Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2014-08-14
S2014/5954/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet32 761
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)32 761
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Del till Kammarkollegiet

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen. 

1. 300 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 16 augusti 2012 (dnr S2012/5557/FST) om att utse en aktör som tar fram och erbjuder utbildning i föräldrastödjande arbete. 

2. 3 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 31 oktober 2013 (dnr S2013/7591/FST) i ett uppdrag om utbildningsmaterial, utbildningsinsats samt information om samarbetssamtal.

3. 500 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL om att stärka barnets rättigheter. Regeringsbeslut II:5 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8812/FST).

4. 3 600 000 kronor har tilldelats Barnombudsmannen enligt uppdrag nr. 1 i regleringsbrevet för Barnombudsmannen för 2014 för att genomföra insatser i enlighet med uppdraget att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter.

5. 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 2 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 för att kartlägga i vilken utsträckning barn kommer till tals i familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten.

6. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 3 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att kartlägga förekomst, hinder och utvecklingsmöjligheter vad gäller stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården.

7. 5 500 000 kronor har tilldelats länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr 72 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2014.

8. 150 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 29 augusti 2013 (dnr S2013/5938/FST) rörande uppdrag om föräldrars förberedelse inför adoption.

9. 300 000 har efter ansökan tilldelats Karlskoga kommun att användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 januari 2014 (dnr S2013/8614/FST) för jämförelsenätverk med syfte att utveckla och testa indikatorer avseende ekonomisk utsatthet bland barn åren 2014-2015.

10. 1 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Stiftelsen Allmänna Barnhuset att användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 den 20 februari 2014 (dnr S2014/8825/FST) för att samla in kunskap om barns utsatthet för sexuella övergrepp.

11. 500 000 kronor har efter ansökan tilldelats Stiftelsen Allmänna Barnhuset att användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 den 20 februari 2014 (dnr S2014/8825/FST) för en informationskampanj om sexuella övergrepp på barn.

12. 1 500 000 kronor har tilldelats Länsstyrelserna i Skåne län och Västerbottens län i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 20 februari 2014 (dnr S2014/1696/FST) i ett uppdrag angående kommunala handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn.

13. 750 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet men regeringsuppdrag II:7 från den 20 februari 2014 (dnr S2014/1697/FST) i ett uppdrag att lämna förslag på en regional stödstruktur för att tillvarata barns rättigheter. 

14. 1 000 000 kronor får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka kostnader för att arbeta med förberedelserna till en internationell konferens om behovet att förbjuda barnaga. Konferensen är en markering av barnkonventionens 25 årsjubileum och av 35 år med den svenska förbudet av barnaga. I detta fall behöver ingen ekonomisk redovisning göras till Kammarkollegiet i samband med återbetalningen av eventuella kvarvarande medel.

15. 300 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbelut 1:2 från den 11 april 2013 (dnr Ju2013/1492/PO) i ett uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel.

16. 140 000 kronor får användas av Regeringskansliet(Socialdepartementet) för avrop på Regeringskansliets ramavtal om konsulttjänster för utredningar, uppföljning och utvärderingar inom Regeringskansliets sakområden (B8). Avropet gäller uppdrag till Ramböll Management AB om att genomföra en förstudie om familjecentraler. I detta fall behöver ingen ekonomisk redovisning göras till Kammarkollegiet i samband med återbetalningen av eventuella kvarvarande medel.

17. 298 000 kronor får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att genomföra en utvärdering av familjecentraler. I detta fall behöver ingen ekonomisk redovisning göras till Kammarkollegiet i samband med återbetalningen av eventuella kvarvarande medel.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.1ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Jenny Munkelt
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sveriges Kommuner och Landsting