Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-18
UF2014/79271/UD/PLAN(delvis)
UF2014/804001/UD/SP
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 675
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)15 675

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

1. Anslaget får användas för att främja intresset för internationella frågor samt öka kunskapen om detta ämne genom forskning och information till allmänheten samt för att samverka med tankesmedjor och forskningsinstitut i andra länder. 

2. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. Årsredovisningen för Utrikespolitiska institutet ska även redovisa kostnader för större forskningsprojekt samt projektanslag från övriga finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Sara Uddenberg
Kopia till

Utrikespolitiska institutet
Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet PLAN, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret