Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2013-12-19
Ju2013/8414/SIM(delvis)
Ju2013/8046/SIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:9
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 8, bet. 2013/14:SfU2, rskr. 2013/14:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:9

Ramöverenskommelse om migrationspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 084
ap.1Ramöverenskommelse om migrationspolitik (ram)5 084

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Ramöverenskommelse om migrationspolitik

Anslaget ska användas till åtgärder som vidtas inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna som slöts den 3 mars 2011.

Medlen får använads först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Marie Olausson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldkontoret