Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2014-04-10
U2014/2854/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift,

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden, och

– ingånget avtal med värdmyndigheten som bl.a. reglerar ansvaret för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter. Redovisning behöver endast ske i de fall avtalet har förnyats eller förändrats jämfört med föregående år.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

De regionala etikprövningsnämndernas återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 16 januari 2014,

– den 21 februari 2014,

– den 5 maj 2014,

– den 28 juli 2014, och

– den 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 678
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 678
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 380
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 380
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 664
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 664
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 670
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 670
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 382
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 382
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 060
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)6 060
Disponeras av Kammarkollegiet5 704
ap.7Regionala etiknämnd. - del till KAMK (ram)5 704

Villkor för anslag 3:12

ap.7 Regionala etiknämnd. - del till KAMK

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11703 %0
ap.21013 %0
ap.31703 %0
ap.43203 %0
ap.51013 %0
ap.61703 %0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
3:12 ap.83:12 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.8ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25473
2014-02-25473
2014-03-25473
2014-04-25473
2014-05-25473
2014-06-25473
2014-07-25473
2014-08-25473
2014-09-25473
2014-10-25473
2014-11-25473
2014-12-25475
Summa5 678
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25282
2014-02-25282
2014-03-25282
2014-04-25282
2014-05-25282
2014-06-25282
2014-07-25282
2014-08-25282
2014-09-25282
2014-10-25282
2014-11-25282
2014-12-25278
Summa3 380
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25472
2014-02-25472
2014-03-25472
2014-04-25472
2014-05-25472
2014-06-25472
2014-07-25472
2014-08-25472
2014-09-25472
2014-10-25472
2014-11-25472
2014-12-25472
Summa5 664
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25889
2014-02-25889
2014-03-25889
2014-04-25889
2014-05-25889
2014-06-25889
2014-07-25889
2014-08-25889
2014-09-25889
2014-10-25889
2014-11-25889
2014-12-25891
Summa10 670
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25282
2014-02-25282
2014-03-25282
2014-04-25282
2014-05-25282
2014-06-25282
2014-07-25282
2014-08-25282
2014-09-25282
2014-10-25282
2014-11-25282
2014-12-25280
Summa3 382
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25472
2014-02-25472
2014-02-2736
2014-03-25472
2014-03-2736
2014-04-25800
2014-05-25472
2014-06-25472
2014-07-25472
2014-08-25472
2014-09-25472
2014-10-25472
2014-11-25472
2014-12-25468
Summa6 060
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590-7 02440 53840 5380-7 024
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut enligt förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Tina Abelin
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Uppsala universitet