Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-04-16
U2014/3009/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor för budgetåret 2014  (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet592 744
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 693
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 635
ap.3Tolkutbildning (ram)9 000
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 498
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 451
ap.6Vissa stipendier (ram)890
ap.8Stöd för studentinflytande (ram)31 051
ap.10Forskningsmedel (ram)11 242
ap.15Integrationssatsningar (ram)69 825
ap.16Stimulansmedel sammanslagningar (ram)56 500
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)100 000
ap.19Validering yrkeslärare (ram)11 284
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)97 798
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)45 877
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)40 000
ap.24Forskarskolor för lärare (ram)70 000
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 000
ap.28Lämplighetsprov för lärare (ram)5 000
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)14 000

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av 2 693 000 kronor före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2014.

Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Styrelsen ska senast den 22 februari 2015 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske halvårsvis med en utbetalning i januari och en i juli 2014.

Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

Av medlen avser 500 000 kronor ersättning för kostnader med anledning av rekrytering av studenter till Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar.

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 225 000 kronor per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsblopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 40 helårsstudenter 2014.

Stockholms universitet ska senast den 4 mars och den 4 november 2014 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet helårsstudenter vid utbildningen. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till Stockholms universitet för genomförandet av utbildningen.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala totalt 8 498 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala totalt 4 451 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 890 000 kronor till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning.

De två utbytesprogrammen bör tilldelas cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 84 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 52 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north bedriver.

ap.8 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande — kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2011/12 och antalet doktorander hösten 2012 omräknat till helårsekvivalenter 2012. Till universitet och högskolor utgår som minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2014.


tkr
Uppsala universitet2 760
Lunds universitet3 093
Göteborgs universitet2 746
Stockholms universitet3 095
Umeå universitet1 757
Linköpings universitet1 909
Karolinska institutet841
Kungl. Tekniska högskolan1 449
Luleå tekniska universitet815
Sveriges lantbruksuniversitet462
Karlstads universitet870
Mittuniversitetet788
Linnéuniversitetet1 529
Örebro universitet1 000
Blekinge tekniska högskola404
Malmö högskola1 257
Mälardalens högskola808
Försvarshögskolan54
Gymnastik- och idrottshögskolan66
Högskolan i Borås619
Högskolan Dalarna659
Högskolan i Gävle623
Högskolan i Halmstad646
Högskolan Kristianstad562
Högskolan i Skövde437
Högskolan Väst497
Södertörns högskola718
Stockholms konstnärliga högskola47
Konstfack59
Kungl. Konsthögskolan21
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm61
Handelshögskolan180
Stockholms musikpedagogiska inst10
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola85
Johannelunds teologiska högskola10
Röda korsets högskola47
Sophiahemmet högskola47
Newmaninstitutet10
Totalt31 051

 ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska snarast betala ut 1 500 000 kronor till Kungl. biblioteket för att finasiera uppdrag som regeringen har gett till myndigheten i fråga om att vidareutveckla databasen SwePub (U2012/7076/F).

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten. 

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska kvartalsvis sammanlagt utbetala 10 000 000 kronor till Waldorflärarhögskolan. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2014 ska lämnas senast den 22 februari 2015. Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2015. Om antalet helårsstudenter vid Waldorflärarhögskolan under året understiger 140, ska 71 000 kr återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,
2. antal helårsstudenter, och
3. efterfrågan på högskolans utbildningar.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa:

a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till högst 15 helårsstudenter per lärosäte under 2014. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 60 287 kronor per helårsstudent.

Lärosätena ska senast den 4 november 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med underlag i fråga om antalet helårsstudenter 2014 uppdelat på antagningstermin vid respektive lärosäte. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till lärosätena för genomförandet av utbildningarna.

Regeringen avser att återkomma i vissa frågor när det gäller kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 400 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 90 624 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2014 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (U2006/9555/BIA, slutligt).

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 65 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 242 974 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 134 954 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 310 404 kronor per helårsstudent på tandläkarutbildningen.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2014 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala engångsvis 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2014.    

ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar

1. Kammarkollegiet ska i tolftedelar utbetala sammanlagt 14 000 000 kronor till Stockholms konstnärliga högskola för uppbyggnad av den nya högskolan. Användningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen.

2. Kammarkollegiet ska i tolftedelar utbetala sammanlagt 25 000 000 kronor till Uppsala universitet. Medlen ska användas för kostnader som uppstår med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland med syfte att verksamheten efter samgåendet ska kunna bedrivas med ökad kvalitet. Användningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

1. Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola (U2011/3713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november varje år komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar lärosätena en ersättning med 78 900 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH) ska Kammarkollegiet snarast engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 116 800 kronor,
 • Stockholms universitet 3 708 000 kronor,
 • Umeå universitet 1 616 600 kronor,
 • Linköpings universitet 362 400 kronor,
 • Karlstads universitet 813 400 kronor,
 • Malmö högskola 1 018 400 kronor,
 • Högskolan Dalarna 698 600 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 665 800 kronor.

