Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2014-06-19
Fi2014/2300
Finansinspektionen
Box 7821
10397 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

 

Mål  1

Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Återrapportering

Redovisning ska lämnas av hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till målet. Redovisning ska även lämnas för hur tillsynen fördelas på olika typer av tillsynsinsatser och på olika typer av företagskategorier. Av redovisningen ska det också för varje företagskategori framgå hur stor andel av företagen som blir föremål för någon tillsynsinsats under året.

Redovisa hur arbetet med att öka insatserna av finansiell tillsyn har bedrivits och hur stor del av de ökade resurserna som tillförts i samband med budgetpropositionen för 2014 har använts för detta ändamål.

Redovisa hur verksamheten i syfte att motverka finansiella obalanser och att därigenom stabilisera kreditmarknaden har organiserats och hur mycket resurser som tagits i anspråk.

 

Mål  2

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning.

Återrapportering 

Redovisning ska lämnas av hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

 

Återrapporteringskrav i övrigt

1. De mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat ska så långt som möjligt redovisas. I resultatredovisningen ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen,
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler, samt
  • hur stor andel av myndighetens totala kostnader som avser internationellt arbete, såväl inom EU som globalt, avseende tillsynsverksamheten och regelgivningen.

2. Redovisa hur myndigheten har samverkat med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

 

 

3

Uppdrag

 

 

1. Indikatorer

Med utgångspunkt från myndighetens rapport Finansiella indikatorer (FI Dnr 13-5973) ska en redovisning lämnas av utfallet avseende 2013 och 2012 fördelat på redovisade indikatorer. I det fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 mars 2014.

 

2. Effektivitet och kvalitet

Redovisa hur myndigheten arbetar med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten. Av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas. Faktiskt och förväntat resultat ska redovisas. En särskild redovisning ska lämnas av vilka insatser som vidtas för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella tillsynen.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2015.

 

3. Ränteskillnadsersättning

Med ledning av regeringens förslag om en ny modell för beräkning av s.k. ränteskillnadsersättning vid bostadslån ska myndigheten som vägledning för tillämpningen av den nya modellen utveckla hur det allmänna ränteläget för bostadsobligationer skulle kunna beräknas i olika situationer (prop. 2013/14:44). Uppdraget gäller under förutsättning att riksdagen beslutar om att ändra modellen i enlighet med regeringens förslag. 

Redovisning av genomförda insatser ska lämnas senast den 19 juni 2014.

 

4. Utlåning till icke finansiella företag

Undersöka vilket underlag som krävs för att myndigheten ska kunna utveckla analysen av bankers och andra kreditinstituts utlåning till icke-finansiella företag. Myndigheten ska som ett första steg klargöra vad som behöver utvecklas och hur inrapporteringen behöver ändras. Underlag ska finnas för att möjliggöra analys av effekter för bl.a. små, medelstora och stora företag samt för olika branscher. Underlag för att redovisa kapitaltäckningsreglernas effekter för små och medelstora företag ska också kunna tas fram. Myndigheten ska redovisa en bedömning för när en analys av effekter ur olika aspekter för de icke-finansiella företagen kan starta.

Uppdraget redovisas senast den 10 april 2014 och ska även innehålla en tidsplan för det fortsatta arbetet. 

 

5. Stabilitetsrapporter

Den rapport som ska tas fram enligt 3 § första stycket 5 förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen ska innehålla:

  • en bedömning av den finansiella stabiliteten med särskilt fokus på tillståndet på de finansiella marknaderna och den ekonomiska situationen hos hushåll, icke-finansiella företag, kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag,
  • en redogörelse för kreditinstitutens kreditgivning och kreditvillkor till företagen och hushållen samt utvecklingen av räntesättningen och dess komponenter med särskilt fokus på effekterna av kapitaltäckningsreglerna för små och medelstora företag,
  • en redogörelse för i vilken grad olika finansiella företag bidrar till att öka risken i det finansiella systemet, och
  • en bedömning av finansiella obalanser som kan påverka kreditutbudet och kreditefterfrågan samt en redovisning av de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att motverka dessa obalanser och de effekter åtgärderna bedöms få på samhällsekonomin.

Redovisningen avseende kvartal 4 i uppdrag 3 i regleringsbrev för budgetåret 2013 kan därmed utgå.

 

6. Prognoser

Redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2014—2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle, budgeten och till utfallet för 2013.

Prognoserna lämnas i Hermes senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014 och ska följa instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

7. Överenskommelse

Arbeta för att en överenskommelse träffas inom livförsäkrings- och pensionsbranschen om en branschstandard vad gäller transparens och informationsfrågor i samband med flytt av pensionsförsäkringsvärde. Överenskommelsen ska innehålla principer för hur försäkringsföretagen ska arbeta med att fastställa och uttrycka värdet av det flyttbara pensionskapitalet och hur överskottsmedlen hanteras i livbolagen. Det ska tydligt framgå vilka kostnader som behöver betalas och till vem, flyttvärde före och efter flytt samt påverkan på avgifterna för det kvarvarande kollektivet. Det är önskvärt att så kallade Norman-belopp arbetas fram för ökad jämförelse. Resultatet av vidtagna åtgärder ska redovisas senast den 30 oktober 2014.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen417 259
ap.1Finansinspektionen (ram)412 259
ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt (ram)5 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Av anslagspost 1 beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

Anslagspost 1 får användas för att bekosta Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

ap.2 Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

Anslagspost 2 får användas för samordningsorganet för tillsyn av penningtvätt.

1:17

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen7 150
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)7 150

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Finansinspektionen
ap.120 7283 %0
ap.21353 %0
1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.1715Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2534 772
2014-02-2534 772
2014-03-2534 772
2014-04-2534 772
2014-05-2534 772
2014-06-2534 772
2014-07-2534 772
2014-08-2534 772
2014-09-2534 772
2014-10-2534 772
2014-11-2534 772
2014-12-2534 767
Summa417 259
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.2Samordningsorgan för tillsyn av penningtvätt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)-20 139-1 60082 40079 3003 100-18 639
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (SFS 1992:191)001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711006 00006 0006 000
Avgifter (SFS 2004:297)27120030 000030 00030 000
Avgifter (SFS 2007:1135)254800412 000412 00000
Summa00448 000412 00036 00036 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA och MSS
Justitiedepartementet, KO
Socialdepartementet, SF
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Kronofogdemyndigheten
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå