Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2014-12-22
Ju2014/7864/Å
Ju2014/7900/PO (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsmedicinalverket har en viktig roll inom rättsväsendet genom att bidra till rättssäkerheten och effektiviteten inom den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets verksamhet ska svara mot uppdragsgivarnas behov så att de möjligheter som det forensiska utredningsstödet ger kan tillvaratas av de brottsbekämpande myndigheterna. 

Rättsmedicinalverket ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik). Därutöver ska Rättsmedicinalverket redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och en god kvalitet i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

It-stöd och teknisk utrustning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla myndighetens it-stöd och övrig teknisk och medicinteknisk utrustning samt de kostnader dessa åtgärder har medfört.

Forskning och utveckling

Rättsmedicinalverket ska redovisa insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser har medfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar på både kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket371 005
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)371 005

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.111 1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)19 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2530 917
2015-02-2530 917
2015-03-2530 917
2015-04-2530 917
2015-05-2530 917
2015-06-2530 917
2015-07-2530 917
2015-08-2530 917
2015-09-2530 917
2015-10-2530 917
2015-11-2530 917
2015-12-2530 918
Summa371 005
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik8 147-2 00021 00025 000-4 0002 147
Rättskemi5 934048 50050 000-1 5004 434
Rättsintyg-1 3202 50025 00023 5001 5002 680
Summa12 76150094 50098 500-4 0009 261
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Matilda Hultgren
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket