Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2014-10-30
A2014/3580/ARM
(delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
11279 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2 , rskr. 2013/14:133). Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 19 december 2013, att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 16 januari 2014

- 21 februari 2014

- 5 maj 2014

- 28 juli 2014

- 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 9 maj 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet
- Antal anmälda arbetsolyckor
- Antal anmälda arbetssjukdomar
- Anställda och ohälsa, upplevda besvär.

Uppföljning av sanktionsreformen

Arbetsmiljöverket ska senast den 1 oktober 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka av myndighetens straffsanktionerade föreskrifter som upphävs med anledning av ikraftträdandet den 1 juli 2014 av lagen (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen. Redovisningen ska omfatta en redogörelse för Arbetsmiljöverkets arbete med att utforma regler om beräkning av sanktionsavgift. Av redovisningen ska dessutom framgå när föreskrifternas innehåll har behövts anpassas så att sanktionsavgift kan användas. Redovisningen ska också innehålla en plan för hur straffsanktionerade bestämmelser som inte har ersatts med sanktionsavgifter per den 1 juli 2014 kommer att hanteras samt en beskrivning av hur metoder och arbetssätt för Arbetsmiljöverkets inspektörer har utvecklats och kommer att utvecklas under genomförandet av sanktionsreformen. Redovisningen ska dessutom beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Återrapportering regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 5 maj 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO, Saco och Svenska Hamnarbetarförbundet) redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2014. Redovisningarna ska göras i enlighet med Arbetsmiljöverkets rapport Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud enligt följande nio mätbara prestationer:


1. Antal regionala skyddsombud
2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
3. Antal besökta arbetsställen
4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
5. Rådgivning per telefon och e-post
6. Utbildning internt
7. Utbildning externt
8. Utbildningskostnad
9. Totalkostnad och bidrag.

Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av utvecklingen när det gäller den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö- och arbetsliv. Arbetet med den närmare utformningen av funktionen bör fortsätta för att successivt ge genomslag i myndighetens kunskapsförmedlande verksamhet. Som en del i detta arbete bör myndigheten i ett första skede utveckla former för tillgängligheten och nyttiggörandet av den kunskap som redan finns eller under året tas fram av myndigheten i form av kunskapssammanställningar och statistik.

Arbetsmiljöansvar i entreprenad- och inhyrningssituationer

Arbetsmiljöverket ska senast den 1 oktober 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en redovisning med en analys av arbetsmiljöansvaret för andra än arbetsgivaren i entreprenad- och inhyrningssituationer (inklusive det så kallade byggherreansvaret). Redovisningen ska omfatta en analys av Arbetsmiljöverkets praktiska tillämpning och tillsyn av regelverket. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av om regelverket är ändamålsenligt ur tillsynssynpunkt och för att förebygga ohälsa och olycksfall bland berörda arbetstagare och för att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Förvaltning av registret för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) innehållande:
- Antal anmälda utstationerade arbetstagare
- Antal utländska företag som gjort anmälningar till registret
- I vilka länder arbetsgivarna har sitt säte eller hemvist
- Antal anmälda utstationeringar
- I vilka branscher eller tjänster utstationeringar har anmälts
- Översiktlig beskrivning av den geografiska fördelningen i Sverige
- Antal inspektioner som genomförts avseende anmälningar till registret av kontaktperson och utstationering av arbetstagare
- En analys av resultatet från utförda inspektioner avseende utstationering.

Standardisering

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året och vilka produktgrupper som har berörts.

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets plan för jämställdhetsintegrering (dnr A2013/3396/ARM). För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 1 810 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket622 352
ap.1Förvaltningskostnader (ram)520 765
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)101 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.115 6223 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.100002015
ap.218 40018 400002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)59 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 422
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2543 397
2014-02-2543 397
2014-03-2543 397
2014-04-2543 397
2014-05-2543 397
2014-06-2543 397
2014-07-2543 397
2014-08-2543 397
2014-09-2543 397
2014-10-2543 397
2014-11-2543 397
2014-12-2543 398
Summa520 765
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet411-2009 5009 700-20011
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Anne-Sofie Daleng
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/ENT1
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)