Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2014-03-13
L2014/299/JFS
Sametinget
Box 90
98122 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:84, prop. 2013/14:1 utg.omr. 23, bet. 2013/14:MJU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska i återrapporteringen

- redogöra för hur Sametingets verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål,

- redovisa indikatorer samt göra en bedömning av resultaten och effekterna av myndighetens verksamhet

- göra en samlad bedömning av hur Sametingets verksamhet bidragit till en levande samisk kultur, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser (för anslagsbelastningen) för perioden 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari 

21 februari 

5 maj 

28 juli 

27 oktober 

 

 

Främjande av rennäringen m.m.

Sametinget ska redogöra hur anslaget har använts samt redovisa antal ärenden och kostnader i följande fall

- bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

- ersättning enligt 3 § 2 förordningen samt utbetalningar enligt 3 § 1 och 3 förordningen(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan,

- underhåll av stängsel,

- redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,

- medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet, med angivande av i hur många fall parterna enats vid medlingen, 

- bidrag enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) (katastrofskadeskydd),

- hållande av renmärkesregister,

- bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen samt

- utveckling av företagsregistret för rennäringen.

Sametinget ska även redovisa

- antalet rovdjursförekomster som ersatts med stöd av 9 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:724),

- antalet rovdjursförekomster som ersatts utanför det område som i kartbilaga till betänkandet Samernas sedvanerättsmarker (SOU 2006:14) betecknats som den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer av skador inom rennäringen

Sametinget och Naturvårdsverket ska efter samråd vägleda och underlätta igångsättandet och samordningen av arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen. Sametinget ska redogöra hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för de tre föregående åren samt en bedömning om framtida utvecklingen för de samiska näringarna. Redovisningen ska innehålla uppgift om

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, samt

- utvecklingen av övriga näringar såsom duodji (slöjd) och turism.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap samt samisk traditionell kunskaps betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Nationella minoriteter

Länsstyrelsen i Stockholms län har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska i samråd med Sametinget verka för det fastställda målet med utpekade delområden.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget särskilt redovisa:

- hur medel från utgiftsområde 1, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta,

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning, och

- en kartläggning över hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beaktas i berörda statliga myndigheters arbete och förslag på hur myndigheterna kan utveckla detta.

Länsstyrelsen ska också fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Eventuella skilllnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 15 mars 2015 och, i fråga om fjärde strecksatsen, den 15 maj 2014.

Språk och kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv samt av samiska språkets användning och ställning i samhället, framför allt i de traditionellt samiska områdena.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag tillsamisk kultur under utgiftsområde 17 samt medel ur Samefonden har använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel samt beviljade bidragsmedel. Redogörelsen ska vara könsuppdelad samt delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska kunna göras mellan åren. Sametinget ska redovisa den samiska bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader samt fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5 Bidrag tillsamisk kultur under utgiftsområde 17 har använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Av redovisningen ska bl.a framgå antalet samiskspråkiga produktioner, produktioner som turnerat och antal besökare samt beviljade bidragsmedel till Giron Sámi Teáhter. En jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Statsstödsrapportering

Sametinget ska, senast den 31 maj 2014, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga 3 B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och förberedelse inför landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sametinget ska aktivt delta i arbetet med genomförande av Sveriges landsbygdsprogramunder under perioden 2007-2013. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) i förberedelser och genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Sametinget ska fortsätta och intensifiera förenklingsarbetet för att nå regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Sametingets förenklingsarbete ska utgå från regeringens övergripande mål med sju delmål och fem fokusområden (skr. 2012/13:5). Sametinget ska ta fram åtgärder för förenkling och förslag på indikatorer för uppföljning av arbetet. Fokus ska vara på åtgärder som leder till att företagarna upplever förenklingar i vardagen. En del i förenklingsarbetet är fortsatt att minska företagens administrativa kostnader. Sametinget ska arbeta med förenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Sametinget ska redovisa hur de bedriver sitt förenklingsarbete. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2014.

Samiska språkcentrum

Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund. Språkcentrumen ska tillgodose samiska mäns och kvinnors – både unga och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi. 

Språkcentrumen ska aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället, bistå med sakkunskap och utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket samt sprida kunskap om revitalisering. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Språkcentrumens arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser. Språkcentrum ska samråda med andra samiska institutioner och organisationer, däribland Sameskolstyrelsen och Samernas utbildningscentrum, för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera det samiska språket. Utvecklingsinsatser som utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa ska spridas. Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1 använts, samt lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 10 mars 2015.

Hemsida om nationella minoriteter

Sametinget ska fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan minoritet.se. I detta ingår att tillgängliggöra information rörande Sveriges internationella minoritetsåtaganden, minoritets- och diskrimineringslagstiftning, språklig revitalisering, språkbevarande för samtliga minoritetsspråk, m.m. Sametinget ska därmed även bidra till att öka intresset för att påbörja studier på högskolenivå inom nationella minoritetsspråk.

Sametinget ska redovisa på vilket sätt uppdraget har genomförts och hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 har använts för detta ändamål. Sametinget ska även redovisa hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med hemsidan.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 10 mars 2015.

Synliggörande av samisk mat och matkultur

Sametinget ska i samråd med Jordbruksverket fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna i enlighet med de projektförslag som redovisats den 31 oktober 2013. Anslaget ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2014. En slutredovisning för projektet Synliggörande av samisk mat och matkultur med en analys av hur samiskt näringsliv bidrar till värdeskapande på landsbygden ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

 

Utvecklingsarbete för Jämställdhetsintegrering

Sametinget ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska i huvudsak ske i enlighet med Sametingets plan för jämställdhetsintegrering som redovisats till regeringen den 16 september 2013. Sametinget tillförs 983 000 kronor från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ap.12 Jämställdhetsinsatser under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015.  Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, en ekonomisk redovisning samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbete ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

 

Effektiv intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 1 mars, den 1 juli, den 1 oktober och den 1 december 2014 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens ekonomi, kompetensförsörjning, upphandlingsförfarande samt samordning av informations- och utbildningsuppdraget särskilt belysas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget38 319
ap.1Sametinget (ram)36 819
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget107 915
ap.2Främjande av rennäringen (ram)104 705
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 1:23

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Anslagsposten får användas för ersättning till renskötselföretag enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, för bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött och bidrag för främjande av rennäringen enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384).

Vidare ska Sametinget

a) efter rekvisition från Jordbruksverket eller länsstyrelserna betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 förordningen ((1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

b) betala kostnader för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Sametinget ska vidare fortsätta rivning av de stängsel, som enligt 47 § andra stycket bilaga 1 till den konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel som undertecknades den 7 oktober 2009, ska rivas,

c) stå för kostnader vilka omfattar redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

d) lämna ersättning för kostnader enligt 35 c § rennäringsförordningen för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

e) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. resultat från betesundersökningar.

f) stå för kostnader för hållande av renmärkesregister,

g) lämna bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen för främjande av rennäringen,

h) stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen samt för utveckling av metod för betesundersökningar.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. 

3. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 4 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

4. Sametinget ska använda högst 4 000 000 kronor för studie av förebyggande åtgärder till skydd för renar i enlighet med regeringsbeslut 2012/2817. Medlen ska betalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) efter rekvisition.

5.Sametinget får använda högst 2 000 000 kronor för arbetet med förvaltningsverktyg för toleransnivåer inom rennäringen.

6. Anslaget får inte användas till förvaltningsändamål utöver vad som anges under punkt 1. ovan.

ap.3 Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur

Anslagsposten får användas för utgifter för samebyarnas inventering av rovdjur.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 1503 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:23 Främjande av rennäringen m.m.
ap.26 475Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 193
2014-02-253 193
2014-03-253 193
2014-04-253 193
2014-05-253 193
2014-06-253 193
2014-07-253 193
2014-08-253 193
2014-09-253 193
2014-10-253 193
2014-11-253 193
2014-12-253 196
Summa38 319
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Ida Åhrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Kulturdepartementet/KA
Utbildningsdepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret