Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2014-12-19
Fi2014/4528 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar. Förståelsen och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare.

Myndigheten ska redovisa:

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  6. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterade enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  7. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  8. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt
  9. AKI (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) senast 1 februari 2015.

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög statistikkvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Den kartläggning av könsuppdelning av statistiken som genomförts under 2014 ska under 2015 utgöra underlag för en återkoppling från rådet till statistikansvariga myndigheter. Återkopplingen ska ha två syften; dels att förmedla resultaten till berörda statistikansvariga myndigheter, dels att inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av återkopplingen beslutas av rådet och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av könsuppdelning av statistiken.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2015–2019 senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Internationella valutafondens gemensamma datastandard (SDDS) i Sverige

Myndigheten ansvarar för datastandarderna SDDS och SDDS Plus i Sverige vilket även innefattar att vara nationell koordinator och ansvara för den nationella hemsidan.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2015 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2015. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010(IJ2010/137), där FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer, International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO), ska följas. En samordning av berörda statistikdatabaser bör ske, där så är lämpligt, i syfte att utveckla, förbättra och producera statistiken om det civila samhället. Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, men även så långt det är möjligt uppgifter om organisationer i det civila samhället som faller utanför dagens statistik, samt relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Redovisningen ska även omfatta redan befintlig statistik om befolkningens deltagande i det civila samhället. SCB ska under 2015 publicera senast aktuella statistik om det civila samhället. Redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2015.

Nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna

3. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

Utreda förutsättningarna att tidigarelägga årsberäkningarna av nationalräkenskaperna

4. Myndigheten ska utreda förutsättningarna för en tidigareläggning av årsberäkningarna av nationalräkenskaperna till maj alternativt juli månad. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2015.

Tidsserier i ESA2010

5. Myndigheten ska för den offentliga sektorn och dess delsektorer utarbeta statistik för inkomster och utgifter som tillsammans bildar det finansiella sparandet definierat enligt ENS 2010 för perioden 1980—1992. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet) angående redovisningens detaljeringsgrad.

Fördelningen av arbetade timmar på myndigheter och branscher i de preliminära nationalräkenskaperna

6. Myndigheten ska utreda om kvaliteten på statistiken över arbetade timmar uppdelat på olika offentliga myndigheter och näringslivsbranscher i de preliminära kvartalsberäkningarna av nationalräkenskaperna kan förbättras. Myndigheten ska redovisa eventuella kvalitetsproblem och risker med nuvarande metoder, och vid behov föreslå förbättringar. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2015 till regeringen (Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån545 442
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)545 442

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 3633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2545 454
2015-02-2545 454
2015-03-2545 454
2015-04-2545 454
2015-05-2545 454
2015-06-2545 454
2015-07-2545 454
2015-08-2545 454
2015-09-2545 454
2015-10-2545 454
2015-11-2545 454
2015-12-2545 448
Summa545 442
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-42 4002 000129 500129 5000-40 400
Övriga uppdrag66 1008 000294 200304 200-10 00064 100
Tjänsteexport7 200050 40051 400-1 0006 200
Summa30 90010 000474 100485 100-11 00029 900
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 4 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Christina Skogh
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Samtliga departement
Finansdepartementet/BA, EA
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket