Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I4

2014-01-23
A2014/275/A
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. gällande Samhall
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133). Regeringen beslutar med ändring av beslutet den 19 december 2013 att följande ska gälla under budgetåret 2014 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag så vitt avser Samhall.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 504 897
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)4 504 897

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av 4 404 897 000 kronor månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska överenskommas mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. Kammarkollegiet ska vad gäller dessa medel göra en avräkning efter budgetårets slut och återkräva eventuellt överskott, om antalet lönetimmar som Samhall AB ställer till förfogande enligt det avtal för 2014 som upprättas mellan staten och bolaget understiger 29,4 miljoner. En eventuell återbetalning från Samhall AB till Kammarkollegiet ska vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2014. En slutlig avräkning som redovisas mot 2015 års anslag ska göras senast den 1 mars 2015. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

2. Av anslagsposten ska 10 000 000 kronor utbetalas vid det första utbetalningstillfället enligt punkten 1. Dessa medel får användas för administration, utfasningskostnader och insatser för övergång till arbete utanför Samhall för personer som avses i 36 b§ förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Ej förbrukade medel ska återbetalas och vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2014.

3. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av 90 000 000 kronor månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska överenskommas mellan Kammarkollegiet och Samhall AB. Dessa medel får användas för anordnarbidrag som får uppgå till högst 340 kronor per dag och anställd till utvecklingsanställningar för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga anvisade från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Ej förbrukade medel ska återbetalas och vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2014. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Klas Falk
Kopia till

Riksdagens Arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/KSÄ SB
Finansdepartementet/KLS
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Samhall AB