Totalt 10 000 000 kronor

 

2. Särskild kompletterande utbildning för personer med examen på forskarnivå

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten i denna fråga.

ap.19 Validering yrkeslärare

Medlen under anslagsposten ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

Malmö högskola ska enligt regeringens uppdrag bl.a. samordna bedömningen vid de lärosäten som har examenstillstånd för yrkeslärarexamen (U2011/6861/UH). Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsuppdrag senast den 6 november 2014 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet genomförda bedömningar vid respektive lärosäte med examenstillstånd. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje lärosäte.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 500 000 kronor till Malmö högskola för lärosätets samordningsarbete under 2014.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan med en fjärdedel av beloppen före 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2014.


Medel att utbetala för 2014 (tkr)
Uppsala universitet10 842
Lunds universitet10 842
Göteborgs universitet5 103
Stockholms universitet5 103
Umeå universitet6 196
Linköpings universitet9 106
Karolinska institutet7 745
Kungl. Tekniska högskolan10 842
Luleå tekniska universitet5 103
Sveriges lantbruksuniversitet5 103
Chalmers tekniska högskola13 940
Mittuniversitetet*7 745
Totalt97 670

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

Medlen ska användas av lärosätena för att bedriva verksamhet vid innovationskontoren i enlighet med vad som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151).

Respektive lärosäte som har ett innovationskontor ska i sin årsredovisning för 2014 redovisa strategier och mål för verksamheten samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra innovationskontor.

Av årsredovisningen ska också framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för innovationskontoret har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Av årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

 • antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning från forskare resp. studenter samt hur en idé definieras och avgränsas,
 • antal idéer som har vidarebefordrats till det holdingbolag som är knutet till lärosätet, och
 • antal idéer som inte tas vidare.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 150 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur medlen har använts.

3. Kammarkollegiet ska utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor för verksamhetsåret 2014. Medlen ska utbetalas kvartalsvis.

4. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd.

5. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 200 000 kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

6. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för utbildningsområdet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur medlen har använts.

7. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser verksamhetskostnader för Universitets- och högskolerådets uppdrag, att ansvara för den svenska samordningen av det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser samt utgöra kontaktpunkt i förhållande till det brasilianska federala organet för stöd och utvärdering av högre utbildning (CAPES) och rådet för vetenskaplig och teknisk utveckling (CNPq)  (U2012/5005/UH).

8. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 1 935 000 Danska kronor till Nordiska ministerrådet till följd av ändrad överenskommelse om tillträde till högre utbildning.

9. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 300 000 kronor till Chalmers Tekniska Högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen.

10. Kammarkollegiet ska under januari 2014 utbetala 3 300 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för utveckling av formerna för validering av legitimerade lärares yrkeserfarenheter. Arbetet ska genomföras i samråd med andra lärosäten med erfarenheter inom området och Statens skolverk. Stockholms universitet ska löpande redovisa arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

11. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 000 000 kronor till Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Medlen ska utbetalas engångsvis.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har den 9 januari 2014 beslutat förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning. Enligt förordningen beslutar Universitets- och högskolerådet (UHR) om vilka universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som får delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Vidare ska UHR enligt förordningen genast underrätta Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om ett sådant beslut. När beslut har fattats om vilka lärosäten som ska ingå i försöksverksamheten avser regeringen att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte. Inom ramen för de medel som avses betalas ut utgår ersättning med minst 3 500 kr per student som deltar i de utbildningar som omfattas av en högskolas deltagande i försöksverksamheten.

ap.24 Forskarskolor för lärare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (U2011/1201/F). Utbildningen ska genomföras enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. 

Kammarkollegiet ska engångsvis snarast utbetala 5 000 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen ska användas för fördelning till universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare för anordnande av utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärarare.

Högst 65 000 000 kronor får lämnas som statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. I förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare finns bestämmelser om statsbidrag för sådan utbildning.

Kammarkollegiet ska senast den 1 november 2014 lämna en prognos över beräknat medelsbehov för verksamheten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.28 Lämplighetsprov för lärare

Försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för arbetet med att samordna och vidta åtgärder för genomförandet av försöksverksamheten under 2014 enligt vad som anges i regeringsuppdrag (U2014/2222/UH).

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 4 500 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska utbetalas engångsvis.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.803 %0
ap.10083 0000
ap.110Inget0
ap.152 0953 %0
ap.1603 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2115 6723 %0
ap.2203 %0
ap.2403 %0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:70 ap.72:64 ap.21100 %
2:70 ap.122:64 ap.21100 %
2:70 ap.142:64 ap.21100 %
2:70 ap.172:64 ap.21100 %
2:70 ap.272:64 ap.29100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.7ram
ap.12ram
ap.14ram
ap.17ram
ap.23ram
ap.27ram
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementetet, ESA
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kungl. biblioteket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Sverige-Amerika stiftelsen
Svenska Studenthemmet i Paris