Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I3

2014-01-23
A2014/274/A
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv gällande Samhall
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:4 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121) . Regeringen beslutar med ändring av beslutet den 20 december 2012 att följande ska gälla under budgetåret 2013 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 414 897
ap.3Bidrag till Samhall AB (ram)4 414 897

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Bidrag till Samhall AB

1. Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av 4 404 897 000 kronor månadsvis. Datum för den månadsvisa utbetalningen till Samhall AB ska överenskommas mellan Kammarkollegiet och Samhall AB.

2. Kammarkollegiet ska vad gäller dessa medel göra en avräkning efter budgetårets slut och återkräva eventuellt överskott, om antalet lönetimmar som Samhall AB ställer till förfogande enligt det avtal för 2013 som upprättas mellan staten och bolaget understiger 29,4 miljoner. En eventuell återbetalning från Samhall AB till Kammarkollegiet ska vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2013. En slutlig avräkning som redovisas mot 2014 års anslag ska göras senast den 1 mars 2014. Samhall AB ska till Kammarkollegiet redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att göra denna avräkning.

3. Av anslagsposten ska 10 000 000 kronor utbetalas vid det första utbetalningstillfället enligt punkten 1. Dessa medel får användas för administration och förberedande insatser för personer som avses i 36 b§ förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Ej förbrukade medel ska återbetalas och vara Kammarkollegiet till handa senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2013. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Klas Falk
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SB
Finansdepartementet/KLS
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Samhall AB