Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:I

2014-11-06
S2014/7851/SFÖ
Statens servicecenter
FE 15
80127 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens servicecenter

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Anslutningstakt - mål

Statens servicecenter ska verka för att 25 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år 2015. 

Anslutningstakt - återrapportering

Statens servicecenter ska redovisa en bedömning av kundanslutningstakten totalt samt uppdelat per tjänsteområde för åren 2014-2016, mätt i antalet anställda och antal myndigheter. Bedömningen ska redovisas i årsredovisningen och i delårsrapporten. Statens servicecenter ska även redovisa en plan för hur målet om en anslutningsgrad om 25 procent av staten mätt i antalet anställda ska uppnås.  

Kostnader och intäkter

Statens servicecenter ska lämna en prognos för åren 2014-2022 beträffande verksamhetens kostnader och intäkter och redogöra för hur den förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans år 2022. Statens servicecenter ska redogöra för eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i delårsrapporten och i årsredovisningen.    

Nyckeltalsuppföljning

Statens servicecenter ska redovisa mått på kostnadseffektivitet, kvalitet och service i utförda tjänster utifrån de nyckeltal som myndigheten redovisat till regeringen (dnr 10138-2012/1221) och analysera och kommentera dessa. Statens servicecenter ska göra en särskild redovisning av kostnadseffektiviteten i utförda tjänster för myndigheter med under 100 anställda. Statens servicecenter ska vidare i samråd med Ekonomistyrningsverket uppskatta hur de administrativa kostnaderna i dessa myndigheter påverkats av att tjänsterna utförs av Statens servicecenter i stället för alternativet att tjänsterna hade utförts i egen regi eller på annat sätt. 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med kundmyndigheter

Statens servicecenter ska redovisa hur samverkan med kundmyndigheterna sker enligt den samverkansmodell som myndigheten redovisat till regeringen (dnr 10138-2012/1221).

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)185 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-83 750-51 115261 116294 674-33 558-168 423
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter ska ha sin ekonomi i balans senast år 2022.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karin Edin
Kopia till

Finansdepartementet/BA, MSS, SSA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret