Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2014-01-23
A2014/276/DISK
A2013/4472/DISK
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter och anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen4 900
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 000
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet567
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)567
Disponeras av Sametinget26 690
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)17 290
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 000
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län63 760
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)55 860
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)4 600
Disponeras av Sameskolstyrelsen1 000
ap.7Integrerad samisk undervisning (ram)1 000

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till de kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av medlen under anslagsposten finansieras även andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena, med

 • 1 450 000 kronor för samordning, kunskapshöjande insatser, informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
 • 400 000 kronor för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
 • 400 000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.7 Integrerad samisk undervisning

Anslagsposten avser finansiering av utökning av tillgången på integrerad samisk undervisning i grundskolan enligt 12 kap. 13–14 §§ skolförordningen (2011:185).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten avser finansiering av myndighetens kostnader för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten avser bidrag till kommuner och landsting inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska 400 000 kronor användas för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket.

Från anslagsposten finansieras även stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer med 200 000 kronor.

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten avser finansiering av samiska språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Av medlen från anslagsposten ska minst

 • 1 500 000 kronor finansiera utveckling av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta det samiska språket. Av dessa medel ska 500 000 kronor finansiera ett metodutvecklingsprojekt för att främja språkutvecklingen hos barn i samarbete med Sameskolstyrelsen inom Sameskolstyrelsens verksamhetsområde, och
 • 4 500 000 kronor finansiera arbets- och informationsinsatser relaterade till att främja och stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska språket.

Sametinget ska senast den 31 oktober 2014 redovisa till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur medlen för 2014 dittills har använts och i årsredovisningen för 2014 redovisa hur medlen har använts sammantaget under 2014.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av en hemsida för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden m.m. Arbetet med hemsidan ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser finansiering av bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får finansiera myndighetens kostnader för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten avser finansiering av särskilda åtgärder för nationella minoriteter. Medlen får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet12 350
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)12 350
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län2 250
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)2 250
Disponeras av Statens skolverk1 200
ap.3Utbildningsåtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)1 200
Disponeras av Arbetsförmedlingen700
ap.4Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)700

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av samordning m.m. rörande romers rättigheter och livsvillkor. Av anslagsposten ska

 • 500 000 kronor användas för en extern utvärdering av en pilotverksamhet för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1193/DISK, och
 • 250 000 kronor användas för att göra en nulägesbeskrivning av situationen för romer i de fem kommuner som ingår i pilotverksamhet för romsk inkludering, i enlighet med regeringsbeslut A2012/2593/DISK.

Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med pilotverksamhet för romsk inkludering (A2012/2593/DISK) senast den 1 december 2014.

ap.2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av utvecklingsarbete avseende romers rättigheter och livsvillkor. Av anslagsposten ska

 • 500 000 kronor användas för bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting för finansiering av projektet Utvecklingsarbete kring samrådsformer för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1965/DISK. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting senast den 1 december 2014, 
 • 3 500 000 kronor användas för bidrag till Göteborgs stad, Helsingborgs kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun och Malmö stad för att bygga upp en struktur eller motsvarande långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framför allt områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg, i enlighet med regeringsbeslut A2012/1385/DISK. Bidraget till varje kommun ska vara 700 000 kronor och utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition från respektive kommun senast den 1 december 2014, 
 • 3 285 000 kronor användas för bidrag till Göteborgs stad, Helsingborgs kommun, Linköpings kommun, Luleå kommun och Stockholms stad för utbildning av brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola, i enlighet med regeringsbeslut A2012/2885/DISK. Bidraget ska vara

-        595 000 kronor till Göteborgs stad,

-        1 025 000 kronor till Helsingborgs kommun,

-        1 020 000 kronor till Linköpings kommun,

-        620 000 kronor till Luleå kommun, och

-        25 000 kronor till Stockholms stad.

Bidragen utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från respektive kommun senast den 1 december 2014, och

 • 810 000 kronor ska användas av Boverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att göra en nulägesbeskrivning av situationen för romer i de fem kommuner som ingår i pilotverksamhet för romsk inkludering, i enlighet med regeringsbeslut A2012/2593/DISK. Boverket får använda 290 000 kronor, Socialstyrelsen får använda 280 000 kronor och Folkhälsomyndigheten 240 000 kronor. Medlen ska utbetalas av Kammarkollegiet efter inkommen rekvisition från respektive myndighet senast den 1 december 2014.

Resterande medel får användas efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.3 Utbildningsåtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av tillgängliggörande av lämplig utbildning för att utbilda brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola i de kommuner som ingår i pilotverksamheten och övriga åtgärder som framgår av regeringsbeslut A2012/1387/DISK.

ap.4 Arbetsmarknadsåtgärder för den nationella minoriteten romer

Anslagsposten avser finansiering av medverkan i en pilotverksamhet för romsk inkludering i enlighet med regeringsbeslut A2012/1386/DISK.

Utgiftsprognoser 

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2014–2018 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari 

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.304610
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Allt0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:1 ap.37:1 ap.18461
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Claes Elmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/PBB
Socialdepartementet/SAM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Utbildningssdepartementet/S
Landsbygdsdepartementet/JFS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Kulturdepartementet/KA
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Arbetsförmedlingen
Riksdagens konstitutionsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting