Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2014-04-16
Ju2014/871/SIM (delvis)
Ju2014/2466/SIM
Migrationsverket
60170 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 8, bet. 2013/14:SfU2, rskr. 2013/14:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Vistelsetiden i Migrationsverkets mottagande för asylsökande från länder från vilka andelen ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske är hög, ska påtagligt förkortas.

Utbetalningsperioden för dagersättningen ska anpassas till den asylsökandes vistelsetid i Migrationsverkets mottagande, så att risken för missbruk minskar och kostnadseffektiviteten ökar. 

Återrapporteringen ska där så är relevant och möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder.

Förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • åtgärder samt effekter av genomförda åtgärder för att möta variationer i handläggningstider,
 • åtgärder samt effekter av genomförda åtgärder för att kraftigt förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd,
 • hur många åldersbedömningar som gjorts rörande asylsökande ensamkommande barn och hur många av dessa som har genomförts i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer,
 • i hur många fall den sökandes ålder har justerats och vad som har föranlett justeringen,  
 • vidtagna åtgärder för att åldern hos asylsökande ensamkommande barn utreds så tidigt som möjligt,
 • vidtagna åtgärder för att öka användningen av medicinska åldersbedömningar jämfört med föregående år i ärenden där åldern är oklar och det inte är uppenbart att den asylsökande är under eller över 18 år,
 • hur arbetet för rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden, där sexuell läggning och könsidentitet åberopas, fortskrider samt
 • hur erfarenheterna från utvecklingsarbetet på hbt-området har tillvaratagits för att öka den rättsliga kvaliteten i verksamheten.

   

Kostnadseffektiv verksamhet som präglas av kontinuerlig utveckling

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • en samlad redogörelse för bedömda effekter av genomförda utvecklingsinsatser, såväl ekonomiska effekter som nyttan för sökanden och andra intressenter.  

Service som möter sökandes och andra intressenters behov

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • fördelningen mellan elektroniska och manuella ansökningar,
 • effekter av de åtgärder myndigheten vidtagit för att öka andelen elektroniska respektive kompletta ansökningar,
 • vilka insatser i E-strategin som prioriterats för att utveckla myndighetens verksamhet och bedömda effekter av genomförda utvecklingsinsatser samt
 • vidtagna åtgärder för att bidra till förbättrade förutsättningar för kommunerna att planera för att ta emot nyanlända invandrare och deras anhöriga, bland annat information rörande behovet av kommunplatser och statlig kommunersättning.

Motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs samt motverka bidragsbrott

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • genomförda insatser för att upptäcka missbruk av regler samt
 • effekterna av de åtgärder som vidtagits för att förebygga och motverka missbruk av regler för ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap.

Förkortad vistelsetid i mottagandet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • genomförda åtgärder för att beslut ska kunna fattas och verkställas så snart som möjligt i de ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske samt i så kallade Dublinärenden,
 • genomförda åtgärder för att beslut ska kunna fattas så snart som möjligt i ärenden som avser ensamkommande asylsökande barn,
 • en samlad analys av flödet och vistelsetider, bl.a. tider och balansutveckling för inskrivna och utflyttade personer från Migrationsverkets mottagande,
 • åtgärder för att utveckla samarbetet med migrationsdomstolarna, polisen, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedlingen och andra aktörer i asylprocessen i syfte att identifiera och undanröja hinder så att vistelsetiden i hela processen förkortas,
 • omfattning och variation i vistelsetid i Migrationsverkets mottagande för ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske samt överföringar enligt Dublinförordningen,
 • tiden från beslut om uppehållstillstånd till placering i kommun genom Migrationsverket respektive Arbetsförmedlingens försorg fördelat på antal personer i anläggningsboende respektive eget boende,
 • tiden från beslut om avvisning eller utvisning till beslutet om avlägsnande verkställs,
 • resultat och användning av de särskilda medel på anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade som tilldelats för återvändandeverksamheten samt
 • användningen av de 40 miljoner kronor som tilldelats på anslaget 1:1 Migrationsverket för att förstärka Migrationsverkets arbete med självmant återvändande, en bedömning av effekterna på det självmana återvändandet samt hur ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar bidragit till att öka antalet personer som återvänder självmant. Av rapporteringen ska särskilt framgå i hur många fall stödet bedömts ha haft en betydelse för återvändandet samt hur återetableringsstödet kan utvecklas för att öka återvändandet.

Med hänsyn till ärendets beskaffenhet tillgodose sökandes och andra intressenters behov vid prövning

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • effekter av de åtgärder som vidtagits för att möta sökandes och andra intressenters behov inom tillstånds- och medborgarskapsärenden, exklusive ansökningar från EU eller EES och Schweiz samt
 • analys av utvecklingen av arbetsmarknads- och studerandeärenden, bl.a. omfattande medborgarskap, ålder, tillståndstider och yrken.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

 

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen ska innehålla en analys av vilken verksamhet som kan bedrivas med tillgängliga medel och eventuella skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras.

Migrationsverket ska lämna nödvändig information till och inhämta nödvändig information från samtliga berörda myndigheter för att kunna presentera en samlad analys.

Prognoskommentarerna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast kl 12 den:

4 februari

24 april

24 juli

23 oktober

 

3

Uppdrag

Ensamkommande asylsökande barn – boendeformer och kostnader

Migrationsverket ska redovisa kostnaderna för ensamkommande barn, fördelade på asylsökande barn och barn som har beviljats uppehållstillstånd. För dessa två grupper ska kostnad, antal dygn samt dygnskostnad för olika boendeformer redovisas. Redovisningen ska särredovisa kostnaderna för 2013 respektive 2014 och vara fördelad utifrån ålderkategori. Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 10 april, 31 juli och 9 oktober 2014. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2014.

Myndigheten ska vidare redovisa den totala utbetalda ersättningen för asylsökande ensamkommande barn. Redovisningen ska fördelas enligt årsredovisningen för 2012, resultaträkningen not 13 Lämnade bidrag Därutöver ska den totala ersättningen till enskilda, dagersättning respektive särskilda bidrag, redovisas särskilt. En delredovisning för första halvåret lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i delårsrapporten och slutredovisning av uppdraget lämnas i årsredovisningen för 2014

 

Redovisning av åtgärder för att uppmärksamma människohandel rörande barn

Migrationsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att uppmärksamma ärenden i vilka barn är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel samt redovisa hur samarbetet med andra myndigheter och aktörer bedrivs i dessa frågor. Redovisningen ska ske i årsredovisningen för 2014.

Utvecklad service till arbetsgivare angående kontroll vid anställning av utlänningar

Migrationsverket ska utarbeta allmänna råd till arbetsgivare angående kontroll vid anställning av utlänningar och i övrigt vidta åtgärder för att öka stödet till arbetsgivare avseende sådan kontroll. I arbetet med att ta fram allmänna råd ska Migrationsverket samråda med Diskrimineringsombudsmannen samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2014.

Statistiska underlag

Migrationsverket ska, senast den 15 varje månad, lämna verksamhetsstatistik till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Statistik rörande utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska månadsvis lämna statistik till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Verksamhetsstöd till utlandsmyndigheterna

Migrationsverket ska senast den 4 februari 2014 redovisa till Regeringskansliet (Justititedepartementet) det verksamhets- och processtöd som myndigheten planerar att ge till utlandsmyndigheterna under 2014. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka regel- och verksamhetsförändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Utlandsmyndigheterna ska bistå Migrationsverket med det underlag som krävs för att Migrationsverket ska kunna genomföra uppdraget. 

 Vidare ska Migrationsverket redovisa:

 • antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige,
 • hur utlandsmyndigheterna har biträtt Migrationsverket enligt 7 a § förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen, i utredning av ärenden enligt utlänningslagstiftningen, främst inom asylprövning och återvändande,
 • hur Migrationsverket har bistått utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för handläggning av frågor inom migrationsområdet i enlighet med förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket samt
 • redovisa tid från ansökan vid utlandsmyndighet till beslut av Migrationsverket med fördelning av tiden för ärenden vid utlandsmyndighet och Migrationsverket i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd.    

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitedepartementet) senast den 11 december 2014.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2013, ytterligare förstärka insatserna för att påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande. Migrationsverket ska redovisa hur erfarenheterna från det gemensamma effektiviseringsarbetet och genomförda projekt tillvaratas i den löpande verksamheten. Redovisningen lämnas i myndighetens årsredovisning.

Migrationsverket ska redovisa en analys av i vilken utsträckning myndigheten säkerställt att de identitetsuppgifter som är nödvändiga för att verkställa ett avlägsnandebeslut funnits tillgängliga innan ett ärende överlämnats till Polisen. Analysen ska innefatta en redogörelse av utvecklingen av antalet ärenden som överlämnats för verkställighet till Polisen sedan 1 januari 2013. Migrationsverket ska därutöver redovisa vilka insatser som vidtagits vad gäller identitetsarbetet i syfte att öka polisens förutsättningar att verkställa avlägsnandebeslut samt resultaten av dessa insatser. Redovisningen ska inkludera en beskrivning av vad myndigheten gör för att i ett så tidigt skede som möjligt säkerställa identiteten hos den sökande. Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen. En delredovisning omfattande perioden 1 januari 2013 till och med augusti 2014 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 2 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket3 159 154
ap.1Migrationsverket (ram)3 159 154

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får används till Migrationsverkets förvaltningskostnader. Anslagsposten får också användas för utgifter för förvarslokaler och organiserad sysselsättning.

Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas för att behålla en utökad förvarskapacitet. 

Av anslaget ska 40 miljoner kronor användas för att förstärka Migrationsverkets arbete med självmant återvändande i syfte att öka antalet personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut som återvänder.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 906 099
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)3 706 099
ap.3Boende för asylsökande (ram)1 200 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten får används till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket406 010
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 500
ap.5Återvandringsbidrag (ram)500
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)378 860
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)8 000
Disponeras av Kammarkollegiet7 807
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)4 872
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet5 000
ap.1Migration och utveckling (ram)5 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Migration och utveckling

Anslagsposten används till förberedelser och genomförande av Sveriges ordförandeskap i det Globala Forumet för migration och utveckling.

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till omföringar av medel för flyktingmottagande av personer som vidarebosätts i Sverige.

I juni respektive december 2014 ska ett schablonberäknat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2014 multipliceras med 199 400 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring samt
 • information och förberedande insatser inför överföringen.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket290 105
ap.2Migrationsverket (ram)290 105
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården247 500
ap.2Kriminalvården (ram)247 500
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av Kammarkollegiet1 500
ap.4Regeringen (ram)1 500

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ut ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska högst 11 miljoner kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Åtgärder för att öka återvändandet av ensamkommande barn med lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning ska prioriteras. Migrationsverket får med stöd av 6 kap. 1 § i budgetlagen (2011:203) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst tio miljoner kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polismyndighet eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen.

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Regeringen ska inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket i budgetlagen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket111 372
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)111 372

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller Asyl- och migrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Anslagsposten får också användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller Asyl- och migrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. Högst 48 miljonor kronor får användas till dessa ändamål.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III, 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden samt 010 Bidrag från Asyl- och migrationsfonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1315 9153 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2185 305Inget0
ap.360 000Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1150Inget0
ap.2146Inget0
ap.475Inget0
ap.515Inget0
ap.611 365Inget0
ap.7485Inget0
ap.8240Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.15Inget0
ap.214 505Allt0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 716Inget0
ap.224 600Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.13 341Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
1:3 ap.101:3 ap.2100 %
1:3 ap.111:3 ap.2100 %
1:3 ap.91:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.9ram
ap.10ram
ap.11ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1140 00065 19732 93632 8672017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)374 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25263 263
2014-02-25263 263
2014-03-25263 263
2014-04-25263 263
2014-05-25263 263
2014-06-25263 263
2014-07-25263 263
2014-08-25263 263
2014-09-25263 263
2014-10-25263 263
2014-11-25263 263
2014-12-25263 261
Summa3 159 154
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Beh inkomsttitlar251100190 9000190 900190 900
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket undantas från kravet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) att samråda med Ekonomistyrningsverket om avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskaffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Marie Olausson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet/KRIM/PO/EMA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret