Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:48

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7596/F
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa för de fem senaste åren

– antal inkomna och avgjorda ärenden, fördelade på överklagade och överlämnade ärenden och genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

– nämndens kostnader fördelade på dess verksamheter,

– genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, och

– antal sammanträden inom nämnden.

Verksamhet i expertgruppen för oredlighet i forskning

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

– antal inkomna ärenden och antal yttranden,

– handläggningstid per ärende,

– antal sammanträden inom expertgruppen för oredlighet, och

– en sammanfattning av gjorda iakttagelser.

Verksamhet avseende tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa 

– tillsynens omfattning och inriktning samt antalet beslut, och

– antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden.

Centrala etikprövningsnämnden ska också särskilt redovisa

– hur tillsynsarbetet har bedrivits, och

– en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. 

Centrala etikprövningsnämndens återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Övrigt

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

– ingånget avtal med värdmyndigheten som bl.a. reglerar ansvaret för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter. Redovisning behöver endast ske i de fall avtalet har förnyats eller förändrats jämfört med föregående år.

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden9 234
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)5 090
ap.2Oredlighet i forskning (ram)4 144

Villkor för anslag 3:11

ap.2 Oredlighet i forskning

Medlen under anslagsposten ska finansiera den verksamhet som expertgruppen för oredlighet i forskning ansvarar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:11 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11533 %0
ap.21243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)880
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25769
2015-02-25769
2015-03-25769
2015-04-25769
2015-05-25769
2015-06-25769
2015-07-25769
2015-08-25769
2015-09-25769
2015-10-25769
2015-11-25769
2015-12-25775
Summa9 234
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
3:11 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet