Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2014-12-22
Ju2014/7871/KRIM
Ju2014/7816/KRIM
Ju2014/7849/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kriminalvården
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Kriminalvårdens uppgifter framgår bl. a. av myndighetsförordningen (2007:515) och förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvården ska redovisa en bedömning av i vilken utsträckning myndighetens uppgifter har fullgjorts och målen för verksamheten har uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön. En särskild redovisning ska även göras avseende klienter under 21 år.

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag.

PRIORITERADE OMRÅDEN

Kriminalvården ska inom verksamheten prioritera följande områden.

Intern styrning och kontroll

Kriminalvården ska säkerställa att det inom myndigheten finns en betryggande intern styrning och kontroll.

Den information och statistik som görs tillgänglig hos myndigheten ska hålla hög kvalitet.

Säkerhet

Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet samt tillgodose säkerhetskraven på ett kostnadseffektivt sätt.

Flexibilitet och beredskap för variationer i klienttillströmningen

Kriminalvården ska säkerställa att det finns en effektiv och flexibel häktes- och anstaltsorganisation som är anpassad efter behovet av såväl antalet platser som platser med olika grad av säkerhet. Det ska finnas en långsiktig plan för hur organisationen fortlöpande kan anpassas till verksamhetens behov, såväl när det gäller antalet platser som behovet av personal.

Återfallsförebyggande arbete

Kriminalvården ska intensifiera det återfallsförebyggande arbetet för intagna i anstalt och klienter i frivård.

Det återfallsförebyggande arbetet ska ta sin utgångspunkt i väl underbyggd kunskap om vad som är verkningsfullt och inriktas på de faktorer som har störst betydelse för risken för återfall i brott.

Kriminalvården ska utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individuella och ändamålsenliga verkställighetsplaner som planeras och utformas efter samråd med klienten och i samverkan med berörda myndigheter.

Kriminalvården ska utöka och utveckla arbetet med särskilda utslussningsåtgärder i syfte att förbereda de intagna för livet efter tiden i anstalt.

Kriminalvården ska i arbetet med de återfallsförebyggande åtgärderna rikta särskilt fokus på unga samt klienter med våldsproblematik.

Samverkan

Kriminalvården ska, genom att ytterligare utveckla myndighetens interna samverkan, säkerställa att varje klient får en sammanhängande och ändamålsenlig verkställighet utan avbrott i de återfallsförebyggande insatserna.

Kriminalvården ska, i syfte att stärka det återfallsförebyggande arbetet, ytterligare utveckla myndighetens externa samverkan. Det gäller såväl i förhållande till andra myndigheter, kommuner och landsting som till civila aktörer och organisationer i den ideella sektorn.

ÖVRIGA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2015-2019. Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket och prognoskommentarer till Justitiedepartementet senast kl 12.00 den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober.

Mänskliga rättigheter

Kriminalvården ska redovisa på vilket sätt frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter kommer till uttryck i myndighetens verksamhet samt i vilken utsträckning dessa frågor ingår i myndighetens personalutbildning. Inom ramen för detta ska en särskild redovisning göras avseende barns rättigheter.

Statsbidrag

Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2015. Bidragsbeloppet till varje organisation ska framgå av redovisningen. Därutöver ska Kriminalvården redovisa vidtagna åtgärder med anledning av vad som framkommit i Statskontorets rapport "Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer" (2014:24).

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska kunna bidra till internationell civil krishantering. En redovisning ska göras av hur myndigheten har bidragit till detta, hur deltagandet har bidragit till att uppfylla målen som respektive organisation har satt upp för insatserna samt vilka åtgärder som vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslut UF/2012/56146/UD/SP.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014 (dnr Ju2012/8490/KRIM) ska Kriminalvården redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Pågående uppdrag  

1. Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Kriminalvården i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

2. Rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informations- försörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

3. Uppdrag om förstärkta insatser för unga dömda

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten (Ju2013/4394/KRIM). Satsningen ska bland annat omfatta åtgärder som bidrar till att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden. Även åtgärder ägnade att motivera till och underlätta unga dömdas utträde ur kriminella grupperingar omfattas av uppdraget. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017.

4. Uppdrag om förstärkta insatser för våldsamma män

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning med inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika verksamheter (Ju2013/4393/KRIM). Satsningen ska bland annat omfatta förstärkta insatser avseende riskbedömningar och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården7 884 483
ap.1Kriminalvården (ram)7 884 483

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän. Transporttjänstens verksamhet avseende utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde finansieras från anslaget 1:7, Utresor för avvisade och utvisade inom utgiftsområde 8 Migration. Myndighetens deltagande i internationell civil krishantering finansieras från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

2. Från anslaget får högst 12 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 18 366 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1236 5343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)450 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25657 040
2015-02-25657 040
2015-03-25657 040
2015-04-25657 040
2015-05-25657 040
2015-06-25657 040
2015-07-25657 040
2015-08-25657 040
2015-09-25657 040
2015-10-25657 040
2015-11-25657 040
2015-12-25657 043
Summa7 884 483
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras102 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Polismyndigheten
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:12, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2014/7871/KRIM
Ju2014/7816/KRIM
Ju2014/7849/KRIM
Ju2014/7900/PO (delvis)