Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-01-23
S2014/642/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:5
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 230 000
ap.2Bidrag för läkemedelförmånerna (ram)21 230 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Det finns ingen överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende läkemedelsförmånernas kostnader. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2013 utbetalas i januari 2014 och bidraget avseende kostnaderna för december 2013 utbetalas i februari 2014. Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i januari 2014, avseende november 2013, i enlighet med bilagan. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i januari.

Kammarkollegiet ska utbetala bidrag i februari 2014, avseende december 2013, i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Kammarkollegiet ska, i enlighet med tidigare överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (S2011/5825/FS), utbetala 1 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för finansiering av tjänster utförda av E-hälsomyndigheten. Syftet är att tillgodose landstingens behov av en lösning med enhetlig hantering av fakturerings- och statistikfiler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., bilaga 3.

 

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ann Einerth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun