Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2014-02-27
U2014/1597/S
Statens skolverk
10620 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).  

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens skolverk beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppföljning och utvärdering

Skolverket ska särskilt redovisa: 

 • de uppföljningsstudier och utvärderingar som har genomförts,
 • de förändringar av uppföljningssystemet som har genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier och omfattningen av detta arbete.

All individbaserad uppföljningsinformation ska redovisas uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Där det bedöms relevant ska även en analys och bedömning av utvecklingen göras. All individbaserad uppföljningsinformation ska också redovisas där det bedöms relevant efter socioekonomisk bakgrund och med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. 

Styrning

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • de förändringar av styrdokumenten och det nationella provsystemet som har genomförts, och
 • de insatser som har vidtagits för att implementera styrdokumenten och förändringar inom det nationella provsystemet samt omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • de utvecklingsinsatser som har genomförts, deras omfattning och en analys av insatsernas resultat. 

Återrapporteringskrav när det gäller vissa frågor

  1. Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur Skolverket arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder när det gäller it-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet med Utbildningsinfo.se ska ske efter samråd med berörda aktörer.

  2. Skolverket ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Redovisningen ska avse hur och i vilken omfattning Skolverket har arbetat med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. Vidare ska framgå verkets deltagande i internationellt samarbete om yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet samt europeiskt samarbete om dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning.

  3. Skolverket ska redovisa myndighetens samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning. Redovisningen ska omfatta resultatet av analyser av följande områden: kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesutbildning, utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av utvecklingen inom respektive yrkesområde och behov av utbildning inom nya områden. Skolverket ska, när det är möjligt, göra jämförelser mellan lärlingsutbildning och yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd. Uppdraget ska redovisas i den samlade återrapporteringen avseende yrkesutbildningsområdet (uppdrag 37).

  4. Skolverkets ska redovisa arbetet med att bistå Regeringskansliet med underlag till, förberedelser inför och medverkan i internationella forum där Sverige representeras.

  5. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Även utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning ska redovisas. Det ska vidare framgå om samtliga anmälda till utbildningen har kunnat beredas plats. Om inte samtliga har kunnat beredas plats ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisningen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.

  6. Skolverket ska redovisa en analys av resultatet av verkets handläggning av ansökningar om godkännande av särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan. Grunden för Skolverkets beslut ska redovisas liksom beslutade ersättningsbelopp när det gäller interkommunal ersättning och ersättning till enskilda huvudmän. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 december.  

  7. Skolverket ska redovisa arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och orsaken till detta, handläggningstid, antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar, antal återkallade legitimationer, antal lärare eller förskollärare som tidigare har haft legitimation och som på nytt meddelats legitimation samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, respektive övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Ovanstående ska redovisas i årsredovisningen. Skolverket ska senast den 31 januari 2014 särskilt redovisa hur arbetet med att meddela legitimationer för lärare i yrkesämnen fortlöper. Vidare ska Skolverket senast den 15 april 2014, den 1 augusti 2014 och den 15 oktober 2014 redovisa hur arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare fortlöper. Av dessa redovisningar ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och i stort vilka kategorier dessa tillhör, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Den redovisning som lämnas senast den 15 april ska avse perioden januari t.o.m. mars 2014, den redovisning som lämnas senast den 1 augusti ska avse perioden januari t.o.m. juni 2014 och den redovisning som lämnas senast den 15 oktober ska avse perioden januari t.o.m. september 2014. Dessa redovisningar ska även innehålla en prognos av det totala antalet ärenden som kommer att beslutas under 2014 och de förväntade kostnaderna inklusive en kostnadsanalys. I de redovisningar som lämnas senast den 1 augusti och senast den 15 oktober ska ovanstående prognos och analys även göras för 2015.

  8. Skolverket ska redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Redovisningen av insatser ska innehålla en analys både av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I redovisningen ska också ingå vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Utbildningsdepartementet senast den 17 november 2014.

  9. Skolverket ska i enlighet med samrådsuppdraget om sociala insatsgrupper (Ju2013/1370/PO) redovisa hur och på vilket sätt information tillhandahållits om skolornas möjliga roll i arbetet med de sociala insatsgrupperna. Redovisningen ska ske senast den 31 oktober 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Återrapporteringskrav när det gäller statsbidrag 

  1. Skolverket ska lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen (uppdelat på bl.a. löner, arvoden samt it-kostnader) av samtliga statliga stöd och bidrag som Skolverket ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatser för att säkerställa att statsbidragen används enligt regelverket redovisas.

  2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposterna 2, 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. 

  3. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. uppdelade på olika verksamhetsformer. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2014.  

  4. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommuner, landsting och fristående skolor för elever från nordiska länder för höstterminen 2013 och vårterminen 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2014.   

  5. Skolverket ska redovisa omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan olika barn- och elevkategorier och per verksamhets- eller skolform för höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2014.

  6. Skolverket ska särredovisa och kommentera kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag för elever i utbildning som motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag för elever som får distansundervisning, bidrag för kompletterande svensk undervisning, bidrag för elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag samt kostnader för lärare vid Europaskolorna. 

  7. Skolverket ska redovisa sitt arbete med att svara för satsningen Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

  8. Skolverket ska den 15 juni 2014 och i årsredovisningen för 2014 redovisa dels sitt arbete enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, dels sitt arbete avseende informationsinsatser om möjligheten att ansöka om bidrag enligt förordningen. Av redovisningen ska särskilt framgå antal huvudmän som ansökt om statsbidrag, antal lärare som kommit i fråga för statsbidrag som förstelärare respektive lektorer, liksom hur antalet sådana lärare är fördelade när det gäller skolor av olika storlek, ämnen, skolformer och nivåer i skolväsendet samt den geografiska spridningen och fördelningen mellan kommunala huvudmän och huvudmän för fristående skolor. Av redovisningen ska också uppgift om lön och anställningsform för berörda lärare framgå. Vidare ska Skolverket redovisa kostnaderna för myndighetens administration med anledning av uppdraget uppdelat på kostnader för it-utveckling, handläggning, uppföljning och information samt övriga kostnader. Redovisningen ska innehålla en kostnadsanalys samt en bedömning av kostnaderna för kommande år. 

Återrapporteringskrav när det gäller prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober.

2

Organisationsstyrning

Samverkan


Skolverket ska

 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Sameskolstyrelsen, Universitets- och högskolerådet, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF),
 • samverka med berörda myndigheter när det gäller den europeiska databasen Ploteus, och
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Universitets- och högskolerådet när det gäller legitimation och behörighet för lärare.

Resursåtgång 


Skolverket ska

 • redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga verksamhets- och skolformer i den utsträckning som Skolverket bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling samt hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden,
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1:1 Statens skolverk som har använts för uppdrag respektive för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling, hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform och verksamhet inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet på såväl nationell som lokal nivå. Bedömningen ska innehålla en fördjupad analys av de områden, huvudmän och verksamheter som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och även redogöra för vilka åtgärder verket avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Skolverket ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Skolverket ska samverka med Statens skolinspektion. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2015 och därefter vartannat år och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.

 2. Skolverket ska utveckla registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att få ett mer detaljerat underlag för prognoser när det gäller tillgång och behov av förskollärare och lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) samt undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att kunna följa hur stor del av undervisningen som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet samt att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarnas olika inriktningar. Utvecklingsarbetet ska också ha till syfte att öka registrets användbarhet för forskning om skolan och elevers resultat. Den regionala aspekten ska också beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå hur registret har utvecklats så att andelen undervisning som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet kan följas och från vilken tidpunkt den nya statistiken kommer att finnas tillgänglig. Statistiken ska redovisas på skol-, huvudmanna- och riksnivå. Skolverket ska redovisa uppgifter om hur stor andel av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare samt en analys av statistiken senast den 1 oktober 2014.

 3. Skolverket ska samla in resultaten av samtliga genomförda nationella prov på delprovsnivå i grundskolan och motsvarande skolformer samt resultaten av samtliga kursprov i gymnasieskolan och i vuxenutbildning på gymnasial nivå (totalinsamling). Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller ämnesbetyg och nationella prov i årskurs 6 och 9 ska framgå på skolnivå. För samtliga ämnen ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret. För svenska, matematik och engelska ska även avvikelsen de senaste fyra åren framgå. För gymnasieskolan, vuxenutbildningen på gymnasial nivå, ska motsvarande statistik publiceras där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller kursbetyg och nationella prov ska framgå på skolnivå. För samtliga kurser, och när så är möjligt, ska varje skolas eventuellt förekommande avvikelser redovisas för respektive kurs uppdelat på program. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne i grundskolan och varje kursprov i gymnasieskolan. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Skolverkets statistiska material och analys ska inkludera resultatet av Skolinspektionens uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt även annan information som Skolverket har tillgång till och som kan bidra till en ökad förståelse av uppkomsten till avvikelser mellan provresultat och provbetyg samt avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg i grundskolan respektive kursbetyg i gymnasieskolan. Resultat när det gäller statistik om grundskolan och motsvarande skolformer samt den del av uppdraget som gäller avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april. Resultat när det gäller statistik om gymnasieskolan ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni.

 4. Skolverket ska utveckla och fr.o.m. 2015 tillhandahålla ytterligare kursprov i provbanken (bedömningsportalen), företrädesvis i kurserna engelska 7 och historia 1. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov och bedömningsmaterial inom provbankerna, diagnostiska material och nationella ämnes-, kurs- och slutprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov.

 5. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa it-användning liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete till hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2016.

 6. Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Skolverket ska även sprida relevanta forskningsresultat till skolorna samt kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete ska Skolverket ta del av relevanta organisationers erfarenheter, internationella erfarenheter och forskning inom området. Skolverket ska även samråda med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Årets verksamhetsstöd ska fördelas enligt vad som framgår under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposten 4. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 7. Skolverket ska bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Genom centrumet ska Skolverket stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Verket ska samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer inom området. Skolverket ska löpande redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

 8. Skolverket ska tillhandahålla den webbaserade resursbanken om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som skapades i samband med språkkampanjen 2010.

 9. Skolverket ska svara för genomförandet av OECD-studien TALIS 2013. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska kontinuerligt hållas underrättat om arbetet. Beslut om studiens innehåll och inriktning ska fattas efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 10. Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om Carrier Management Skills och en om kvalitetssäkring. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 11. Skolverket ska ersätta kommunerna för utbetald bonus för utbildning i svenska för invandrare, s.k. sfi-bonus, och för administrativa kostnader enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare. Skolverket ska bistå kommunerna i fråga om det nationella bonussystemet och när det gäller kommunernas information till elever i sfi. Skolverket ska använda den informationsdatabas som har inrättats för försöksverksamheten med sfi-bonus för att stödja kommunernas administration och förhindra felaktiga utbetalningar. Skolverket ska i årsredovisningen redovisa och analysera utvecklingen av verksamheten med sfi-bonus utifrån befintliga data. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur många personer som har beviljats halv, två tredjedels respektive hel bonus. Uppdraget finansieras från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2014 uppförda anslaget 1:1 Integrationsåtgärder, anslagsposten 7.

 12. Skolverket ska lämna en redovisning av Rådet för dansarutbildnings verksamhet och kostnader för läsåret 2013/14. Av redovisningen ska framgå hur antagningen av elever inför läsåret 2014/15 har organiserats och genomförts, resultatet av antagningen samt hur rådet har bidragit till uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten i dansarutbildningen. En analys av kvaliteten i dansarutbildningen ska ingå i redovisningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

 13. Skolverket ska ansvara för information om möjligheten att genomgå gymnasial utbildning helt eller delvis i ett annat nordiskt land i överensstämmelse med avtalet med Danmark, Finland, Island och Norge om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå, SÖ 2008:8. Hos Skolverket ska det finnas en kontaktperson för avtalet.

 14. Skolverket ska tillhandahålla informationsmaterial om den svenska betygsskalan som kan användas av elever vid ansökan till utbildning i annat land. Skolverket ska utveckla och sprida materialet i samråd med Universitets- och högskolerådet.

 15. Skolverket ska införa en individbaserad statistik avseende barn som deltar i förskola och pedagogisk omsorg. Insamling av statistik ska påbörjas från och med 2014 och statistiken ska därefter finnas tillgänglig årligen. Samråd ska ske med bl.a. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Barnombudsmannen samt med Myndigheten för handikappolitisk samordning.

 16. Skolverket ska följa upp hur det statsbidrag som lämnas enligt förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds har använts. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017.

 17. Skolverket ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Myndigheten ska även, utifrån sitt ansvarsområde, vid behov bistå med information till regionala aktörer som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner respektive regionala program inom dessa fonder.

 18. Enligt förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska Skolverket årligen redovisa omfattning och utvärdering av försöksverksamheten. Skolverkets redovisning ska innefatta en uppföljning av deltagande elevers genomströmning, betygsresultat m.m. i förhållande till andra relevanta elevgrupper samt vad eleverna gör efter avslutade gymnasiestudier. Redovisningen ska inkludera en analys av studieresultat i förhållande till eventuella tillämpade urvalsförfaranden.

 19. Skolverket ska följa utvecklingen i de fristående grund- och gymnasieskolor som enligt 10 kap. 35 § andra och tredje punkten samt 15 kap. 33 § skollagen erbjuder utbildningar inriktade mot elever som är i behov av särskilt stöd eller vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för, bl.a. att kartlägga utbildningarnas omfattning och inriktning samt följa dess effekter sett till elevernas måluppfyllelse. Uppföljningen ska även ske utifrån ett barnrättsperspektiv och ett funktionshindersperspektiv. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2014.

 20. Skolverket ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. Vidare ska den nationella koordinatorn för den europeiska agendan för vuxnas lärande vara anställd vid Skolverket.

 21. Skolverket ska vid utformningen av försöksverksamhet enligt förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan beakta möjligheten att utvärdera effekterna av de statsbidrag som ska lämnas enligt förordningen. Skolverket ska vidare följa upp hur det statsbidrag som har lämnats enligt förordningen har använts. Uppföljningen av uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

 22. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2015. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017.

 23. Skolverket ska löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan som har startat hösten 2011, bl.a. med statistik över söktryck till olika program samt genomströmningen i gymnasieskolan. I redovisningen ska introduktionsprogrammen och det kommunala informationsansvaret särskilt belysas, liksom utvecklingen när det gäller omfattning och kvalitet för det arbetsplatsförlagda lärandet och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning. I syfte att kunna tillhandahålla en aktuell och sammanhållen bild av utvecklingen i de olika nationella programmen ska Skolverket även löpande följa upp respektive program. Vad gäller yrkesutbildning bör den programvisa uppföljningen bl.a. omfatta tillgången på platser för arbetsplatsförlagt lärande, i vilken utsträckning eleverna erhållit grundläggande behörighet till högre utbildning, tillgång till yrkeslärare samt elevernas etablering på arbetsmarknaden. Redovisningen ska, där så är möjligt, fördelas på lärlingar och elever som gör en i huvudsak skolförlagd utbildning. Vad gäller utbildning på högskoleförberedande program bör uppföljningen bland annat omfatta övergången till högskola, generellt per program och till vilka ämnesområden. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober.

 24. Skolverket ska ha samordningsansvaret för informationen om det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET) i Sverige. Skolverket ska i detta arbete samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- och högskolerådet.

 25. Skolverket ska regelbundet ta initiativ till informations- och erfarenhetsutbyte mellan de myndigheter som ansvarar för olika EU-verktyg för utveckling av yrkesutbildning och mobilitet. De verktyg som avses är främst European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET), European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET), European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF), European classification of Skills, Competences and Occupations (ESCO), European Job Mobility Portal (EURES) och Europass. Myndigheter som ansvarar för verktygen är, förutom Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen. Verkets samverkan med berörda aktörer i Sverige ska beskrivas. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilket informations- och erfarenhetsutbyte som Skolverket har initierat.

 26. Skolverket ska under perioden 2013–2015 leda och samordna det nordiska projektet om kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande som beslutats av Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning. Kunskaper och erfarenheter från projektet ska tas till vara i myndighetens arbete med övriga uppdrag angående yrkesutbildning.

 27. Skolverket ska upphandla eller genomföra utbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från gymnasial utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt från komvux och särvux på gymnasial nivå för arbetsplatsförlagt lärande. Information om utbildningen ska riktas till både huvudmän och direkt till arbetsplatser som tar emot lärlingar. Skolverket ska vid utformningen av utbildningen samråda med de nationella programråden och, där så är möjligt, även involvera de lokala programråden.

 28. Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Verket ska vid behov samråda med övriga berörda skolmyndigheter. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Fortbildningen ska vidare främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta t.ex. gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Fortbildningen ska inriktas mot att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas t.ex. när det gäller att förmedla kunskaper om vilka delar av arbetsmarknaden där brist respektive överskott av arbetskraft kan förväntas uppstå i framtiden och i vilken utsträckning det finns möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget i punkten 29 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2014.

 29. Skolverket ska efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget i punkten 28 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2014.

 30. Skolverket ska erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med det kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Stödet ska i första hand gälla utveckling av register och statistik. Myndigheten ska bland annat utveckla en modell för nationell uppföljning av de ungdomar som omfattas av informationsansvaret i syfte att förbättra kunskapen om dessa. I genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting. Skolverket ska senast den 15 december 2014 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 

 31. Skolverket ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Skolverkets plan för jämställdhetsintegrering (U2013/5508/S). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

 32. Skolverket ska under 2014 och 2015, utifrån propositionen Stärkt stöd och skydd för barn och unga (prop. 2012/13:10) och de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), som trädde i kraft den 1 januari 2013 utarbeta och sprida ett kunskapsstöd till personal i förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för vägledning i hur anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska tolkas och tillämpas. Uppdraget ska ske i samråd med Socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset. Skolverket ska lämna en delredovisning om uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014. Delredovisningen ska även innehålla en kort beskrivning av hur Skolverket avser att sprida kunskapsstödet till personal i förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2015. För finansiering av uppdraget tillförs Skolverket 1 000 000 kronor för 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4.7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsarbete. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2015.

 33. Skolverket ska redovisa och analysera de totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev/studerande för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, grundskolan inklusive förskoleklassen, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, samt särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Totala kostnader ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 augusti 2014.

 34. Statens skolverk ska redovisa hur ungdomar etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutat yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram i gymnasieskolan samt motsvarande program i den tidigare gymnasieskolan. Skolverket ska bland annat redovisa:
  - Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ett år, tre år och fem år efter avslutad gymnasieskola.
  - Inom vilken arbetsmarknadssektor och bransch/näringsgren och vilket yrke som ungdomen är verksam inom.
  - Inkomst och förekomst av försörjningsstöd.
  - Om ungdomen studerar, samt typ av studier och omfattning.
  Redovisningen ska ske mot bakgrund av ungdomarnas utbildning i gymnasieskolan avseende program, inriktning och studieresultat samt eventuellt annat som Skolverket bedömer vara av intresse för regeringen. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och utländsk bakgrund samt där så är möjligt göras på skolnivå. Redovisningen ska vartannat år också innefatta en analys av resultaten från enkäter till ungdomar som avslutat ett yrkesprogram, ett högskoleförberedande program eller ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ett, tre och fem år tidigare. Insamlingen ska ske på ett sätt så att resultatet och analysen därav är representativ för riket. Enkäter till avnämare ska, vart tredje år, ske på liknande sätt. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 1 oktober, med start 2014, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Skolverket ska också lämna förslag på hur information om hur vuxna etablerar sig på arbetsmarknaden efter avslutat yrkesvux, lärlingsvux, studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare kan redovisas. Myndigheten ska vidare analysera förutsättningarna för en jämförelse av måtten för arbetsmarknadsetablering efter yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar. Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2014. Myndigheten ska samråda med Arbetsförmedlingen och SCB. Informationen om ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska tillgängliggöras för externa intressenter i enlighet med myndighetens redovisning av regeringsuppdrag (U2012/757/GV).

 35. Skolverket ska i samarbete med de nationella programråden genomföra en informationskampanj om yrkesutbildning. Informationen ska ge en allsidig bild av gymnasieskolan men ha en särskild betoning på yrkesutbildningen. Informationen ska vidare visa på karriärvägar och arbetsmarknadsutsikter efter genomförd yrkesutbildning och tydliggöra olika yrken och yrkesområden. Möjlighet inom yrkesprogrammen att uppnå grundläggande behörighet till högskolan ska tydliggöras. Informationen ska inriktas mot elever, föräldrar och lärare samt studie- och yrkesvägledare i den obligatoriska skolan.

 36. Skolverket ska genomföra insatser för att utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter och branschorganisationer vad gäller gymnasial yrkesutbildning och yrkesintroduktionsanställning.

 37. Skolverket ska årligen senast den 15 oktober lämna en samlad redovisning och analys av verkets insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet. Av redovisningen ska framgå dels vilka insatser Skolverket gjort och resultatet av dessa, dels vilka åtgärder som verket bedömer behövs för att främja den fortsatta utvecklingen enligt dessa resultat och Skolinspektionens granskningar samt vilka åtgärder som Skolverket avser vidta mot denna bakgrund.

 38. Skolverket ska ta fram ett informationsmaterial om användningen av orienteringskurser inom vuxenutbildningen. Syftet med materialet ska vara att förtydliga hur orienteringskurser kan användas för att anpassa utbildningen efter den enskildes behov och förutsättningar. Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 39. Skolverket ska ta fram stödmaterial som behandlar frågan om stöd inom vuxenutbildningen för att klargöra elevernas rättigheter och kommunernas skyldigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 17 november 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 40. Skolverket får under 2014 använda återstående medel från uppdraget för att främja entreprenörskap inom alla områden inom utbildningssektorn (S2007/11029/HS).

 41. Skolverket ska i en kortfattad rapport sammanfatta uppföljningen av de sex målen för Education for All (EFA) som antogs vid konferensen World Education Forum i Dakar, Senegal, år 2000. I uppdraget ingår att göra en statistisk uppföljning av utfallet för de sex EFA-målen, analysera orsaker till utfallen och redovisa eventuella reformer eller åtgärder som har genomförts för att förbättra utfall eller motverka nedåtgående trender. I uppdraget ingår även att kortfattat redovisa en bedömning av framtida utmaningar för utbildningssystemet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2014.

 42. Skolverket ska följa upp vilka konsekvenser rätten enligt skollagen (2010:800) att överklaga vissa beslut enligt den ordning som följer av förvaltningslagen (1986:22) har fått för skolhuvudmännen. Uppföljningen bör avse några olika typer av ärenden däribland skolskjuts. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

 43. Skolverket ska utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling samt matematik. Innehållet i bedömningsstödet ska utgå från relevant forskning inom dessa områden. Bedömningsstödet ska kunna användas redan i årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling och matematik, eller för att ge elever extra stimulans inom dessa områden. Bedömningsstödet ska finnas tillgängligt för skolorna att använda senast under läsåret 2014/15.

 44. Skolverket ska representera Sverige i arbete med internationella språkstudier. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 45. Skolverket ska löpande följa upp genomförandet av reformen om utökad undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer som trädde i kraft den 1 juli 2013. Uppföljningen ska bl.a. omfatta hur den utökade undervisningstiden i matematik har fördelats över årskurser. Uppföljningen ska redovisas i årsredovisningen.

 46. Skolverket ska genomföra implementeringsinsatser med anledning av att de allmänna råden Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har reviderats.

 47. Skolverket ska i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten genomföra riktade informationsinsatser gentemot huvudmännen för att säkerställa rättssäkerheten vid mottagandet av elever i grund- och gymnasiesärskolan varvid elever med utländsk bakgrund särskilt ska uppmärksammas, samt ta fram stödmaterial med fokus på kommunernas skyldighet att informera om vilken instans inom kommunen som ska ta emot ansökningar om omprövning av beslut om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan.

 48. Regeringen beslutade 2011 (S2011/8810/FST) om uppdrag för Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten m.fl. myndigheter att arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). Statens skolverk ska, i samråd med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten, redogöra för vilka underlag som myndigheterna planerar att ta fram för att redovisa utvecklingen mot delmålen 2016. Myndigheterna ska även redovisa vilka insatser som prioriteras för att i snabbare takt nå delmålen. Uppdraget ska redovisas samlat av Statens skolverk senast den 1 september 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 49. Skolverket ska med ett begränsat antal skolor förbereda ett svenskt anslutande till det europeiska nätverket CertiLingua, Label of Excellence for plurilingual, European and international competences.

 50. Skolverket ska redovisa på vilka sätt myndigheten verkat för att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt hur myndigheten verkat för att integrera miljöarbetet i sin kärnverksamhet. Myndigheten ska också redovisa förutsättningarna för att ytterligare integrera arbetet i myndighetens kärnverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014 .

 51. Skolverket ska informera om möjligheten att söka statsbidrag i enlighet med vad som sägs i förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov.

Uppdrag givna i särskild ordning som har reviderats i regleringsbrev

 1. Regeringsbeslut den 20 januari 2011 (U2010/5830/S och U2011/375/S) med uppdrag att utforma utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014. 

 2. Regeringsbeslut den 22 juni 2011 (U2011/567/S och U2011/2649/S) med förnyat uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Uppdraget ska löpande redovisas i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2015. Uppdraget har ändrats på så sätt att det även ska ingå att kartlägga omfattningen av problemet med s.k. maktlekar i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt att föreslå hur skolorna kan arbeta med att förebygga sådana maktlekar. Denna del av uppdraget rapporterades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 27 februari 2013. 

 3. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6674/S) med uppdrag att under 2012–2014, med start våren 2012, svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer. Uppdraget har ändrats på så sätt att med huvudman ska avses även Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 23 kap. 10 § skollagen (2010:800). Uppdraget har också ändrats på så sätt att Skolverket, genom överenskommelser med lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen, ska erbjuda förskollärare, barnskötare samt annan pedagogisk personal anställda i förskolan fortbildning omfattande högst 7,5 högskolepoäng, med två nya inriktningar – naturvetenskap och teknik samt flerspråkighet och interkulturell kompetens. Vidare ingår även biträdande förskolechefer i målgruppen.

 4. Regeringsbeslut den 9 februari 2012 (U2010/2145, 5767/GV, U2011/1694, 5439, 6237/GV, U2012/757/GV) med uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning. Följande deluppdrag kvarstår att redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet): Deluppdrag 2 Insatser för att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet ska slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. Deluppdrag 4 Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ska slutredovisas till Regeringskansliet i den samlade återrapporteringen avseende yrkesutbildningsområdet (uppdrag 37). Deluppdrag 6 Utveckling av yrkestävlingar på skolnivå ska slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. Deluppdrag 7 Insatser för att stödja och utbilda handledare ska slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2013. 

 5. Regeringsbeslut den 22 december 2011 (U2011/7309/GV) med uppdrag om yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Uppdraget har ändrats på så sätt att Skolverket ska genomföra en extra ansökningsomgång som omfattar cirka 500 årsstudieplatser under 2013. Målsättningen ska vara att samtliga utbildningar som har påbörjats eller påbörjas under 2012 och 2013 ska vara avslutade senast under 2014.

 6. Regeringsbeslut den 29 mars 2012 (U2012/2103/GV) med uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Den 15 maj 2013 redovisade Skolverket hur många huvudmän, rektorer, matematikhandledare och matematiklärare som deltar i fortbildningssatsningen läsåret 2012/13 samt en sammanställning över kostnaderna för de olika delarna i uppdraget. Erfarenheterna av genomförandet av uppdraget under läsåret 2012/13 redovisades den 31 oktober 2013. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2016. Uppdraget har ändrats på så sätt att Skolverket också ska genomföra särskilda insatser när det gäller fortbildning av lärare som undervisar i matematik inom gymnasieskolans yrkesprogram.

 7. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4021/G) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. Uppdraget ändras på så sätt att fr.o.m. höstterminen 2014 ska prov i kurserna svenska 1, svenska 3, engelska 5, engelska 6 och matematik 1 tillhandahållas tre gånger per läsår i den gymnasiala vuxenutbildningen.

 8. Regeringsbeslut den 9 november 2012 (U2012/6128/S) med tilläggsuppdrag om att fortsätta arbetet med den informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena som påbörjades 2010 i enlighet med regeringsuppdrag (U2010/7661/S). Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningarna för åren 2013–2015. Uppdraget ändras på så sätt att det ska ingå att kampanjen även ska bedrivas med inriktning mot yrkesämnen.

Uppdrag givna i särskild ordning

  1. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en befattningsutbildning för rektorer och motsvarande.

  2. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik. Delar av uppdraget ska från och med 2009 redovisas i årsredovisningen. Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S).

  3. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (U2010/3614/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011–2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

  4. Regeringsbeslut den 24 februari 2011 (U2011/1195/S) med uppdrag att svara för fortbildning av rektorer. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen i Skolverkets årsredovisning.

  5. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (U2011/5531/S) med uppdrag att svara för genomförandet av det s.k. Lärarlyftet II. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

  6. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST ) med uppdrag att tillsammans med flera andra strategiska myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). Skolverket ska årligen redovisa sitt arbete i en särskild rapport senast den 15 mars under perioden 2012–2015. En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 15 mars 2016.

  7. Regeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5948/S) med uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser för lärare samt vid behov utveckla material för att stödja utvecklingen av ämnet idrott och hälsa i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen.

  8. Regeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5947/S) med uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. Uppdraget som helhet ska redovisas senast den 1 april 2016. En kartläggning och en aktiv granskning av hur insatserna har bidragit till en förstärkt elevhälsa ska ingå i redovisningen. Skolverket ska också i samband med årsredovisningen varje år under den tid uppdraget pågår lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.

  9. Regeringsbeslut den 24 november 2011 (U2011/6543/S) med uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven uppfylls. Skolverket ska i årsredovisningen årligen redovisa hur uppdraget i sin helhet fortlöper. En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 juni 2014.

  10. Regeringsbeslut den 8 december 2011 (U2011/6863/S) med uppdrag att förbereda en insats för att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden. Uppdraget ska delredovisas i årsredovisningen för 2013 och 2014 samt slutligt i en särskild redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 april 2015.

  11. Regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S) med uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet. Uppdraget ska redovisas löpande i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras senast den 1 mars 2015.

  12. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (U2012/1181/S) med tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom ramen för satsningen Lärarlyftet II (U2011/5531/S). Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

  13. Regeringsbeslut den 26 juli 2012 (U2012/3983/S) med tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S). Uppdraget är en komplettering till det uppdrag som regeringen gav till Skolverket den 15 december 2011 om att genomföra insatser inom skolväsendet (U2011/7067/S) och ska samordnas med detta. Uppdraget ska genomföras under 2013 och 2014. Uppdraget ska årligen redovisas i Skolverkets årsredovisning och slutredovisas senast den 1 mars 2015. 

  14. Regeringsbeslut den 9 augusti 2012 (U2012/4111/GV) med uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik. Skolverket ska redovisa i årsredovisningen för 2013, 2014 och 2015 hur genomförandet av uppdraget fortlöper. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas senast den 15 december 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

  15. Regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (U2012/5580/GV) med uppdrag att genomföra satsningen Tekniksprånget. Skolverket ska senast den 1 mars och den 1 september varje år till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) återrapportera utvecklingen av Tekniksprånget. En delredovisning av uppföljningen ska lämnas senast den 1 juni 2016 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 april 2018.

  16. Regeringsbeslut den 29 augusti 2013 (U2013/5044/S) med tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S). Uppdraget avser en samlad insats i syfte att öka antalet och andelen män som arbetar som förskollärare och barnskötare i förskolan. Uppdraget är en komplettering till det uppdrag som regeringen gav till Skolverket den 15 december 2011 om att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S) och ska samordnas med detta. Uppdraget ska genomföras under 2013 och 2014. Uppdraget ska årligen redovisas i Skolverkets årsredovisning och slutredovisas senast den 1 mars 2015.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd om regeringens satsning Skapande skola (Ku2009/1822/KO).

 2. Skolverket ska samverka med Universitets- och högskolerådet i dess uppdrag att vidareutveckla metoder för bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.

 3. Skolverket ska samråda med Skolinspektionen i syfte att underlätta Skolinspektionens genomförande av dess uppdrag om viss central rättning av nationella prov (U2011/6544/GV).

 4. Skolverket ska samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med anledning av uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet (N2010/2405/RT).

 5. Skolverket ska samråda med Livsmedelsverket i dess uppdrag att stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning (U2011/5949/S). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014.

 6. Skolverket ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). Uppdraget ska som helhet vara genomfört senast den 31 december 2014. Vidare ska Länsstyrelsen  lämna en slutrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 februari 2015.

 7. Skolverket ska samråda med Malmö högskola i dess uppdrag att samordna bedömning av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarutbildning (U2011/6861/UH). 

 8. Skolverket ska delta i ett myndighetsövergripande samarbete som Socialstyrelsen ska initiera och som syftar till att minska den administrativa bördan för en person i samband med ändring av könstillhörighet (S2012/4530/FS). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014.

 9. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdraget att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (S2009/4860/FS, S2010/4321/FS, S2011/5840/FS och S2012/4528/FS (delvis)). En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2013 och uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2014.

 10. Skolverket ska samråda med Vetenskapsrådet med anledning av rådets uppdrag att svara för genomförandet av kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet (U2013/6845/S)

 11. Skolverket ska tillsammans med Ungdomsstyrelsen, och med andra myndigheter eller organisationer inom det civila samhället som Statens medieråd bedömer kan bidra med relevant kunskap, samråda med Statens Medieråd i genomförandet av uppdraget att stärka unga i åldern 12-18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier (Ju2013/3289/D). Uppdraget ska redovisas i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2014 tillsammans med en ekonomisk slutredovisning.

 12. Skolverket ska tillsammans med Valmyndigheten, samt med relevanta aktörer inom civila samhällets organisationer, samråda med Ungdomsstyrelsen i uppdraget att genomföra förberedelser av skolval 2014 (Ju2013/5251/D). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2014.

 13. Skolverket ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdraget att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetat med att förebygga och förhindra att flickor och kvinnor blir könsstympade samt vilket stöd dessa aktörer ger till de flickor och kvinnor som redan har utsatts för könsstympning (U2013/5292/JÄM). Länsstyrelsen i Östergötland ska till Regeringskansliet redovisa en plan för ett genomförande för uppdraget senast den 15 februari 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 15 januari 2015.

 14. Skolverket ska tillsammans med övriga berörda myndigheter samråda med Brottsoffermyndigheten i uppdraget angående information till barn som brottsoffer (S2013/2348/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2014. En delredovisning med en plan för hur arbetet ska bedrivas ska ske senast den 24 juni 2013 till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet).

 15. Skolverket ska samråda med Ungdomsstyrelsen i uppdraget att ta fram stödmaterial om politisk information och närvaro av politiska partier i skolan (Ju2013/7073/D). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 februari 2014 tillsammans med en ekonomisk slutredovisning.

 16. Skolverket ska samråda med Ungdomsstyrelsen i uppdraget att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer. Insatserna ska bestå i att utveckla stödmaterial för skolpersonal som dels kan användas för fortbildning, dels kan användas i det dagliga arbetet på skolan. I uppdraget ingår också ta fram en plan för att erbjuda utbildningsinsatser för lärare och annan personal i skolan.

 17. Skolverket ska samråda med Statens kulturråd kring läsfrämjande frågor och i framtagandet av det handlingsprogram som Statens kulturråd ska ta fram med anledning av propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3).

 18. Skolverket ska samråda med Naturvårdsverket i dess uppdrag att vidareutveckla ett webbaserat stödmaterial riktat mot skolor om miljökvalitetsmålen och generationsmålet som finns på webbplatsen miljomal.se. 

 19. Skolverket ska samråda med Vinnova kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin. Samrådet ska redovisas i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk459 878
ap.1Statens skolverk (ram)459 878

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 708 296
ap.1Medel för Tekniksprånget (ram)29 500
ap.2Internationella studier (ram)15 000
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)2 425 096
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)46 000
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)192 700

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Medel för Tekniksprånget

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

Högst 28 000 000 kronor får utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA enligt uppdraget (U2012/5580/GV) om genomförande av Tekniksprånget. Skolverket får använda högst 1 500 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen.

ap.2 Internationella studier

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för internationella studier.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Medel ska även användas för:

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011–2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2010/3614/S).

 2. Högst 108 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/2648/S). Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

 3. Högst 10 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets förnyade uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling (U2011/567/S och U2011/2649/S).

 4. Högst 20 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden (U2011/6863/S).

 5. Högst 270 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S).

 6. Högst 37 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av uppdraget att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet (U2013/1101/S).

 7. Högst 10 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena (U2012/6128/S).

 8. Högst 15 000 000 kronor får användas till en fortbildningssatsning för lärare i läs- och skrivutveckling (U2013/7215/S).

 9. Högst 185 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/2103/GV). I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare. Av medlen får högst 10 000 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering av uppdraget och högst 10 000 000 kronor får, med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av en särskild webbplattform.

 10. Högst 30 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik (U2012/4111/GV). Av medlen får högst 4 000 000 kronor användas för insatser som syftar till att stärka arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan. Av medlen ska Skolverket efter rekvisition betala 500 000 kronor till Riksföreningen Teknikcollege för att stödja föreningens arbete med att genom samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och företag öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Skolverket ska redovisa användningen av medlen.

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Högst 30 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag om genomförande av en nationell handledarutbildning. Av dessa medel får högst 1 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras med dessa medel.

 2. Högst 11 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare. Av dessa medel får högst 1 300 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 3. Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling samt matematik.

Förordningar

 1. Högst 828 792 500 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att dels sköta de uppgifter som följer av förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, dels informera om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag enligt förordningen. Av medlen får högst 25 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Av dessa medel får, med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), högst 21 000 000 kronor användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av ett it-stöd för handläggning och uppföljning av statsbidraget.

 2. Medel under anslagsposten får användas för statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

 3. Högst 405 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar i form av it-stöd för handläggning och uppföljning av statsbidraget finansieras från dessa medel.

 4. Högst 32 800 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Av dessa medel högst 2 100 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av försöksverksamheten.

 5. Högst 50 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Av dessa medel får högst 700 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 6. Högst 17 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Av dessa medel får högst 640 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 7. Högst 38 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 8. Högst 75 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för information, administration, uppföljning och utvärdering av bidraget.

 9. Högst 30 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan. Av dessa medel får högst 9 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (U2013/3681/GV).

 10. Högst 25 500 000 kronor ska utbetalas till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

 11. Högst 50 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Av dessa medel får högst 700 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten. 

Övrigt

 1. Medel under anslagsposten ska användas för internationella vetenskapstävlingar för elever och stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 2. Skolverket ska efter rekvisition utbetala 200 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Erasmus +.
 3. Skolverket ska utbetala 500 000 kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
 4. Högst 147 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppgift att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet och därtill hörande uppgifter. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras med dessa medel.
 5. Skolverket ska utbetala 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
 6. Skolverket ska utbetala 10 000 000 kronor till Vetenskapsrådet med anledning av uppdraget att svara genomförandet av kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet (U2013/6845/S).

  

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska betalas ut till World Skills Sweden (yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkestävlingar.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

Högst 29 500 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Av medlen ska minst 3 500 000 kronor betalas ut till Ung företagsamhet efter ansökan till Skolverket. Skolverket ska redovisa hur medlen har använts.

Högst 3 000 000 kronor ska efter rekvisition utbetalas till Riksföreningen Teknikcollege för informationsinsatser om industritekniska programmet och teknikprogrammet. Skolverket ska redovisa hur medlen använts. 

 

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

  1. Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att genomföra informationsinsatser när det gäller felaktigt mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
  2. Högst 5 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med 3 § tredje stycket förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Av dessa medel får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.
  3. Högst 30 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Av dessa medel får högst 1 800 000 kronor användas för administrativa kostnader och högst 5 700 000 kronor för insatser för att främja gymnasial lärlingsutbildning.
  4. Högst 78 000 000 kronor får användas för utgifter i enlighet med vad som sägs i förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov. Av dessa medel får högst 400 000 kr användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.
  5. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/1602/S m.fl.) ska Skolverket betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.

 

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk224 910
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)224 910

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2014 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2014 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2014Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4114 148 000
Kristianstads kommun4214 493 000
Stockholms kommun3110 697 000
Umeå kommun197 143 000

 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 341 elever och totalt verksamhetsstöd till 110 398 000 kronor för 2014, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2014 ska uppgå till 2 500 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 691 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 660 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)31 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Högst 1 000 000 kronor får användas  kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

För bidragsåret 2014 får Skolverket, med undantag från 8 § andra stycket förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt 6 § andra stycket förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, fastställa statsbidrag och lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag senast den 2 januari 2014.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med  förordningen om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Högst 600 000 kronor får användas för att täcka myndighetens kostnader för administration, information och uppföljning av bidraget.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk189 816
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)30 000
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)109 816
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 1 507 400 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2014 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 4 943 400 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 4 943 400 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 11 660 300 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2014.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 150 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2014 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning (2011:7) samt avtal mellan staten och Piteå kommun, ska lämnas till Piteå kommun med 1 413 000 kronor för anordnade av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4-9. Utbetalning ska ske i februari 2014.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Högst 105 816 000 kronor under anslagsposten ska användas och för följande ändamål.

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2014 utgöra 78 850 kronor respektive 56 350 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 11 kap. 4–6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2014 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av senast nämnda bestämmelse reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 49 100 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2014 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 49 100 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor samt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i 4 § nämnda avtal ska för bidragsåret 2014 utgöra 78 650 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 4 § nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen, riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har förekrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ nämnda avtal ska för bidragsåret 2013 utgöra 56 350 kronor samt 15 400 kronor per elev i gymnasieutbildning och 12 150 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2014 utgöra 39 000 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Skolverket ska efter rekvisition betala ut högst 1 000 000 kronor till Kulturfonden för Sverige och Finland för projektet Finska nu (U2011/3494/S).

 

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk105 878
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)104 278
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2014 utgöra 13 220 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2014 utgöra 13 220 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2014 utgöra 13 220 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2014 utgöra 13 220 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2014 utgöra  13 220 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av personal som är anställd av Skolverket vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som har genomförts.

 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk400 400
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)359 900
ap.3Fortbildning av förskolepersonal (ram)40 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Högst 324 400 000 kronor får lämnas som bidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2011/5531/S).

Högst 7 800 000 kronor av tilldelade medel får användas för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning.

Högst 15 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av kompetensutvecklingsinsatser i enlighet med Skolverkets uppdrag (U2013/1101/S).

Högst 20 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av rektorer (U2011/1195/S).

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som meddelats med stöd av 12 § första stycket 2 anslagsförordningen (2011:223) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.3 Fortbildning av förskolepersonal

Medel under anslagsposten får användas till utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer (U2011/6674/S). Högst 1 500 000 kronor får användas för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna. Kostnaderna ska särredovisas.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § första stycket 2 anslagsförordningen får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket. 

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 075 951
ap.1Statsbidrag för vuxenutbildning (ram)56 250
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)9 928
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)65 773
ap.8Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux (ram)944 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Statsbidrag för vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 532 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2013 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 396 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Förarutbildningar för vuxna har tidigare bedrivits som påbyggnadsutbildningar med statsbidrag. Påbyggnadsutbildningarna upphörde 2009 och mot den bakgrunden ges möjligheten för de kommuner som är villiga att anordna förarutbildningar att ansöka om statsbidrag för sådana utbildningar som bedrivs enligt kursplaner som har föreskrivits av Skolverket. 

ap.8 Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux

Anslagsposten får belastas med högst  620 000 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Anslagsposten får belastas med högst 324 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.113 7963 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.2450Inget0
ap.380 7996 0000
ap.403 0000
ap.90Inget0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 747Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.11 694Inget0
ap.24 000Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.13 176Inget0
ap.20Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.110 797Inget0
ap.30Inget0
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.63 000Inget0
ap.829 279Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
1:5 ap.31:5 ap.43 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.133 20018 00015 200
ap.224 00012 00012 000
ap.31 550 8001 485 50065 000
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1205 123205 123

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)46 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)41 837
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2538 323
2014-02-2538 323
2014-03-2538 323
2014-04-2538 323
2014-05-2538 323
2014-06-2538 323
2014-07-2538 323
2014-08-2538 323
2014-09-2538 323
2014-10-2538 323
2014-11-2538 323
2014-12-2538 325
Summa459 878
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsfinansierad verksamhet
Legitimationer25520-90022 50029 000-6 500-7 400
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Kristina Lundström
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning samt avdelningen för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Sveriges Kommuner och Landsting
Linköpings universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet