Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2014-12-19
Fi2014/4528 (delvis)
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem29 963
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)29 963

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har i uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 2 procent användas för programanknutna förvaltningsutgifter.  

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens omfattning och utfall.

Redovisning görs även med avseende på:

  1. den finansierade forskningens utveckling och faktiska verksamhet vid de tre centrumen och inom forskningsprojekten,
  2. den vetenskapliga kvaliteten och relevansen, samt
  3. det ekonomiska utfallet av samfinansieringen med beaktande av målsättningen om att den privata finansmarknadsbranschen ska bidra med hälften av de totala insatserna inom satsningen.

En särskild redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 21 mars 2016. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.1890Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, KSÄ/MSS och SSA/EIT
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/FIN
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet