Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I2

2014-05-15
A2013/1943/A
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
64122 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning

Myndigheten ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

- 16 januari 2014

- 21 februari 2014

- 5 maj 2014

- 28 juli 2014

- 27 oktober 2014

Övrig redovisning

De nya åtgärdsreglerna inom arbetslöshetsförsäkringen syftar bl.a. till att klargöra vilka handlingssätt som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen, skapa ett tydligare samband mellan dessa handlingssätt och beslutet om åtgärd samt ge den sökande möjlighet att ändra ett handlingssätt som inte stämmer överens med dessa villkor.

IAF ska för 2013 respektive det första kvartalet 2014, redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, med beaktande av införandet av de nya åtgärdsreglerna. Redovisningen ska ske senast den 20 juni 2014.

IAF ska för 2013 respektive det första kvartalet 2014, redovisa och analysera arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som har lett till någon form av åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser. Hänsyn ska tas till införandet av de nya åtgärdsreglerna. Redovisningen ska ske senast den 8 augusti 2014.

3

Uppdrag

Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen

Från den 1 september 2013 ska den som är arbetslös regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder som han eller hon har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Rapporteringen ska ske med utgångspunkt i den individuella handlingsplanen. Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter samt skyndsamt underrätta berörd arbetslöshetskassa och IAF, om det kan antas att en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet, orsakar arbetslösheten eller inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning.

1. IAF ska kartlägga vilka åtgärder som Arbetsförmedlingen har vidtagit med anledning av innehållet i de aktivitetsrapporter som arbetssökande som får eller begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska lämna in. I kartläggningen ska IAF även redogöra för Arbetsförmedlingens dokumentation avseende uppföljningen av aktivitetsrapporten och den tid det tar innan Arbetsförmedlingen granskar de inkomna aktivitetsrapporterna samt, i de fall det är aktuellt, underrättar berörd arbetslöshetskassa. Kartläggningen ska avse perioden den 1 januari till den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas senast den 8 augusti 2014.

2. IAF ska även redogöra för de beslut som arbetslöshetskassorna har fattat med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser samt kartlägga hur arbetslöshetskassorna bedömer huruvida den arbetssökande kan anses vara aktivt arbetssökande eller inte med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser. Kartläggningen ska avse perioden den 1 januari till den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

Särskilda internationella uppdrag

3. Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI. Redogörelsen ska lämnas två gånger per år: den 31 mars och den 30 september 2014.

4. IAF ska vara Arbetsmarknadsdepartementet behjälpligt i arbetet med Kommissionens pågående översyn av reglerna rörande arbetslöshets-
förmåner i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och det förordnings-
ändringsförslag som Kommissionen kommer att lämna under 2014.

Övriga uppdrag

5. IAF ska kartlägga ärenden där arbetslöshetskassorna tillämpar artikel 61.1 i EU-förordning nr 883/2004 (särskilda bestämmelser för sammanläggning av försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare). Kartläggningen ska avse hur arbetslöshetskassorna har sammanlagt perioder som den ersättningssökande har intjänat i ett annat EU-land för att villkoren för rätt till ersättning enligt den svenska lagstiftningen ska uppnås. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2014.

6. IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshets-
kassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i nedanstående beslut bör erhålla bidraget 2014 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. I regeringsbeslut (A2009/2009/AE) finns principerna för beräkning av bidraget. Dessa principer ska också ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen60 603
ap.1Förvaltningskostnader (ram)60 603

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen54 302
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)54 302

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 8183 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-255 050
2014-02-255 050
2014-03-255 050
2014-04-255 050
2014-05-255 050
2014-06-255 050
2014-07-255 050
2014-08-255 050
2014-09-255 050
2014-10-255 050
2014-11-255 050
2014-12-255 053
Summa60 603
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Försäkringskassan, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation