleringsbeloppet för 2012 (-4 513 628 kronor) överstiger den preliminära ålderspensionsavgiften för 2015.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 900 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att stiftelsen ska lämna en redogörelse för verksamheten 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.17463 %0
ap.20Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 291Inget0
ap.4445Inget0
ap.61 921Inget0
ap.9186Inget0
ap.1603 %0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.140 36510 0007 00023 3652025
ap.481 20815 83420 25045 1242025
ap.611 4903 5002 0845 9062025
ap.92 9376666661 6052025
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 833
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 073
2015-02-252 073
2015-03-252 073
2015-04-252 073
2015-05-252 073
2015-06-252 073
2015-07-252 073
2015-08-252 073
2015-09-252 073
2015-10-252 073
2015-11-252 073
2015-12-252 074
Summa24 877
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden
5:1 ap.2Kommittén Kulturbryggan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0050050000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Thorbjörn Öström
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EKOL
Utbildningsdepartementet/JÄM
Ekonomistyrningsverket
Pensionsmyndigheten
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Kammarkollegiet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Riksteatern
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Svenska Förläggareföreningen
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Stiftelsen Filmform
Sveriges Kommuner och Landsting