Utrikesdepartementet


Protokoll
II:3
vid regeringssammanträde
2014-03-13
UF2014/17756/UD/EU

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:3 Nordiskt samarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Nordiskt samarbete för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96).  

Regeringen har den 12 december 2013 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende ifrågavarande anslag.

Sverige är ordförande i Nordiska rådet 2014. Under Nordiska rådets session är regeringen värd för ett antal möten mellan ministrar och parlamentariker samt för en mottagning.

I detta beslut omdisponeras 1 000 000 kronor från anslagsposten 6 Nordiskt samarbete, som disponeras av Kammarkollegiet, till anslagsposten 1 Nordiskt samarbete, som disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:3

Nordiskt samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet1 800
ap.1Nordiskt samarbete (ram)1 800
Disponeras av Kammarkollegiet11 795
ap.3Bidrag till Svenska Föreningen Norden (ram)8 000
ap.6Nordiskt samarbete (ram)3 795

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiskt samarbete

1. Medel under anslagsposten får användas för möten, seminarier, m.m. med fokus på Sveriges deltagande i verksamhet med anknytning till Nordiska ministerrådet, samt för motsvarande kostnader för att främja vissa andra former av nordiskt samarbete, företrädesvis i närområdet. 

ap.3 Bidrag till Svenska Föreningen Norden

Medel under anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Föreningen Norden.

Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Av Föreningen Nordens årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå denna målsättning och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående år.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Svenska Föreningen Norden med en fjärdedel per gång, i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.

ap.6 Nordiskt samarbete

Medel under anslagsposten får användas för insatser för att främja samarbetsprojekt i Norden, inte minst projekt med specifikt gränsregional prägel samt i begränsad utsträckning till samarbetsprojekt företrädesvis i närområdet.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut i varje enskilt ärende av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Nordiskt samarbete
ap.124Inget0
ap.3240Inget0
ap.6144Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli
Utrikesdepartementet RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, Nordiska rådets svenska delegation
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Svenska Föreningen Norden