Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2014-11-27
S2014/8445/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 6:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:2 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet130 537
ap.8Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (ram)16 800
ap.9Insatser för genomförande av ANDT-strategin (ram)113 737
Disponeras av Socialstyrelsen50 321
ap.1Åtg avs. alkohol, na - del till SOS (ram)50 321
Disponeras av Folkhälsomyndigheten116 771
ap.5Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak (ram)12 000
ap.11Rådgivning och annat stöd (ram)21 040
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)19 583
ap.13Övriga åtgärder (ram)64 148
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 000
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 000

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Åtg avs. alkohol, na - del till SOS

I de fall medel rekvireras från Socialstyrelsen gäller följande vid utbetalning av bidrag. Medlen ska användas för verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Socialstyrelsen. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Socialstyrelsen ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 921 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:18 från 16 juni 2011 (dnr S2011/5895/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom tandvården. 

2. 35 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 juni 2011 (dnr S2011/6353/FST) om att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete avstöd till barn i familjer med missbruk m.m. För uppdragets genomförande under 2014 får Socialstyrelsen använda 20 000 000 kronor. Av dessa medel disponerar Socialstyrelsen 4 000 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget. Folkhälsomyndigheten får för sin del av uppdragets genomförande under 2014 använda 15 000 000 kronor. Av dessa medel får Folkhälsomyndigheten använda 2 000 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.  

3. 400 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 10 maj 2012 (dnr S2012/3547/FST) i en utvärdering av arbetet med kunskap till praktik.

4. 3 000 000 kronor ska utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 23 februari 2012(dnr S2012/1557/FST) för vård och behandling av personer med spelberoende. Medlen ska fördelas enligt följande: 375 000 kronor till Malmö stad, 375 000 kronor till Göteborgs stad och 2 250 000 kronor till Stockholms läns landsting.

5. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 14 mars 2013 (dnr S2013/2121/FST) i ett uppdrag om att utveckla kunskapen om läkemedelsbehandling via opiatberoende.

6. 5 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 3 november 2011 (dnr S2011/484/FS) för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

7. 3 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag 7 under avsnittet övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete om att fortsätta förvalta och uppdatera webbplatsen Kunskapsguiden.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak

Folkhälsomyndigheten får under 2014 använda medlen i enlighet med regeringsuppdrag 2b om utvecklad och stärkt tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen som gavs i regleringsbrevet för Statens folkhälsoinstitut för 2011.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental samordning, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom Regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Medlen får användas i enlighet med avtal (regeringsbeslut II:12 från den 18 december 2012) om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition kvartalsvis i förskott till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

ap.9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 24 000 000 kronor får användas av länsstyrelserna för ANDT-samordnare. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas vardera av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Övriga länsstyrelser får högst använda 1 000 000 kronor vardera för finansiering av ANDT-samordnare vid länsstyrelserna. 

2. 6 000 000 kronor får utbetalas till länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

3. 12 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 28 augusti 2011 (dnr S2011/7432/FST) i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.

4. 1 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 10 november 2011 (dnr S2011/9315/FST) i ett uppdrag till Karolinska institutet om att göra en kartläggning av den samlade sjukdomsbördan avseende ANDT.

5. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 20 januari 2011 (dnr U2011/375/S) i ett uppdrag till Statens skolverk om utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

6. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 31 maj 2012 (dnr S2012/3098/FST) riktat till Stiftelsen Arbetslivsforum för kompetensutveckling i företagshälsovården.

7. 12 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 9 februari 2012 (dnr S2011/10503/FST, S2011/10567/FST och S2011/11407/FST) i en satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö mot narkotika. Respektive kommun får använda 4 000 000 kronor.

8. 1 579 000 kronor har tilldelats Karolinska institutet att användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 januari 2014 (dnr S2014/310/FST) för kvalitetssäkring och anpassning av forskningsregister.

9. 1 700 000 kronor får användas av CAN  i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 21 februari 2013 (dnr S2013/1099/FST)att ta fram en undersökning om alkohol, narkotika och tobaksvanor bland europeiska skolungdomar, den så kallade ESPAD-undersökningen.

10. 4 600 000 kronor får användas av CAN i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 8 maj 2013 (dnr S2013/3625/FST) för arbetet med monitormätningar av alkohol- och tobaksanskaffningen i Sverige.

11. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 9 december 2010 (dnr S2010/8869/FST) i ett uppdrag till Karolinska institutet om medel för incidensmätning av problem som förorsakats av missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige.

12. 1 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 18 april 2013 (dnr N2013/2100/TE) i ett uppdrag till Trafikverket avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

13. 400 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 20 september 2012 (dnr S2012/3862/FST) i ett uppdrag till Statskontoret avseende en utredning om vissa dödsfall under perioden 2008-2014.

14. 3 650 000 kronor får användas av Örebro läns landsting i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 24 oktober 2013 (dnr S2013/4922/FST) för kunskapsutveckling inom området dopningsmissbruk.

15. 21 000 000 kronor får användas i enlighet med den fördelningsnyckel som framgår av regeringsbeslut II:6 från den 19 september 2013 (dnr S2013/5797/FST) inom ramen för arbetet med kunskap till praktik.

16. 2 500 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 september 2013 (dnr S2013/5797/FST) för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för arbetet med kunskap till praktik.

17. 1 300 000 kronor har efter ansökan tilldelats World Federation Against Drugs att användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 30 januari 2014 (dnr S2013/5865/FST) för en internationell narkotikakonferens.

18. 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Stiftelsen Arbetslivsforum att användas i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 12 juni 2014 (dnr S2012/3098/FST) för kompetensutveckling inom företagshälsovården.

19. 1 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Karolinska universitetssjukhuset att användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 12 juni 2014 (dnr S2014/1813/FST) för Dopningjourens verksamhet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Rådgivning och annat stöd

1. 5 000 000 kronor får användas för Sluta rökalinjens verksamhet.

2. 5 000 000 kronor får användas för Alkohollinjens verksamhet och för den internetbaserade rådgivningsfunktionen Alkoholhjälpen.

3. 5 040 000 kronor får användas för Nationella stödlinjens verksamhet för att motverka spelmissbruk.

4. 6 000 000 kronor får användas för preventiva insater inom tobaksområdet.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

Folkhälsomyndigheten får under 2014 använda medlen för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas för att utveckla och sprida kunskap om preventiva metoder för att förebygga spelberoende.

ap.13 Övriga åtgärder

1. 40 000 000 kronor får användas 2014 i enlighet med uppdrag 2c om särskilda utvecklingsprojekt som gavs i Statens folkhälsoinstituts (FHI) regleringsbrev för år 2011. För den verksamhet som finansieras av 2013 års medel ska Folkhälsomyndigheten lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2015.

2. 2 000 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten för genomförandet av uppdragen 2a-2c i 2011 års regleringsbrev för Statens folkhälsoinstitut.

3. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 19 april 2012 (dnr S2012/3114/FST) i ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten i en satsning mot cannabis m.m.

4. 7 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 16 februari 2012 (dnr S2012/777/FST) i ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten om medel för informationsinsater avseende langning av alkohol till minderåriga.

5. 8 300 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/2377/FST) av Folkhälsomyndigheten för att förstärka myndighetens arbete med ANDT-indikatorerna.

6. 2 848 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 9 februari 2011 (dnr S2011/5893/FST) av Folkhälsomyndigheten för att stödja studentmottagningar att förebygga ANDT-skador.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
ap.10Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Samtliga länsstyrelser
Statens skolverk
Trafikverket
Karolinska institutet
Örebro läns landsting
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Sveriges Kommuner och Landsting
Stiftelsen Arbetslivsforum
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning